PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
gebruikersplan Corona gebruikersplan Corona
Gebruikersplan Protestantse Gemeente Bovensmilde Erediensten
Opgesteld door kerkenraad op 02-06-2020


De kerkenraad is verantwoordelijk voor dit protocol rondom erediensten. Dit plan en het reinigingsplan beschrijft de procedures rondom erediensten.

Dit gebruikersplan bestaat uit 3 delen:
A. Algemeen
B. beschrijft de activiteiten die moeten plaatsvinden voor, tijdens en na een eredienst.
C. het protocol voor gemeenteleden. Wij zullen dit deel op een positieve wijze verwoorden. Wat mag wel en vragen wij van de gemeenteleden, i.p.v. wat mag niet.
A. Algemeen
Er is een plan gemaakt rondom het plaatsen van stoelen en het plaats nemen in de banken.
Er wordt alleen gebruik gemaakt van stoelen zonder leuning (scheelt in de reiniging), tenzij een gemeentelid aangeeft dat hij om gezondheidsredenen dat nodig heeft.  
De hoge banken waar de kosters altijd zitten is bestemd voor de 2 coördinatoren*. Zij zijn herkenbaar doordat zij gele/oranje hesjes dragen.
De gemeenteleden krijgen een plaats aangewezen door de coördinator. We starten met het opvullen van de banken en daarna de stoelen. Het reserveren van een plek is niet meer mogelijk gedurende de 1,5 meter regeling.

Er komen twee personen ** bij de ingang te zitten. Deze vervullen een belangrijke rol bij de maatregelen die we moeten nemen. Zij zijn verantwoordelijk voor het proces van het binnentreden van de kerk:

-        Welkom heten 
-        Vragen of mensen gezond zijn. Op de presentielijst wordt genoteerd dat de vraag
          gesteld is. De gezondheid van iemand wordt niet vastgelegd (Privacy) 
-        Handen reinigen door middel van handgel die op een tafel staat
-        Bijhouden van de presentielijst, omdat mensen zich van tevoren moeten aanmelden

Hier ontstaat waarschijnlijk een rij als mensen aankomen. Om voldoende afstand te houden zorgen we dat er pionnen of strepen komen met anderhalf meter afstand. Gasten en gemeenteleden die zich niet aangemeld hebben kunnen de dienst meevieren als er voldoende ruimte is. Op de website en bij Witterzomer staat vermeld dat mensen zich van te voren moeten aanmelden.

De ouderling van dienst neemt plaats op de stoelen vlakbij de trapopgang naar de galerij. De predikant kan gebruik maken van het bankje voor de piano. De dienstdoende diaken of rentmeester neemt plaats in de kerkzaal. Hij/zij heeft tijdens de dienst geen rol. Na de dienst zorgt hij/zij voor telling van de gaven.

Bij het verlaten van de dienst gaat een deel (op aanwijzing van de coördinator) of door de hoofduitgang of door de achteruitgang. Bij beide uitgangen staat een tafel met 3 mandjes voor onze collectes.

Er wordt (tijdelijk) alleen gebruik gemaakt van de liturgie tafel. Op deze manier kunnen er meer stoelen geplaatst worden. De preekstoel staat naast de deur.

Jassen kunnen niet opgehangen worden. De gemeenteleden nemen ze mee.

Het toiletbezoek (invalidentoilet) moet tot een minimum beperkt worden.

Er is geen koffiedrinken voor en na de dienst.

Auto’s worden allemaal geparkeerd op het grote plein. Fietsers kunnen hun fiets parkeren bij het deel van de pastorie en hebben zo voldoende mogelijkheid om de 1,5 meter in acht te houden.

We maken voorlopig geen gebruik meer van lectoren. Dit ivm hygiëne. 

Op plekken waar de tv-schermen niet te zien zijn, worden (schone) liedboeken en Bijbels  neergelegd. Mensen mogen ook hun eigen liedbundel en Bijbel meenemen.

Auto-ophaal dienst: Dit is besproken met Jaap Doek. Hij bespreekt dit met de gemeenteleden die het betreft en houdt daarbij de richtlijnen in acht.

Wij hebben veel gemeenteleden die ouder zijn dan 70 jaar en mogelijk een kwetsbare gezondheid hebben. Om goed rekening met hen te houden zullen wij de algemene gedragsregels van gezondheid en afstand in acht nemen.
Dat geldt voor iedereen.
* De coördinatoren zijn Jannie en Alex, Ina en Ger, Jakob en Karin
** dit zijn in eerste instantie Géke en Gré.

Bediening van sacramenten
- Avondmaal: dit kan gevierd worden mits aan alle voorschriften wordt voldaan. Dat betekent een
  bekertje per persoon en het brood afnemen van een schaal in plaats van aanreiken.

- Doop: Dit is mogelijk door gebruik te maken van ‘een verlengde arm met een doopschelp’ of het
   dopen uit te stellen.

- Zegenen kan alleen plaatsvinden op anderhalve meter afstand. Handoplegging is niet mogelijk.

Overige diensten als huwelijksdiensten, belijdenisdiensten, bevestigingsdiensten van predikanten en/of kerkenraadsleden, rouwdiensten
De overige diensten kunnen plaatsvinden onder dezelfde condities zoals beschreven
in dit protocol.
Wel zal er per dienst specifieke aandacht zijn voor stoelenplan, looproutes en het reinigen.
Het vermijden van lichamelijk contact is belangrijk.
Denk aan:
- zegenen op anderhalve meter afstand;
- het feliciteren of condoleren zonder fysieke aanraking;
- de aanwijzingen van de uitvaartleider bij rouwdiensten; hij of zij is via de uitvaartbranche
  geïnformeerd.

B. activiteiten voor, tijdens en na de eredienst
Voor de eredienst
Aanmelding:
De gemeenteleden geven van te voren aan of zij zondag naar de eredienst komen.
Aanmelden bij Jakob en Karin Kappen via mail (kerkbovensmilde@gmail.com, Whatsapp of bellen (0630125900) voor vrijdagavond 20.00 uur. Als iemand besluit om niet te komen dan moet hij zich ook weer afmelden om ruimte te laten voor een ander.
Als de kerk ‘vol’ is worden die gemeenteleden gebeld die er helaas niet bij kunnen zijn en worden zij  gewezen of het alternatief (kerkdienst gemist) en, als zij dat willen,  op de lijst van de zondag daarop geplaatst.  
Aanmelden kan vanaf maandag.   

Inrichten kerkzaal
De kerkzaal wordt zaterdagmiddag ingericht voor het aantal bezoekers voor de eredienst op zondag. Ook worden het liturgisch centrum, de plek van de collecte en de ontvangsttafels klaar gezet.
Het gebouw wordt gereinigd (zie reinigingsplan).

Voor en tijdens de eredienst op zondag
De organist en degene die de beamer bedient komen op tijd (want ook zij moeten in de rij aansluiten van de gemeenteleden, anders kunnen we de 1,5 meter niet waarborgen)

De klok wordt geluid om 9.15 uur.

De gemeenteleden wachten buiten op 1,5 meter afstand van elkaar. Na het welkom en het verwerken op de presentielijst worden de gemeenteleden door de coördinator naar een plek verwezen.

De predikant en de ouderling van dienst en degene die alles klaar zet voor de kindernevendienst komen binnen via de tuindeuren van de consistorie.
In de consistorie bereiden de ouderling van dienst en de predikant zich voor op de dienst. Zij komen binnen als de coördinator dat aangeeft.
De paaskaars wordt of door de predikant of ouderling van dienst aangestoken.

Het is helaas niet mogelijk om te zingen tijdens de eredienst. Dat geldt ook voor het Amen na de zegen. De werkgroep erediensten heeft alternatieven bedacht hiervoor.

De kindernevendienst vindt plaats in de consistorie. Voor de kinderen die naar de oppasdienst komen geldt dat aanmelding ook verplicht is en dat vindt ook plaats in de consistorie.

Na de eredienst
Na de dienst verlaten de gemeenteleden op aanwijzing van de coördinator de kerkzaal en houden hierbij de 1,5 regel in acht.
De zalen worden gereinigd conform reinigingsplan.

De collecte wordt verwerkt door een dienstdoende diaken of rentmeester Hij of zij draagt hierbij handschoenen.
 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.