PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 juni 2017 Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 juni 2017

Kort verslag kerkenraadsvergadering dinsdag 6 juni 2017
Diete opent met het lezen van Johannes 3:1-15. Aan het eind van dit moeilijke stuk drie vragen om over na te denken. Mogelijk kunnen de antwoorden als input dienen voor de bevestigingsdienst.
Na het rondje wel en wee wordt de vergadering voorgezet.
Volgens de organisatie van het ‘buurt ontmoetingshuis’ zouden we niet aanwezig zijn geweest bij de opening, maar Harry was er. Hij heeft zich alleen niet als zo danig kenbaar gemaakt. Zal nog even onder de aandacht gebracht worden bij het bestuur door Harry.
In deze vergadering wordt afscheid genomen van de aftredende ambtsdragers. Zondag 11 juni in de dienst zal de ambtstermijn officieel eindigen, maar nu worden betreffende personen allemaal persoonlijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen periode. Ook wij (Taaytje en Bert Daling) dragen het stokje over aan Hans van der Laan. Dit is dan ook het laatste verslag dat wij voor u mogen verzorgen.
Werkgroep Erediensten heeft de paascyclus geëvalueerd. Diensten worden als positief ervaren. Ook hebben via de camera mensen deel kunnen nemen aan de diensten en ook vanuit die groep zijn er positieve reacties ontvangen. Mogelijk is het koor volgend jaar in deze vorm niet meer mogelijk. Er wordt al nagedacht over de invulling van volgend jaar.
Werkgroep Diaconie/ZWO heeft onze stagiaire Willemijn op bezoek gehad. Er is onder andere gesproken over het armoedebeleid. Het IKP is overgegaan in het Diaconaal Platform  en wordt het aanspreekpunt tussen kerk en burgerlijke gemeente.
Werkgroep Beheer kan meedelen dat de bouw aan de Hoofdweg op schema ligt, ondanks tegenslag van vochtproblemen. M.b.t. Ds. Dijkstrastraat zijn er geen ontwikkelingen.
Ook de werkgroep pastoraat heeft Willemijn op bezoek gehad. Zij zal een stuk opstellen dat te gebruiken is voor de pastoraal medewerkers.
De kerkenraad heeft ook positieve reacties mogen ontvangen over de onlangs gehouden  gemeenteavond, waar vooral aandacht is geweest voor de overgang naar de Hoofdweg. De  voorstellen over inrichting zijn besproken en inmiddels zijn de offertes omgezet in opdrachten. Binnenkort zullen de coördinatoren weer bij elkaar komen om de volgende stappen te bespreken.
Open deur………. Wat zit er achter?  is de sluiting van Johan.
Hartelijke groet, Bert en Taaytje Daling scriba’s
 

 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van mei 2017 Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van mei 2017

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 2 mei 2017
Deze week staat in het teken van 4 en 5 mei. Ds. Gert Wybe van der Werff leest een deel van een artikel uit Het Nieuw Israëlitisch Weekblad en een gedicht om ons er aan te herinneren dat we stil mogen staan bij de gebeurtenissen in WOII. Daarna gaat hij voor in gebed. Na het gebruikelijke rondje wel en wee  bespreken we de vacatures die nog steeds niet zijn opgevuld binnen de kerkenraad en het pastoraat. We spreken onze zorgen hierover uit. Op zondag 11 juni nemen we afscheid van een aantal PM-ers en ambtsdragers en worden twee ambtsdragers en een pastoraal medewerker bevestigd. De Paaskaars is bij de familie Karssen gebracht. Willemijn Piksen krijgt een half uur om inzicht te krijgen in ons (als kerkenraad) en de gemeente voor haar stageopdracht/scriptie. Zij doet dit aan de hand van een aantal vragen zoals; Wat is voor jou/jullie een belangrijk moment geweest in de historie van de gemeente of waar zijn we trots op, maar ook hoe zien jullie God en waarom is er kwaad in de wereld. Moeilijke vragen waar we met elkaar over hebben gesproken. Daarna worden de jaarrekeningen besproken. Op 18 mei worden de jaarrekeningen op de gemeenteavond gepresenteerd en de werkgroepen die zich bezighouden met de overgang naar de Hoofdweg hun plannen en voorstellen. De agenda treft u als inlegvel aan in dit kerkblad.
                                                                       Hartelijke groet, Bert en Taaytje Daling scriba
 

 
verslagen kerkenraadsvergaderingen maart en april 2017 verslagen kerkenraadsvergaderingen maart en april 2017

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 7 maart j.l.
Ds. Gert Wybe v.d. Werff verzorgt de opening en leest een tekst uit ‘De vrijheid van een christen’ van Maarten Luther, n.a.v. 500 jaar reformatie. De hervormers brachten de spiritualiteit terug bij de burger (leken). Aan de hand van deze tekst geeft ieder zijn persoonlijke gedachte hierbij. We doen het gebruikelijke rondje wel en wee, behandelen de ingekomen stukken en stellen de agenda vast. Vanuit de werkgroepen wordt een aantal punten doorgenomen. O.a. is de werkgroep erediensten bezig om  een aantal speciale diensten te organiseren, u kunt het t.z.t. allemaal lezen in het kerkblad of op de website. De ZWO heeft een milieubox geplaatst in de kerk. Hierin kunnen doppen, viltstiften, pennen, toners etc. worden gedaan. De ZWO gaat met een aantal vrijwilligers een Fancy Fair organiseren als afsluiting van ‘Het Kruispunt’. De kerkrentmeesters zijn druk geweest met de begroting en de gebouwen in de breedste zin van het woord. Er worden een aantal namen aangedragen van mensen die de paaskaarsen krijgen. Vanuit de synode (Kerk 2025) wordt om consideraties gevraagd over de nieuwe kerkstructuur. Er wordt nagedacht en gesproken over ‘het dilemma’ u weet wel  de ‘kapotte’ auto. Op 11 mei gaan we de jaarlijkse bezinningsavond voor de kerkenraad houden. Binnenkort komt Willemijn Piksen stagelopen. U heeft het kunnen lezen in het kerkblad. We sluiten om stipt 22.00 uur de vergadering.
 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 4 april 2017

Ds. Diete Kits opent met een overdenking: Gaandeweg naar Pasen, wat kan dit voor een ieder persoonlijk betekenen. Na het rondje wel en wee gaan we over op het zakelijke deel van de vergadering. De bestemming van de Paaskaarsen wordt besproken. De diaconie doet kort verslag van hun laatst gehouden vergadering. Wat kunnen we als kerk betekenen voor het ‘inloophuis’ aan de J. de Walstraat 3. Op 11 mei worden de enveloppen geopend met de biedingen op ‘Het Kruispunt’ aansluitend vergadert het college van kerkrentmeesters. Op 18 mei wordt er een gemeenteavond georganiseerd waarin de verkoop van ‘Het Kruispunt’ aan de orde komt. De nieuwe opzet van pastoraat wordt besproken. In het eerstvolgend overleg met de PM-ers zal dit worden uitgelegd. Daarna wordt de gemeente geïnformeerd. De kerkenraad gaat akkoord met het voorgestelde. De projectgroepen zijn druk met de inrichting en overgang naar de kerk aan de Hoofdweg. Het standpunt van de kerkenraad t.a.v. Kerk 2025 (reorganisatie van de classes) wordt besproken. De vacatures voor de kerkenraad zijn nog niet allemaal ingevuld. De bevestigingsdienst is gepland op 11 juni.
Bert en Taaytje Daling, scriba’s 
 

 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van februari 2017 Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van februari 2017

Kort verslag kerkenraadsvergadering 7 februari 2017
Diete opent met de vraag: wat is je relatie met God? Na het lezen van een gedeelte uit “kerk van de toekomst”, licht iedereen zijn eigen beleving toe. Na het gebruikelijke rondje wel en wee gaan we door naar de ingekomen stukken. Dr. René de Reuver, scriba van de PKN, heeft een open brief geschreven (gepubliceerd in diverse dagbladen) met als titel ‘Vreest niet’, dit n.a.v. zijn interview in het dagblad Trouw op oudejaarsdag. Het interview, over zijn eerste half jaar als scriba van de Protestantse Kerk, heeft nogal wat stof doen opwaaien. Met name de uitspraken over de islam leidden tot discussie: getuigen deze niet van een veel te naïeve en rooskleurige interpretatie van de islam? De vele reacties laten zien dat veel mensen zich zorgen maken over de uitwerking van de islam. Deze brief zal samengevat op de website en in het kerkblad worden geplaatst. De herindeling van de classes wordt besproken. De vraag van de kerkenraad is hoe de verbinding met de kerken blijft bestaan, we zijn hier bezorgd over. Verder kunnen we instemmen met het voorstel.
De kerkrentmeesters hebben een plan van aanpak gemaakt voor wat betreft ‘Het Kruispunt’. Zij zullen u hierover zelf informeren. Voor de opvolging van de voorzitter van de diaconie, één diaken en de scriba zijn enkele namen ontvangen. Een kleine werkgroep gaat hiermee aan de slag. De ‘Plaatselijke commissie voor kerkgebouw Hoofdweg’ heet nu Culturele Commissie Waterstaat kerk Bovensmilde en is nu officieel opgericht. Voor meer informatie verwijzen we naar de website en FB. De kerkenraad heeft ingestemd met de komst van een stagiaire, mevrouw Willemijn Piksen. Zij komt voor een periode van ongeveer 13 maanden diverse opdrachten vervullen voor haar master aan de RUG waar zij Theologie studeert. De opdrachten, c.q. onderwerpen zijn doorgenomen met de kerkenraad en zij kunnen zich daarin vinden (preken, pastoraat, jongeren, onderzoek rondom geloofsbeleving, verhuizing en divers). Ds. Kits zal optreden als haar begeleider en heeft eind februari een gesprek met haar. Zij zal voor ongeveer 8 tot 10 uur per week werkzaam zijn. We bespreken met elkaar ‘Het  dilemma’ u weet wel, de kapotte auto die gerepareerd moet worden. Een aantal mensen is bezig om dit verder uit te werken.
Hartelijke groet, Bert en Taaytje Daling scriba
 

 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 januari jl. Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 januari jl.

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 3 januari jl.
De opening wordt verzorgd door ds. Diete Kits. Zij leest “de dromer”. Misschien kunnen de mensen ooit in vrede leven. En een gedicht van Freek de Jonge: Wees niet bang. We bespreken de afgelopen diensten en de diensten die in het verschiet liggen. Unaniem zij we het erover eens dat we mooie waardevolle kerstdiensten hebben gevierd. Vooral ook het koor in de kerstnachtdienst werd  gewaardeerd. Maar nu de feestdagen achter de rug zijn ligt er een nieuw jaar voor ons opgerold waarin veel belangrijke gebeurtenissen ons te wachten staan. Vanaf 10 januari vindt u de jaarlijkse Actie Kerkbalans weer in uw brievenbus of mailbox. Wilt u de enveloppen weer klaar zetten zodat de vele vrijwilligers niet voor niets - of meerdere keren-  bij u langs hoeven om uw toezegging weer op te halen? Namens het college van Kerkrentmeesters alvast bedankt voor uw medewerking en uw bijdrage! Op vrijdag 20 januari wordt de Nijjoarsvisite gehouden, vanaf 19.45 uur bent u welkom in Het Kruispunt. De concept gebruikersovereenkomst met Stichting Het Drentse Landschap is opgesteld en wordt besproken. Met een enkele aanvulling of vraag gaat het college van kerkrentmeesters aan de slag. Een afvaardiging van de overgang werkgroepen en de coördinatoren hebben een bezoek gebracht aan SDL. Afgesproken is dat er tweewekelijks een nieuws up-date komt via de bekende kanalen. Namens de kerkenraad bezoekt een ouderling de bijeenkomsten van Stichting Duurzaam Bovensmilde. Zoals ieder jaar treden er weer een aantal ambtsdragers af. In het volgend kerkblad treft u een inlegvel waarop u namen kunt zetten voor de betreffende functies van scriba, ouderling, diakenen en PM-ers. Denkt u er alvast over na wie volgens u geschikt is voor een functie of misschien wilt u zelf wel een stokje overnemen?
                                                                                              Hartelijke groet van uw scriba

 
integriteit en respect integriteit en respect

Integriteit en respect    
Dit zijn de woorden die de PKN in de synoderapporten over de Islam (2010 en 2013) gebruikt. Integriteit staat voor de geloofsovertuiging dat Gods liefde zich in Christus, onze Heer en Verlosser, laat kennen. Respect staat voor de bereidheid om de ander naar zijn diepste en beste overtuiging te leren kennen en te respecteren.
Vanuit deze houding roepen deze synodale documenten ons op om moslims niet uit de weg te gaan, maar om elkaar te zoeken en met elkaar in gesprek te gaan over de wederzijdse noden, zorgen en angsten.

De scriba van de PKN, ds. René de Reuver heeft alle kerkenraden een brief geschreven en een oproep gedaan om met ‘elkaar’ in gesprek te gaan over het onderwerp.
Dat hebben we ook binnen onze kerkenraad gedaan. Wij willen deze brief met u delen en hebben het daarom op de website van de kerk geplaatst (zie bij lees meer) . Ik wens u allen een fijn gesprek over dit onderwerp met wie dan ook.

Namens de kerkenraad
Karin Kappen
 

lees meer »
 
nieuwjaarsvisite 2017 nieuwjaarsvisite 2017

Verslag nieuwjaarsvisite
Op vrijdag 20 januari was het weer zover. De jaarlijkse nieuwjaarsvisite in “Het Kruispunt”. De laatste in dit gebouw. Er waren ongeveer 40 personen aanwezig.
We begonnen met knieperties en rollegies gebakken door Piet Hein Boer. Andries Snippe trakteerde ons op zelfgemaakte truffels en opende deze avond op zijn eigen wijze.
We wilden het deze avond anders doen dan normaal dus hadden we een aantal mensen uitgenodigd om iets te vertellen.
Jaap Hoogeveen vertelde als eerste iets op boeiende wijze over de tijd dat hij organist was.
Toen was het de beurt aan Lammy Snippe en Jan Pieter de Vries. Zij kwamen in stijl op en vertelden over het werk van de SIRW (Stichting Interkerkelijk Recreatiewerk Witterzomer).
De borrel en de hapjes gingen rond en was het de beurt aan Géke van Sleen en Gré Suurd. Zij wilden een geheim onthullen over Jan Age Nicolai wat niet gelukte omdat ze dit gedicht zelf bedacht hadden.
Vervolgens werd de microfoon gegeven aan Gerrit Appelo, op sprekende wijze kwam zijn werk en de voedselbank voorbij.
Prachtig waren hierna de verhalen en de zang van Jan de Boer. Tenslotte nam Luuk Timmermans ons mee naar vroegere tijden en vertelde over de bouw en verbouw van “De Wiek”.
Na nog een borrel en een hapje sloot Andries deze avond en konden we terugzien op en zeer geslaagde avond.
Namens de cie.: iedereen bedankt voor zijn of haar bijdrage.
                                                                                   Piet Hein, Dirk, Andries, Géke en Gré
 
 

 
Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 december 2016 Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 december 2016

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering van 6 december 2016
De opening wordt deze keer verzorgd door ds. Gert Wybe v.d. Werff, hij geeft een korte uitleg over het meest bekende kerstlied ‘Stille nacht, Heilige Nacht’. Daarna zingen we lied 433. Een goede gewoonte binnen onze kerkenraad is het rondje wel en wee. Zo delen we met elkaar wat ons persoonlijk bezig houdt. Nog een goede gewoonte is geworden het delen van het ‘stoofje’. Wij hebben het losgelaten en de stoof circuleert nu door de gemeente en de eerste positieve reacties zijn binnen.  We bespreken de afgelopen diensten en de diensten die in het verschiet liggen. ‘Onze Opdracht ‘ uit Dwingeloo verleent haar medewerking aan de Kerstnachtdienst. De voorbereidingen zijn in volle gang. Ook dit jaar verzorgt de familie Brink de lekkernijen voor- en na de dienst. Op zondag 1 januari zal de dienst om 10.30 uur beginnen. De verpachting van een stuk landbouwgrond van de diaconie is voor 4 jaar gegund aan Jeroen Meilof. Twee leden zijn naar de diaconale dag in Utrecht geweest en hebben daar deelgenomen aan diverse workshops. Op 17 december wordt er weer ingezameld bij de Poiesz t.b.v. de voedselbank Midden Drenthe. Het college van kerkrentmeesters heeft het KKG opdracht gegeven voor de start van de verkoop (bij inschrijving) van ‘Het Kruispunt’. Inmiddels is in opdracht van SDL de fa. Koers het bijgebouw aan de Hoofdweg aan het slopen. Op 14 december komen de coördinatoren en de leden van de subgroepen weer bij elkaar om de verhuizing naar de Hoofdweg in goede banen te leiden. In juni treden een aantal kerkenraadsleden af waaronder de scriba’s, een aantal diakenen en kerkrentmeesters. Wacht niet af, maar meld u/je spontaan aan om onze kerkenraad op sterkte te houden!. Namens de kerkenraad wensen wij u gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2017 toe.
 

 
Denken in mogelijkheden Denken in mogelijkheden

 
Verslag van de kerkenraad juli 2016 Verslag van de kerkenraad juli 2016

Kort verslag kerkenraadsvergadering van 5 juli

lees meer »
 
gemeenteavond verslag voorjaar 2016 gemeenteavond verslag voorjaar 2016

Kort verslag van de gemeenteavond gehouden op 19 mei jl.

lees meer »
 
Verslag van de kerkenraad juni 2016 Verslag van de kerkenraad juni 2016

Kort verslag van de kerkenraadsvergadering 7 juni 2016

lees meer »
 
Verslag van de kerkenraad november 2015 Verslag van de kerkenraad november 2015

Een kort verslag van de kerkenraadsvergadering van november 2015.

lees meer »
 
verslag van kerkeraad oktober 2015 verslag van kerkeraad oktober 2015

Verslag kerkenraad oktober 2015

lees meer »
 
 

Fancy Fair
datum en tijdstip 23-09-2017 om 10.30 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 uur
Lied voor de dienst     : NLB 225: 1   
Paaskaars aansteken : Joah Trul
1e rondg. collecte        : Vredesweek
2e rondg. collecte        : Kerk
Uitg. collecte              : Beheer
Oppasdienst               : Er is oppas
Kindernevendienst      : Hieke Herben meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 24-09-2017 om 9.30 zomertijd 10.00 uur wintertijd
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.