PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Algemene info diaconie Algemene info diaconie
WERKGROEP DIACONAAT 
D. Appelo, voorzitter./ lid kerkenraad.            
H. Herben, secretariaat.
W. Noorda, secretariaat.
R. Vording, werkgroepen pastoraat en Erediensten.
J. Post, commissie ZWO.
L. Snippe, algemeen.
 
De administrateur van de werkgroep diaconaat is: J.J. Post.
De penningmeester van de werkgroep is: R.H.H.C. Brink.
 
Giften voor het diaconale werk kunt u overmaken per bank. De bankrekening  is gewijzigd per 1 nov 2018. HET NIEUWE BANKNUMMER: NL43RABO0373736401  t.n.v. ‘Diaconie Protestantse gemeente Bovensmilde’
onder vermelding van: “gift diaconie”.

WERKGROEP DIACONAAT​
De totale werkgroep diaconaat omvat de
1. diaconie,
2. de commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) en
3. de diaconaal assistentes.

De werkgroep diaconaat wordt gevormd door de diaconie.

De diakenen hebben zitting in de diaconie. De voorzitter  heeft zitting in de smalle kerkenraad .
De diakenen houden contact met diverse andere werkgroepen, om zo het diaconale aspect van gemeente-zijn breed uit te dragen (zie taakverdeling).
De diaconie onderhoudt contacten met en stimuleert het werk van de commissie ZWO en de diaconaal assistentes.
De diaconie wil in de toekomst graag voor bepaalde zaken/activiteiten een beroep doen op mensen buiten de diaconie, zodat diaconaat echt een zaak wordt van de gemeente.
 
Diaconie
Diaconie is afgeleid van het Latijnse woord “Diaconia” en betekent letterlijk ‘dienend werk’ of  ‘ondersteuning’. In de protestantse kerk betekende het later “de dienst aan hen die verborgen armoede lijden” (armenbestuur).
Als plaatselijke diaconie hebben wij ons onder andere tot doel gesteld om financiële hulp te verlenen bij humanitaire projecten ver weg, maar ook dicht bij huis. ‘Samen delen’ is één van de waardevolle zaken van ons Christelijk geloof.
 
De inkomsten van de diaconie worden o.a. verkregen door:
 • Collectes
 • Giften
 • Rondgang tijdens de actie kerkbalans
 • Opbrengst rente
 • Verhuur perceel landbouwgrond
 
 
Uit de diaconale gelden worden o.a. betaald:
 • Kosten avondmaal
 • Attenties bij verjaardagen en huwelijksjubilea
 • Kerstbroodmaaltijd voor ouderen
 • Ontmoetingsmorgens
 • Speciale (financiële) hulpverlening aan individuele personen/gezinnen
 
Tevens wil de diaconie voldoen aan de landelijke en provinciale afdrachten zoals:
 • Diaconaal aandeel binnen- en buitenland
 • Missionair aandeel binnen- en buitenland
 • Landelijke advieslijst
 • Provinciale advieslijst
 • Provinciaal jeugd- en jongerenwerk 
Daarnaast is de diaconie actief bij:
Binnenland:
 • Kledingactie in het najaar.
 • Medefinanciering van vakanties voor ouderen en hulpbehoevenden uit onze gemeente in het ‘F.D. Roosevelthuis’ in Doorn.
 • Ondersteuning “St. Welzijn ouderen gemeente Midden Drenthe”.
 
Buitenland:
 • Projecten voor humanitaire hulp op de Molukken.
 • Acute noodhulp zoals bij natuurrampen, oorlogen en hongersnood.
 
Vakantie voor mensen die niet zelfstandig op vakantie kunnen gaan.
Een commissie, bestaande uit vertegenwoordigers van de diaconieën Assen, Meppel en de drie Smildes organiseert jaarlijks de vakantieweek:  ‘de Vaartweek’.
Deze vakantie is bedoeld voor lichamelijk gehandicapten, langdurig zieken en lichamelijk hulpbehoevende personen die niet de mogelijkheid hebben zelfstandig op vakantie te gaan. Deze vakantie wordt gehouden in het F.D. Roosevelthuis in Doorn. Er is tijdens de ‘Vaartweek’ plaats voor 45 gasten. Daarnaast gaan er 35 vrijwilligers mee, waaronder een predikant/pastoraal medewerker en enkele verpleegkundigen. Zowel de gasten als de vrijwilligers komen uit
bovengenoemde gemeenten. Als u denkt dat u zelf of iemand anders hiervoor in aanmerking komt, dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met een van de diakenen.

Overige vakanties
Naast de ‘Vaartweek’ worden er meerdere vakanties georganiseerd. Dit gebeurt door de Interkerkelijke Stichting Diaconale Vakanties (ISDV).
Zijn er families of personen, die door eenzaamheid, aanpassingsmoeilijkheden, echtscheiding, financiële problemen of welke andere problemen dan ook, echt eens op vakantie zouden moeten, dan kunt u contact opnemen met een diaken of met uw pastoraal medewerker(ster).
 
Commissie Z.W.O. (Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking)
Het doel van de commissie ZWO is de bewustwording in de gemeente te ontwikkelen aangaande het werk van zending en werelddiaconaat en het beschikbaar stellen van gelden voor het zendingswerk in binnen- en buitenland.
Door middel van voorlichting wordt de gemeente gestimuleerd dit financieel te ondersteunen.

Voor meer info: zie de pagina van de ZWO.
 
Onder de vlag van de diaconie vallen de volgende activiteiten:
Hiervoor is een werkgroep gevormd.
 1. Ontmoetingsmorgens     
  Deze worden nu georganiseerd door Gre, Geke en Harry. Zie het kerkblad voor de aankondigingen.
 2. Kerstbroodmaaltijd
  Voor gemeenteleden vanaf 65 jaar wordt er enige dagen voor Kerst een kerstbroodmaaltijd gehouden.
 3. Paasattenties
  Rond Pasen krijgen alle 70-plussers en zieken een attentie en een groet aangeboden namens de Protestante gemeente Bovensmilde.
 4. Beheer kasgeld voor de leden van het wijkteam (pastoraat)
  Leden van het wijkteam die onkosten hebben gemaakt i.v.m. pastorale bezoeken kunnen dit declareren bij Gre Suurd..

   

 
 
terug
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.