PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters

Het scheppen van materiële en financiele voorwaarden is de taak van het college van Kerkrentmeesters, welke zijn gedelegeerd door de kerkenraad.
Ze hebben onder andere de zorg voor het kerkgebouw, beheren van de gronden, ledenbestand, de financiën, kosterzaken, ledenadministratie en het beheren van archieven.

In onze gemeente zijn er drie Ouderling-Kerkrentmeesters, die allen deel uit maken van de kerkenraad.
Omdat de Ouderling-Kerkrentmeesters dit allemaal niet alleen kunnen nemen zij deel aan de werkgroep Beheer, waarin een aantal zeer enthousiaste werkgroepleden in zitten met ieder een eigen taak. Deze taken hebben een variërend karakter van grasmaaien tot en met het maken van financiële jaarstukken.


Thema
De gebouwen zijn op dit moment een belangrijk punt van aandacht omdat de gebouwen en grond aan de Hoofdweg worden overgedragen aan Stichting Het Drentse Landschap, waardoor wij gaan kerken aan de Hoofdweg en Het Kruispunt en de kosterwoning ten gelde willen gaan maken. Dit is een proces wat veel aandacht van ons vraagt.

Communicatie
Het college van kerkrentmeesters probeert op verschillende wijzen te communiceren met de kerkgemeente, na het maandelijkse overleg wordt een kort verslagje in het kerkblad geplaatst en via de website worden zaken gemeld die niet kunnen wachten op het eerstvolgende kerkblad.

De communicatie naar de kerkgemeente is voor de werkgroep van groot belang omdat wij vinden dat we elkaar goed op de hoogte moeten houden van alle ontwikkelingen van onze kerkgemeenschap.

Het college wordt gevormd door:
Piet Boer, Voorzitter en Ouderling-Kerkrentmeester
Johan Pinkster, Secretaris en Ouderling-Kerkrentmeester
Annet Huizing, Penningmeester en Ouderling-Kerkrentmeester
Lambert Boer, Ledenadministratie, kerkbalans en opmaken jaarstukken
Grè Suurd, Dagelijkse financiële zaken en coördinator voor de koster
Dirk Vos, Onderhoud gebouwen
Sjoerdje Vording, Notulist
Roel Vording, Techniek

 
Kosterzaken Kosterzaken

De koster is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk aan de Hoofdweg..

lees meer »
 
ledenadministratie ledenadministratie

Verlies leden niet uit het oog!
De Tweede Kamer heeft in 2015 een motie aangenomen die ertoe leidt dat in 2018 door de burgerlijke gemeente geen adreswijzigingen meer zullen worden verstrekt aan de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
SILA krijgt deze adreswijzigingen automatisch door van de burgerlijke gemeente en kunnen de kerken de nieuw ingekomen leden welkom heten.
Op dezelfde manier wordt er gewerkt met het doorgeven van overlijden.
De privacy van leden is hiermee gegarandeerd.
 
Mocht de Tweede Kamer besluiten gaan om deze regeling voor de kerken op te heffen dan heeft dit verstrekkende gevolgen voor onze ledenadministratie.
Voorbeeld: Mocht een ouder gemeentelid verhuizen naar een verpleeghuis en geeft hij deze verhuizing niet zelf door dan krijgt de burgerlijke gemeente niet meer te horen waar zij of hij woont. Hetzelfde kan het geval zijn met studenten die elders gaan studeren. En verdwijnen deze mensen uit alle gegevens.
 
Wij als Protestantse kerk Bovensmilde hebben aangegeven dat wij deze onmisbare service voor kerken willen behouden!
 
Ook zouden wij het op prijs stellen dat u ook bezwaar maakt tegen dit voorgenomen besluit.
Wij als kerk worden onevenredig zwaar getroffen door dit besluit.
Ga naar onze website: http://bovensmilde.protestantsekerk.net: verlies leden niet uit het oog.
 
Namens het College van Kerkrentmeesters,
Lambert Boer en Gré Suurd
 

 
Kerkblad Smilde info Kerkblad Smilde info

Samen met de Protestantse Kerkgemeenten Hoogersmilde en Smilde wordt 22 keer per jaar het Kerkblad Smilde uitgegeven.
Dit kerkblad bevat buiten de drie gemeenten om ook algemene kerkelijke informatie.
Voor meer info: lees verder->>

lees meer »
 
Zomaar een week uit het leven van een koster Zomaar een week uit het leven van een koster

Zomaar een week uit het leven van een koster

lees meer »
 
Jaarrekening en begroting Jaarrekening en begroting

De meest recente Jaarrekening en begroting liggen ter inzage.
Deze kunnen op verzoek aan gemeenteleden worden toegezonden.
Verzoek indienen bij de voorzitter.

 
Nieuws april 2016 Nieuws april 2016

Gemeenteleden
Zoals u kunt lezen in dit kerkblad heeft familie Rispens, (Meesterswijk 18a) besloten om onze kerkgemeente te verlaten.
Dat betekent dat Berta ook stopt met de organisatie van de bloemendienst in de kerk, wat ze altijd perfect heeft gedaan, waarvoor onze dank.
Wij doen daarom een oproep of een gemeentelid bereid is om de organisatie op zich te nemen van de bloemendienst in de kerk. U kunt zich aanmelden bij het College van Kerkrentmeesters.
 
Verder wachten wij in spanning af of de vergunning wordt verleend voor de bouwplannen van de kerk aan de Hoofdweg, zodat er gestart kan worden met sloop en bouw.
Voor de kerk aan de ds. L. Dijkstrastraat hebben we besloten om kennis in huis te halen van het KKG (Kantoor Kerkelijke Goederen) van de PKN. Op deze wijze menen wij dat alle mogelijkheden worden bekeken om de juiste beslissingen te kunnen nemen. Zodra er meer informatie is hoort u van ons.
Met vriendelijke groet, College van Kerkrentmeesters

 
 

Vrouwenvereniging – Ora et Labora
datum en tijdstip 23-01-2018 om 19.45 uur
meer details

Vrouwenvereniging H.V.G. – Draagt Elkanders Lasten
datum en tijdstip 24-01-2018 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.