PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Over de viering van het heilig Avondmaal Over de viering van het heilig Avondmaal
Over de viering van het heilig Avondmaal
Al lang stond de wijze van viering van het heilig Avondmaal op de agenda om te bespreken.
Het gesprek destijds over de vorm van vieren (kort door de bocht samengevat met: “lopend” of “zittend” vieren?) had niet tot een keuze geleid van één vorm waarin de meesten zich konden vinden. Men besloot toen het gesprek opnieuw te voeren als we in een nieuwe situatie wat betreft kerkruimte waren beland.
In de tussentijd werd de vorm al eens veranderd door de tafel in het midden te zetten en iedereen uit te nodigen daar dicht om heen te gaan zitten. Dit versterkte het gemeenschapsgevoel en kon de instemming van de meeste gemeenteleden dan ook wegdragen.

Nu zijn we in die nieuwe situatie beland en heeft de Werkgroep Eredienst dit onderwerp onlangs in haar vergadering besproken en enkele voorstellen geformuleerd. In de nieuwe situatie van de kerk aan de Hoofdweg is de vorm die we de laatste tijd in Het Kruispunt al gebruikten nog eenvoudiger te realiseren; de stoelen staan hier al in een halve kring en de tafel kan door hem naar voren te schuiven (rollen nu) nog meer in het midden worden gezet. Hier bestaat niet meer de noodzaak om op te staan en naar de tafel toe te gaan, omdat iedereen al dicht bij de tafel zit. Wel is het overigens fijn dat wie verder weg zitten op de lege stoelen plaats nemen, om zo het gevoel van gemeenschap te versterken. Omdat deze wijze van vieren goed bevalt, stelt de werkgroep voor deze doorgaans zo aan te houden. 


Een vast moment in de viering is het brengen van de vredesgroet. Hierover blijft een groot verschil van mening bestaan, blijkens de reacties die we vaak hebben gehoord. We wensen elkaar met een handdruk de vrede van Christus. Met dit gebaar wordt gezegd: we aanvaarden elkaar als broeders en zusters, we verzoenen ons met elkaar vóór we deelnemen aan de maaltijd. Dit is geen recent gebruik, maar was in de vroege kerk al een vast onderdeel van de viering en is opnieuw in onze kerken  opgenomen.
Voor een deel van de gemeente is dit een waardevol element in de viering geworden, bij anderen roept het veeleer ergernis op en zien zij de zin er niet van in. Het lopen door de kerk om elkaar te groeten wordt rommelig gevonden en doet daarmee volgens sommigen afbreuk aan de heiligheid van dit sacrament.
In de werkgroep hebben we hier lang over gesproken en meenden dat achter dit grote verschil in beleving van de groet een verschil van betekenisgeving aan het avondmaal schuilgaat. De betekenis die het voor je heeft bepaalt ook de vorm waar je je het meest bij thuis voelt. Wat gedenken wij bij het vieren? Waar ligt voor mij het zwaartepunt in dit vieren?
Als eerste zult u waarschijnlijk noemen: we gedenken het lijden en sterven van Jezus Christus. In de Calvinistische traditie is dit aspect van het avondmaal het meest benadrukt. Het gebruik voorheen om het avondmaal ook op Goede Vrijdag te vieren (in afwijking van de traditie tot dan toe) heeft dit aspect enorm versterkt. De maaltijd kreeg zo het karakter van een “begrafenismaaltijd”, waarbij het besef van eigen zondigheid en schuld aan Jezus’ dood grote nadruk kreeg. In het zwart gekleed schoof men aan. Deze opvatting van het avondmaal werkt - bewust of onbewust-  nog enorm door in de beleving van velen onder ons. Deze beleving vraagt om grote rust om je naar binnen te kunnen keren en na te denken.

Echter: met het houden van de maaltijd vieren we ook Jezus’ overwinning op de macht van het kwaad, zijn opstanding! Het is daarom ook echt een feestelijke maaltijd, zoals elke maaltijd een prachtig moment in ons bestaan is, omdat we gevoed worden en gemeenschap met elkaar delen. Tijdens de laatste avondmaalsdienst ben ik dieper in gegaan op de viering van het avondmaal als “de maaltijd van het Koninkrijk”. De Heer richt een feestmaal aan en nodigt werkelijk iedereen uit aan zijn tafel (Lucas 14). Hierbij komt het diaconale aspect sterk naar voren: aan deze tafel leren we wat breken en delen is. We vieren de gemeenschap waarin niemand buitengesloten wordt. En zoals zo vaak bij een feestmaaltijd het geval is, is het helemaal niet erg dat het dan wat “rommelig” wordt.

Het avondmaal is dus een rijk ritueel en de symbolen van brood en wijn kennen verschillende betekenislagen. Voor de één ligt het zwaartepunt ergens anders dan voor de ander en dit bepaalt in hoge mate hoe we de vorm waarin het wordt gevierd beleven.

Om terug te komen op de vredesgroet: met deze handdruk en elkaar even in de ogen kijken wordt aan jezelf en de ander duidelijk dat je iets met elkaar hebt en deelt, door Jezus Christus. Natuurlijk kun je niet iedereen op deze wijze groeten - de mensen die direct om je heen zitten hooguit – maar dat hoeft ook niet: elk ander staat voor de hele gemeenschap zoals ook het ene stukje brood dat we nemen staat voor de overvloed van een hele maaltijd.
Als Werkgroep Eredienst hebben we nagedacht over hoe we recht kunnen doen aan die zo verschillende manieren van beleving. Het elkaar groeten is voor velen van ons een waardevol en niet meer weg te denken deel van de avondmaalsviering geworden.
Ons voorstel is om het groeten van
elkaar aan het begin van de dienst te doen. Dus na de bemoediging en de groet van de voorganger namens de Heer aan de gemeente. Het is dan ook passend elkáár te groeten. Dit zou natuurlijk elke week kunnen, maar omdat het speciale van deze groet verbonden is met het avondmaal, zullen we het alleen in deze diensten doen. Zo komen we o.i. tegemoet aan degenen die het groeten als storend ervaren direct voorafgaande aan het delen van brood en wijn.

Tijdens de eerste avondmaalsviering in het nieuwe jaar willen we het zo gaan doen en we horen graag uw/ je reactie op bovengenoemde overwegingen en ervaringen.

Het sacrament van het avondmaal verwijst naar onze geloofskern en daarom is het van groot belang met elkaar daarover in gesprek te blijven.
                                              
Namens de Werkgroep Eredienst, ds. Gert Wybe van der Werff

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.