PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Flessenactie 2018 - groot succes Flessenactie 2018 - groot succes

Flessenactie 2018 groot succes
Zaterdag 6 januari 2018 was weer de jaarlijkse flessenactie. Ook dit jaar hebben we samengewerkt met 'Wij zijn Bovensmilde', jeugdwerk Bovensmilde. Dat doen we nu voor het tweede jaar en dat is erg fijn. Zo ontmoeten we tijdens een leuke activiteit elkaar en zetten we ons in voor het dorp. De opbrengst en de kosten worden 50/50 verdeeld. Het jeugdwerk heeft van alle kinderen die meegeholpen VIP's gemaakt. Dat betekent dat zij alle activiteiten gratis mogen bezoeken. Wat ontzettend leuk of niet dan. De opbrengst van de kerk gaat dit jaar naar de diabetes classis. Martijn Verschoor (ex-prof wielrenner in de ploeg met alleen maar sporters met diabetes) is daar het gezicht van. Op de website en Facebook is te zien hoe blij Martijn met dit bedrag is. 

En dan nu de opbrengst.......€ 1.228,50  (!!!!!!!)

Dank aan alle vrijwilligers (van de kerk en uit het dorp) => jong en oud. 

Met een warme groet van Karin Kappen en Jorn Hordijk (van 'Wij zijn Bovensmilde'-jeugdwerk Bovensmilde) 
 

 
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 7 november 2017 Kort verslag kerkenraadsvergadering van 7 november 2017

Kort verslag kerkenraadsvergadering van 7 november 2017
De vergadering wordt geopend door ds. Diete Kits met een stuk van Claartje Kruijff, theoloog des vaderlands, 'liever even stilstaan dan stelligheid'. Na de vaste onderdelen komen de mededelingen vanuit de werkgroepen aan de orde. Besproken wordt de gang van zaken rond het avondmaal met wat er beter kan. De diaconie meldt dat vrijdag 15 december voor de voedselbank weer actie wordt gehouden bij de supermarkt. De diaconie komt met een voorstel over het gebruik van het avondmaalszilver. De kerkrentmeesters melden dat een nieuw boekhoudprogramma wordt aangeschaft, waarbij zonodig de administratie kan worden uitbesteed aan derden buiten onze gemeente. Aktie zal worden ondernomen om binnenkort de kerkklok weer op elke zondag te kunnen luiden. Verder komen enige praktische zaken aan de orde over de inrichting van de kerk.
De ouderlingen hebben met stagiaire Willemijn Piksen pastoraal overleg gehad met de pastorale medewerkers. De opkomst was heel goed. Gesproken is over de wijze van bezoek door de pastorale medewerkers. De classis houdt in haar huidige vorm op te bestaan. Op 30 november a.s. is de (afscheids)bijeenkomst van onze classis. Binnenkort is de 3e ronde van de behandeling van ordinanties met de voorgestelde aanpassingen daarop.
De flessenactie in januari willen we in samenwerking met Jeugdwerk Bovensmilde continueren.
De begrotingen van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen worden besproken. De vergadering gaat akkoord met deze stukken.
De voorgestelde opname van de informatie over de kerkenraad wordt besproken.
Karin Kappen sluit deze avond af.
                                                                                              
Hans van der Laan, scriba

 

 
Gemeenteavond 29 nov. 2017 Gemeenteavond 29 nov. 2017

Gemeenteavond 
De najaars gemeenteavond is gehouden op woensdag 29 november 2017 om 19.45 uur in  de kerk aan de Hoofdweg. 
De bijlagen: zijn verwijderd.

 
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 3 oktober 2017 Kort verslag kerkenraadsvergadering van 3 oktober 2017

Kort verslag kerkenraadsvergadering van 3 oktober 2017
De vergadering wordt geopend door ds. Gert Wybe v.d. Werff met een citaat uit psalm 25 n.a.v. de week van de eenzaamheid en gaat voor in gebed. Na de vaste onderdelen, waaronder wel en wee, bespreken we de mededelingen vanuit de diverse werkgroepen. De diaconie heeft zich aangesloten bij het Interkerkelijk Diaconaal Platform Midden-Drenthe (IDP). Namens het IDP neemt Gerard Glastra uit Beilen zitting in de “Adviesraad Minimabeleid”.
Aangaande de overgang naar de Hoofdweg heeft een slotoverleg plaatsgevonden met de diverse werkgroepjes inzake de overgang. De uitgaven voor inrichtingskosten en andere voorkomende kosten zijn binnen de begroting gebleven. De restwerkzaamheden worden door Beheer aangepakt.
De vrijwilligersavond wordt dit keer een zaterdagmiddag en wel 18 november a.s.
De voorgestelde wijzigingen in de PKN-kerkorde worden toegelicht en we kunnen daarmee instemmen. We stellen de agenda vast voor de gemeente-avond. We praten over de voleindingszondag van eind november.
De website van onze gemeente zal op een aantal plaatsen aangepast en ingevuld worden.
Hans van der Laan besluit de avond met gebed.
                                                                                             
Hans van der Laan, scriba

 

 
Nooduitgang Waterstaatskerk Nooduitgang Waterstaatskerk

Nooduitgang Waterstaatskerk
Afgelopen zondag werd me verschillende keren als koster gevraagd of de nooduitgangen in de Waterstaatskerk open zijn tijdens de dienst. We kunnen u geruststellen: deze zijn open. We hopen ze nooit te hoeven gebruiken maar voor u is het belangrijk dat u weet dat beide deuren tijdens de dienst open zijn.
Hartelijke groet, Géke van Sleen
 

 
Bericht van de stagiaire Willemijn Piksen Bericht van de stagiaire Willemijn Piksen

Bericht van de stagiaire Willemijn Piksen
In het vorige kerkblad heb ik een beeld geschetst van waar ik nou eigenlijk mee bezig ben in mijn stage. Een groot deel van de week zit ik echter achter mijn boeken of in college aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen. Daar volg ik vakken die dan weer te maken hebben met waar ik in Bovensmilde mee bezig ben. Op dit moment zijn dat: ’Vieren en Preken’, ‘Leren en Geloven’ en ‘Belijden in Theorie en Praktijk’.
In Leren en Geloven bespreken we bijvoorbeeld verschillende benaderingen in de godsdienstpedagogiek, maar ook heel praktisch behandelen we thema’s als: hoe zorg je dat je goed aansluit bij wat er leeft onder je doelgroep? Het is dan de kunst om de theorie te koppelen naar de praktijk en wat ik in college leer te verwerken in bijvoorbeeld mijn voorbereiding van de jeugdkerk. Te zoeken naar die koppeling is wat mij enthousiast maakt; om mezelf telkens weer de vraag te stellen: waar wordt die theologie uit boeken nu werkelijk relevant voor het werk in de gemeente? Want dat is waar het voor mij om gaat.
met een hartelijke groet,                                                                      Willemijn Piksen
 

 
Kort verslag kerkenraadsvergadering van 12 september 2017 Kort verslag kerkenraadsvergadering van 12 september 2017

Kort verslag kerkenraadsvergadering van 12 september 2017
Op deze eerste vergadering na de zomervakantie opent Diete Kits met het aanhalen van het overlijden van ds. Harry Kuitert, omstreden door zijn uitspraken in zijn boeken, en daarop leest zij lied 362. Na de vaste onderdelen, waaronder wel en wee, bespreken we de mededelingen van de diverse werkgroepen. De overgang naar de Hoofdweg is dan onderwerp van bespreking. De slotdienst in Het Kruispunt en de openingsdienst in de kerk aan de Hoofdweg zijn als fijne diensten ervaren. We bespreken welk deel van de kerkzaal we graag willen laten gebruiken door de gemeenteleden. Bij voorkeur gebruik van de stoelen en als deze bezet zijn de banken direct achter de stoelen. De zijkanten worden afgesloten en worden alleen bij grote drukte opengesteld. Benadrukt wordt dat het voor de voorgangers vervelend aanvoelt als gemeenteleden een stuk vanaf de stoelen in de banken plaats nemen (een gat laten vallen).
We noteren welke zaken beter kunnen en zullen met het S.D.L. daarover in gesprek gaan.
De gemeenteavond zal op 21 november gehouden worden. Verder willen we in de komende tijd een ”vrijwilligers” avond of middag organiseren, wel voor de gehele gemeente. We bespreken de gang van zaken van het volgende week te houden Heilig Avondmaal.
Piet Boer besluit de avond met het gedicht 'morgen is voor ons mensen verborgen'.
                                                                                             
Hans van der Laan, scriba

 

 
Bericht van de stagiaire Willemijn Bericht van de stagiaire Willemijn

Bericht van de stagiaire Willemijn

“Wat een mooie gemeente is dit toch!” Die gedachte is de afgelopen weken rond de overgang naar de Hoofdweg meerdere keren door mijn hoofd geschoten. Het is prachtig om te zien hoe deze gemeente een hechte gemeenschap vormt van actieve leden die zich inzetten om samen Gods kerk te kunnen zijn. Een gedachte die daarop volgt is dan meestal: “Wat een geluk dat ik hier mag stage lopen!” Ik merk dat ik hier de ruimte krijg om te ontwikkelen en te leren en om iets te kunnen betekenen. Inmiddels heb ik de gemeente al goed leren kennen. Door middel van gesprekken met gemeenteleden, interviews en observaties heb ik de gemeente in kaart gebracht op demografisch, sociaal-ecologisch, financieel en praktisch-theologisch gebied. Zo heb ik geprobeerd antwoord te geven op vragen als: wat leeft er in de gemeente? Is de kerk afgestemd op de behoeften van de directe omgeving? Komt de officiële theologie van de gemeente wel overeen met de geleefde theologie van gemeenteleden? Het in kaart brengen van de identiteit is van groot belang voor de gemeente. Zo kunnen we vervolgens kritisch naar onszelf kijken en tegelijkertijd trots zijn op wat we als gemeente in huis hebben. En de Protestantse Gemeente Bovensmilde heeft veel in huis! Mocht u nieuwsgierig zijn naar mijn bevindingen dan ga ik daar graag eens over in gesprek! Ook heb ik tot nu toe twaalf gemeenteleden bezocht met wie ik mooie gesprekken gevoerd heb. Het is een bijzondere ervaring als mensen je toelaten, niet alleen in hun huis (of aan hun ziekenhuisbed), maar in hun hele leven. Gedurende de rest van mijn stage zal ik nog meer bezoeken afleggen. Daarnaast werk ik nu toe naar drie kerkdiensten waarin ik voor zal gaan. De eerste kerkdienst zal zijn op 10 december dit jaar. Ik hoop jullie dan allemaal te zien! Ook ga ik de komende tijd aan de slag met het thema ‘leren geloven’, onder andere door mee te werken aan de jeugdkerk. Middels dit kerkblad zal ik u met enige regelmaat op de hoogte houden van mijn ervaringen in de gemeente, maar u kunt me natuurlijk ook altijd aanspreken als u nieuwsgierig bent.
Willemijn Piksen

 
Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 juni 2017 Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 juni 2017

Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 juni 2017
Diete opent met het lezen van Johannes 3:1-15. Aan het eind van dit moeilijke stuk drie vragen om over na te denken. Mogelijk kunnen de antwoorden als input dienen voor de bevestigingsdienst.
Na het rondje wel en wee wordt de vergadering voorgezet.
Volgens de organisatie van het ‘buurt ontmoetingshuis’ zouden we niet aanwezig zijn geweest bij de opening, maar Harry was er. Hij heeft zich alleen niet als zo danig kenbaar gemaakt. Zal nog even onder de aandacht gebracht worden bij het bestuur door Harry.
In deze vergadering wordt afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers. Zondag 11 juni in de dienst zal de ambtstermijn officieel eindigen, maar nu worden betreffende personen allemaal persoonlijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen periode. Ook wij (Taaytje en Bert Daling) dragen het stokje over aan Hans van der Laan. Dit is dan ook het laatste verslag dat wij voor u mogen verzorgen.
Werkgroep Erediensten heeft de paascyclus geëvalueerd. Diensten worden als positief ervaren. Ook hebben via de camera mensen deel kunnen nemen aan de diensten en ook vanuit die groep zijn er positieve reacties ontvangen. Mogelijk is het koor volgend jaar in deze vorm niet meer mogelijk. Er wordt al nagedacht over de invulling van volgend jaar.
Werkgroep Diaconie/ZWO heeft onze stagiaire Willemijn op bezoek gehad. Er is onder andere gesproken over het armoedebeleid. Het IKP is overgegaan in het Diaconaal Platform  en wordt het aanspreekpunt tussen kerk en burgerlijke gemeente.
Werkgroep Beheer kan meedelen dat de bouw aan de Hoofdweg op schema ligt, ondanks tegenslag van vochtproblemen. M.b.t. Ds. Dijkstrastraat zijn er geen ontwikkelingen.
Ook de werkgroep pastoraat heeft Willemijn op bezoek gehad. Zij zal een stuk opstellen dat te gebruiken is voor de pastoraal medewerkers.
De kerkenraad heeft ook positieve reacties mogen ontvangen over de onlangs gehouden  gemeenteavond, waar vooral aandacht is geweest voor de overgang naar de Hoofdweg. De  voorstellen over inrichting zijn besproken en inmiddels zijn de offertes omgezet in opdrachten. Binnenkort zullen de coördinatoren weer bij elkaar komen om de volgende stappen te bespreken.
Open deur………. Wat zit er achter?  is de sluiting van Johan.
Hartelijke groet, Bert en Taaytje Daling scriba’s
 

 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van mei 2017 Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van mei 2017

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 2 mei 2017
Deze week staat in het teken van 4 en 5 mei. Ds. Gert Wybe van der Werff leest een deel van een artikel uit Het Nieuw Israëlitisch Weekblad en een gedicht om ons er aan te herinneren dat we stil mogen staan bij de gebeurtenissen in WOII. Daarna gaat hij voor in gebed. Na het gebruikelijke rondje wel en wee  bespreken we de vacatures die nog steeds niet zijn opgevuld binnen de kerkenraad en het pastoraat. We spreken onze zorgen hierover uit. Op zondag 11 juni nemen we afscheid van een aantal PM-ers en ambtsdragers en worden twee ambtsdragers en een pastoraal medewerker bevestigd. De Paaskaars is bij de familie Karssen gebracht. Willemijn Piksen krijgt een half uur om inzicht te krijgen in ons (als kerkenraad) en de gemeente voor haar stageopdracht/scriptie. Zij doet dit aan de hand van een aantal vragen zoals; Wat is voor jou/jullie een belangrijk moment geweest in de historie van de gemeente of waar zijn we trots op, maar ook hoe zien jullie God en waarom is er kwaad in de wereld. Moeilijke vragen waar we met elkaar over hebben gesproken. Daarna worden de jaarrekeningen besproken. Op 18 mei worden de jaarrekeningen op de gemeenteavond gepresenteerd en de werkgroepen die zich bezighouden met de overgang naar de Hoofdweg hun plannen en voorstellen. De agenda treft u als inlegvel aan in dit kerkblad.
                                                                       Hartelijke groet, Bert en Taaytje Daling scriba
 

 
verslagen kerkenraadsvergaderingen maart en april 2017 verslagen kerkenraadsvergaderingen maart en april 2017

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 7 maart j.l.
Ds. Gert Wybe v.d. Werff verzorgt de opening en leest een tekst uit ‘De vrijheid van een christen’ van Maarten Luther, n.a.v. 500 jaar reformatie. De hervormers brachten de spiritualiteit terug bij de burger (leken). Aan de hand van deze tekst geeft ieder zijn persoonlijke gedachte hierbij. We doen het gebruikelijke rondje wel en wee, behandelen de ingekomen stukken en stellen de agenda vast. Vanuit de werkgroepen wordt een aantal punten doorgenomen. O.a. is de werkgroep erediensten bezig om  een aantal speciale diensten te organiseren, u kunt het t.z.t. allemaal lezen in het kerkblad of op de website. De ZWO heeft een milieubox geplaatst in de kerk. Hierin kunnen doppen, viltstiften, pennen, toners etc. worden gedaan. De ZWO gaat met een aantal vrijwilligers een Fancy Fair organiseren als afsluiting van ‘Het Kruispunt’. De kerkrentmeesters zijn druk geweest met de begroting en de gebouwen in de breedste zin van het woord. Er worden een aantal namen aangedragen van mensen die de paaskaarsen krijgen. Vanuit de synode (Kerk 2025) wordt om consideraties gevraagd over de nieuwe kerkstructuur. Er wordt nagedacht en gesproken over ‘het dilemma’ u weet wel  de ‘kapotte’ auto. Op 11 mei gaan we de jaarlijkse bezinningsavond voor de kerkenraad houden. Binnenkort komt Willemijn Piksen stagelopen. U heeft het kunnen lezen in het kerkblad. We sluiten om stipt 22.00 uur de vergadering.
 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 4 april 2017

Ds. Diete Kits opent met een overdenking: Gaandeweg naar Pasen, wat kan dit voor een ieder persoonlijk betekenen. Na het rondje wel en wee gaan we over op het zakelijke deel van de vergadering. De bestemming van de Paaskaarsen wordt besproken. De diaconie doet kort verslag van hun laatst gehouden vergadering. Wat kunnen we als kerk betekenen voor het ‘inloophuis’ aan de J. de Walstraat 3. Op 11 mei worden de enveloppen geopend met de biedingen op ‘Het Kruispunt’ aansluitend vergadert het college van kerkrentmeesters. Op 18 mei wordt er een gemeenteavond georganiseerd waarin de verkoop van ‘Het Kruispunt’ aan de orde komt. De nieuwe opzet van pastoraat wordt besproken. In het eerstvolgend overleg met de PM-ers zal dit worden uitgelegd. Daarna wordt de gemeente geïnformeerd. De kerkenraad gaat akkoord met het voorgestelde. De projectgroepen zijn druk met de inrichting en overgang naar de kerk aan de Hoofdweg. Het standpunt van de kerkenraad t.a.v. Kerk 2025 (reorganisatie van de classes) wordt besproken. De vacatures voor de kerkenraad zijn nog niet allemaal ingevuld. De bevestigingsdienst is gepland op 11 juni.
Bert en Taaytje Daling, scriba’s 
 

 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van februari 2017 Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van februari 2017

Kort verslag kerkenraadsvergadering 7 februari 2017
Diete opent met de vraag: wat is je relatie met God? Na het lezen van een gedeelte uit “kerk van de toekomst”, licht iedereen zijn eigen beleving toe. Na het gebruikelijke rondje wel en wee gaan we door naar de ingekomen stukken. Dr. René de Reuver, scriba van de PKN, heeft een open brief geschreven (gepubliceerd in diverse dagbladen) met als titel ‘Vreest niet’, dit n.a.v. zijn interview in het dagblad Trouw op oudejaarsdag. Het interview, over zijn eerste half jaar als scriba van de Protestantse Kerk, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Met name de uitspraken over de islam leidden tot discussie: getuigen deze niet van een veel te naïeve en rooskleurige interpretatie van de islam? De vele reacties laten zien dat veel mensen zich zorgen maken over de uitwerking van de islam. Deze brief zal samengevat op de website en in het kerkblad worden geplaatst. De herindeling van de classes wordt besproken. De vraag van de kerkenraad is hoe de verbinding met de kerken blijft bestaan, we zijn hier bezorgd over. Verder kunnen we instemmen met het voorstel.
De kerkrentmeesters hebben een plan van aanpak gemaakt voor wat betreft ‘Het Kruispunt’. Zij zullen u hierover zelf informeren. Voor de opvolging van de voorzitter van de diaconie, één diaken en de scriba zijn enkele namen ontvangen. Een kleine werkgroep gaat hiermee aan de slag. De ‘Plaatselijke commissie voor kerkgebouw Hoofdweg’ heet nu Culturele Commissie Waterstaat kerk Bovensmilde en is nu officieel opgericht. Voor meer informatie verwijzen we naar de website en FB. De kerkenraad heeft ingestemd met de komst van een stagiaire, mevrouw Willemijn Piksen. Zij komt voor een periode van ongeveer 13 maanden diverse opdrachten vervullen voor haar master aan de RUG waar zij Theologie studeert. De opdrachten, c.q. onderwerpen zijn doorgenomen met de kerkenraad en zij kunnen zich daarin vinden (preken, pastoraat, jongeren, onderzoek rondom geloofsbeleving, verhuizing en divers). Ds. Kits zal optreden als haar begeleider en heeft eind februari een gesprek met haar. Zij zal voor ongeveer 8 tot 10 uur per week werkzaam zijn. We bespreken met elkaar ‘Het  dilemma’ u weet wel, de kapotte auto die gerepareerd moet worden. Een aantal mensen is bezig om dit verder uit te werken.
Hartelijke groet, Bert en Taaytje Daling scriba
 

 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 januari jl. Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 januari jl.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 januari jl.
De opening wordt verzorgd door ds. Diete Kits. Zij leest “de dromer”. Misschien kunnen de mensen ooit in vrede leven. En een gedicht van Freek de Jonge: Wees niet bang. We bespreken de afgelopen diensten en de diensten die in het verschiet liggen. Unaniem zij we het erover eens dat we mooie waardevolle kerstdiensten hebben gevierd. Vooral ook het koor in de kerstnachtdienst werd  gewaardeerd. Maar nu de feestdagen achter de rug zijn ligt er een nieuw jaar voor ons opgerold waarin veel belangrijke gebeurtenissen ons te wachten staan. Vanaf 10 januari vindt u de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer in uw brievenbus of mailbox. Wilt u de enveloppen weer klaar zetten zodat de vele vrijwilligers niet voor niets - of meerdere keren-  bij u langs hoeven om uw toezegging weer op te halen? Namens het college van Kerkrentmeesters alvast bedankt voor uw medewerking en uw bijdrage! Op vrijdag 20 januari wordt de Nijjoarsvisite gehouden, vanaf 19.45 uur bent u welkom in Het Kruispunt. De concept gebruikersovereenkomst met Stichting Het Drentse Landschap is opgesteld en wordt besproken. Met een enkele aanvulling of vraag gaat het college van kerkrentmeesters aan de slag. Een afvaardiging van de overgang werkgroepen en de coördinatoren hebben een bezoek gebracht aan SDL. Afgesproken is dat er tweewekelijks een nieuws up-date komt via de bekende kanalen. Namens de kerkenraad bezoekt een ouderling de bijeenkomsten van Stichting Duurzaam Bovensmilde. Zoals ieder jaar treden er weer een aantal ambtsdragers af. In het volgend kerkblad treft u een inlegvel waarop u namen kunt zetten voor de betreffende functies van scriba, ouderling, diakenen en PM-ers. Denkt u er alvast over na wie volgens u geschikt is voor een functie of misschien wilt u zelf wel een stokje overnemen?
                                                                                              Hartelijke groet van uw scriba

 
integriteit en respect integriteit en respect

Integriteit en respect    
Dit zijn de woorden die de PKN in de synoderapporten over de Islam (2010 en 2013) gebruikt. Integriteit staat voor de geloofsovertuiging dat Gods liefde zich in Christus, onze Heer en Verlosser, laat kennen. Respect staat voor de bereidheid om de ander naar zijn diepste en beste overtuiging te leren kennen en te respecteren.
Vanuit deze houding roepen deze synodale documenten ons op om moslims niet uit de weg te gaan, maar om elkaar te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan over de wederzijdse noden, zorgen en angsten.

De scriba van de PKN, ds. René de Reuver heeft alle kerkenraden een brief geschreven en een oproep gedaan om met ‘elkaar’ in gesprek te gaan over het onderwerp.
Dat hebben we ook binnen onze kerkenraad gedaan. Wij willen deze brief met u delen en hebben het daarom op de website van de kerk geplaatst (zie bij lees meer) . Ik wens u allen een fijn gesprek over dit onderwerp met wie dan ook.

Namens de kerkenraad
Karin Kappen
 

lees meer »
 
nieuwjaarsvisite 2017 nieuwjaarsvisite 2017

Verslag nieuwjaarsvisite
Op vrijdag 20 januari was het weer zover. De jaarlijkse nieuwjaarsvisite in “Het Kruispunt”. De laatste in dit gebouw. Er waren ongeveer 40 personen aanwezig.
We begonnen met knieperties en rollegies gebakken door Piet Hein Boer. Andries Snippe trakteerde ons op zelfgemaakte truffels en opende deze avond op zijn eigen wijze.
We wilden het deze avond anders doen dan normaal dus hadden we een aantal mensen uitgenodigd om iets te vertellen.
Jaap Hoogeveen vertelde als eerste iets op boeiende wijze over de tijd dat hij organist was.
Toen was het de beurt aan Lammy Snippe en Jan Pieter de Vries. Zij kwamen in stijl op en vertelden over het werk van de SIRW (Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer).
De borrel en de hapjes gingen rond en was het de beurt aan Géke van Sleen en Gré Suurd. Zij wilden een geheim onthullen over Jan Age Nicolai wat niet gelukte omdat ze dit gedicht zelf bedacht hadden.
Vervolgens werd de microfoon gegeven aan Gerrit Appelo, op sprekende wijze kwam zijn werk en de voedselbank voorbij.
Prachtig waren hierna de verhalen en de zang van Jan de Boer. Tenslotte nam Luuk Timmermans ons mee naar vroegere tijden en vertelde over de bouw en verbouw van “De Wiek”.
Na nog een borrel en een hapje sloot Andries deze avond en konden we terugzien op en zeer geslaagde avond.
Namens de cie.: iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.
                                                                                   Piet Hein, Dirk, Andries, Géke en Gré
 
 

 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 december 2016 Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 december 2016

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 december 2016
De opening wordt deze keer verzorgd door ds. Gert Wybe v.d. Werff, hij geeft een korte uitleg over het meest bekende kerstlied ‘Stille nacht, Heilige Nacht’. Daarna zingen we lied 433. Een goede gewoonte binnen onze kerkenraad is het rondje wel en wee. Zo delen we met elkaar wat ons persoonlijk bezig houdt. Nog een goede gewoonte is geworden het delen van het ‘stoofje’. Wij hebben het losgelaten en de stoof circuleert nu door de gemeente en de eerste positieve reacties zijn binnen.  We bespreken de afgelopen diensten en de diensten die in het verschiet liggen. ‘Onze Opdracht ‘ uit Dwingeloo verleent haar medewerking aan de Kerstnachtdienst. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ook dit jaar verzorgt de familie Brink de lekkernijen voor- en na de dienst. Op zondag 1 januari zal de dienst om 10.30 uur beginnen. De verpachting van een stuk landbouwgrond van de diaconie is voor 4 jaar gegund aan Jeroen Meilof. Twee leden zijn naar de diaconale dag in Utrecht geweest en hebben daar deelgenomen aan diverse workshops. Op 17 december wordt er weer ingezameld bij de Poiesz t.b.v. de voedselbank Midden Drenthe. Het college van kerkrentmeesters heeft het KKG opdracht gegeven voor de start van de verkoop (bij inschrijving) van ‘Het Kruispunt’. Inmiddels is in opdracht van SDL de fa. Koers het bijgebouw aan de Hoofdweg aan het slopen. Op 14 december komen de coördinatoren en de leden van de subgroepen weer bij elkaar om de verhuizing naar de Hoofdweg in goede banen te leiden. In juni treden een aantal kerkenraadsleden af waaronder de scriba’s, een aantal diakenen en kerkrentmeesters. Wacht niet af, maar meld u/je spontaan aan om onze kerkenraad op sterkte te houden!. Namens de kerkenraad wensen wij u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2017 toe.
 

 
Denken in mogelijkheden Denken in mogelijkheden

 
Verslag van de kerkenraad juli 2016 Verslag van de kerkenraad juli 2016

Kort verslag kerkenraadsvergadering van 5 juli

lees meer »
 
gemeenteavond verslag voorjaar 2016 gemeenteavond verslag voorjaar 2016

Kort verslag van de gemeenteavond gehouden op 19 mei jl.

lees meer »
 
Verslag van de kerkenraad juni 2016 Verslag van de kerkenraad juni 2016

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering 7 juni 2016

lees meer »
 
Verslag van de kerkenraad november 2015 Verslag van de kerkenraad november 2015

Een kort verslag van de kerkenraadsvergadering van november 2015.

lees meer »
 
verslag van kerkeraad oktober 2015 verslag van kerkeraad oktober 2015

Verslag kerkenraad oktober 2015

lees meer »
 
 

Vrouwenvereniging – Ora et Labora
datum en tijdstip 23-01-2018 om 19.45 uur
meer details

Vrouwenvereniging H.V.G. – Draagt Elkanders Lasten
datum en tijdstip 24-01-2018 om 19.45 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.