PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Verslag van de kerkenraad januari 2017 Verslag van de kerkenraad januari 2017

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 januari jl.
De opening wordt verzorgd door ds. Diete Kits. Zij leest “de dromer”. Misschien kunnen de mensen ooit in vrede leven. En een gedicht van Freek de Jonge: Wees niet bang. We bespreken de afgelopen diensten en de diensten die in het verschiet liggen. Unaniem zij we het erover eens dat we mooie waardevolle kerstdiensten hebben gevierd. Vooral ook het koor in de kerstnachtdienst werd  gewaardeerd. Maar nu de feestdagen achter de rug zijn ligt er een nieuw jaar voor ons opgerold waarin veel belangrijke gebeurtenissen ons te wachten staan. Vanaf 10 januari vindt u de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer in uw brievenbus of mailbox. Wilt u de enveloppen weer klaar zetten zodat de vele vrijwilligers niet voor niets - of meerdere keren-  bij u langs hoeven om uw toezegging weer op te halen? Namens het college van Kerkrentmeesters alvast bedankt voor uw medewerking en uw bijdrage! Op vrijdag 20 januari wordt de Nijjoarsvisite gehouden, vanaf 19.45 uur bent u welkom in Het Kruispunt. De concept gebruikersovereenkomst met Stichting Het Drentse Landschap is opgesteld en wordt besproken. Met een enkele aanvulling of vraag gaat het college van kerkrentmeesters aan de slag. Een afvaardiging van de overgang werkgroepen en de coördinatoren hebben een bezoek gebracht aan SDL. Afgesproken is dat er tweewekelijks een nieuws up-date komt via de bekende kanalen. Namens de kerkenraad bezoekt een ouderling de bijeenkomsten van Stichting Duurzaam Bovensmilde. Zoals ieder jaar treden er weer een aantal ambtsdragers af. In het volgend kerkblad treft u een inlegvel waarop u namen kunt zetten voor de betreffende functies van scriba, ouderling, diakenen en PM-ers. Denkt u er alvast over na wie volgens u geschikt is voor een functie of misschien wilt u zelf wel een stokje overnemen?
                                                                                              Hartelijke groet van uw scriba
 

 
gemeenteavond gemeenteavond

Laatste gemeenteavond was op dinsdag 15 november 2016
 

 
Verslag van de kerkenraad februari 2016 Verslag van de kerkenraad februari 2016

Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 1 maart 2016
Door onder andere de vakantie van de scriba heeft u een paar keer de verslagen van de kerkenraad gemist. We pakken de draad weer op met een, zo dat in Smilde genoemd wordt, impressie van de vergadering van 1 maart.
De voorzitter heet de aanwezigen welkom en geeft het woord aan ds. Diete Kits. Zij leest een zgn. spiegelverhaal over de verloren zoon (Luc.15) en gaat daarna voor in gebed.
Omdat Andries vanavond niet aanwezig kan zijn wordt de overdracht van de ‘Stoof’ nog een vergadering uitgesteld. In plaats daarvan doen we een korte evaluatie wat de stoof ons gebracht heeft.
Naar aanleiding van een aantal nieuw ingekomen leden wordt de procedure voor nieuw ingekomen leden nogmaals besproken. Binnen de diaconie zijn dit jaar drie vacatures, in de laatst gehouden diaconie vergadering is gesproken over de opvolging van de drie diakenen.
Het aardappelveld voor de voedselbank is dit jaar bij Gert de Boer, Witterzomer.
Hans van der Laan is, als vrijwilliger/afgevaardigde van onze gemeente naar het IKP, op bezoek geweest en heeft uitgebreid verslag gedaan van de activiteiten welke ontwikkeld zijn door het IKP. Het IKP opereert vanuit de kassen van Jan Voortman op Oranje omdat ze van het COA niet op het AZC-terrein mogen komen.
De opbrengst van de Actie Kerkbalans is bekend en zal d.m.v. de afkondigingen a.s. zondag aan de gemeente bekend worden gemaakt.
 
Met betrekking tot de gebouwen zijn er een aantal ontwikkelingen die op zeer korte termijn door de kerkrentmeesters gecommuniceerd zullen worden binnen de gemeente. Voor de kerk aan de Hoofdweg is het bankenplan opnieuw aan de orde geweest. M.n. het ‘koorhek’ is van historische waarde en moet behouden blijven. Een oplossing zou kunnen zijn om dit verplaatsbaar te maken.
Vanaf 3 maart a.s. ligt de bouwvergunning voor de kerk aan de Hoofdweg 6 weken ter inzage.
Als PG Bovensmilde willen we graag aandacht geven aan de overdracht en zullen dit in gezamenlijkheid met Stichting het Drentse Landschap doen tijdens de oplevering van de pastorie.
 
Naar aanleiding van de oproep voor een vrijwillige EHBO-er/BHV-er is geen reactie ontvangen. Dit zal worden teruggekoppeld naar de gemeente.
Het college van kerkrentmeesters wil het aantal rekeningen welke gebruikt worden voor de kerk (10!) terugbrengen. Er zijn zo’n 110 leden die hiervan nog gebruik maken. Dit jaar gaan zij 40 hiervan bezoeken.
 
Alle werkgroepen hebben hun werkplannen voor dit jaar weer ingeleverd, we zoeken de verbinding met elkaar. Gelukkig werken we steeds meer samen als werkgroepen. In de komende bezinningsavonden willen we hier ook weer aandacht aanbesteden.
De vergadering wordt afgesloten door Henk Molema.
 

 

 
 

Ontmoetingsmorgen
datum en tijdstip 25-04-2017 om 9.30 uur
meer details

Ontmoetingsmorgen
datum en tijdstip 25-04-2017 om 9.30 uur
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 30-04-2017 om 9.30 uur
Lied voor de dienst     : NLB 622: 1 en 2
Paaskaars aansteken  : Wesley de Jong
1e rondg. collecte        : Diaconie
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Leonie Blomsma
  meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.