PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
verslag van de grote synode vergadering april 2019 verslag van de grote synode vergadering april 2019
Kerkcampus (behandeld op donderdag)
De PKN kent een Dienstencentrum te Utrecht. Dit ondersteunt lokale gemeenten en classes. Wie vragen heeft, een (tijdelijke) dominee zoekt, informatie wil, kan bij het dienstencentrum terecht. Het gebouw is echter te groot geworden voor de eigen dienstverlening. Daarom wordt op dit moment al 70% van de ruimten verhuurd. Ook is er vraag naar samenwerking met andere (christelijke) organisaties. De notitie ‘Kerkcampus’ omhelst een plan om organisaties bij elkaar te brengen op een nader te bepalen locatie. Iedere organisatie krijgt een eigen kantoorruimte. Daarnaast zijn er plannen voor een ontmoetingsplein, een gezamenlijk restaurant en een ‘verbindende’ kapel. Sleutelwoorden zijn: ontmoeting, kennis delen, inspireren en enthousiasmeren. Synodeleden stelden vragen bij de financiën en bij de kwaliteit van dienstverlening aan gemeenten. In november komt dit punt weer op de agenda.
Liedboek (behandeld op donderdag)
Het Liedboek. Zingen en bidden in huis en kerk  is in 2013 aan de gemeenten aangeboden als proeve. Er lag een uitvoerige rapportage van de evaluatie van deze beproeving, gebaseerd op een heel onderzoek. De synode nam met algemene stemmen met vreugde en dankbaarheid het Liedboek aan als Psalm- en Gezangboek van de Kerk.
Presentatie JOP (behandeld op donderdag)
Jop heeft onderzoek gedaan naar het jeugdwerk in de breedte van de PKN. Er blijken veel minder jeugdigen (tot 19 jaar) te zijn dan 10 jaar geleden: 120.000. Dit maakt dat Jop gemeenten indeelt in drie typen.
Type 1: heeft minder dan 17 betrokken jeugdigen; type 2: minder dan 40; type 3 heeft meer dan 40 kinderen die regelmatig aan activiteiten meedoen. In deze gemeenten bruist het. In 26 procent van de gemeenten – ‘type I’-  is helemaal geen kinder- en jeugdwerk meer. Type 2 denkt na over andere vormen van kerk-zijn bijv. Kliederkerk om kinderen betrokken te houden. JOP adviseert om niet te veel in aantallen te denken. Zie de kerk als thuisplek voor kinderen en jongeren. Zij vormen geen aparte categorie, zij horen er vanzelfsprekend bij en straal dat uit. Geef de kinderen die er zijn de warme aandacht die zij verdienen. Jop werkt momenteel aan vier thema’s: 1. Kerk als thuisplek voor jeugd en jongeren; 2. Geloofsopvoeding thuis; 3. Kerk en School; 4. Relatie gericht jeugdwerk.
Mozaïek van kerkplekken. Kerngemeenten
Veertien jaar geleden begon een lang traject van een vernieuwingsbeweging in de kerk. De opzet was nieuwe vormen van kerkzijn stimuleren om mensen bij kerk-zijn te betrekken die afgehaakt waren of weinig met kerk en geloof hebben. Op dit moment telt de PKN bijna 1600 gemeenten en ongeveer 250 nieuwe kerkplekken als pioniersplekken, kliederkerken, leefgemeenschappen, initiatieven voor kloostergemeenschappen en andere missionaire gemeenschappen. Nu een aantal daarvan volwassen is geworden, d.i. uitgegroeid tot een zelfstandige kerkelijke gemeenten, rijzen er vragen over lidmaatschap, de rol van predikanten, de bediening van de sacramenten en de organisatie van deze kerkplekken. De bestaande kerkorde en structuren passen niet bij deze gemeenschappen die een lichte organisatie vragen en vrijheid in de bediening van Woord en sacrament. Deze gemeenschappen die zelfstandig willen worden, worden kerngemeenten (vergelijkbaar met tiny houses) genoemd. De synode besprak uitvoerig de vragen die hiermee samenhangen. De vraag die telkens weer terugkwam was, of wat voor kerngemeenten geldt ook niet toepasbaar zou kunnen zijn voor de kleine gemeenten die menskracht tekort komen. Een andere vraag was naar de z.g.n.‘pastor’ die in het rapport  ‘Mozaïek van kerkplekken’ genoemd wordt. Dit is een ouderling die met een verkorte HBO-opleiding kan voorgaan en de sacramenten bedienen in de kerngemeente. Een beoogde nieuwe functie naast die van predikant en kerkelijk werker.
Door de vele amendementen en tegenvoorstellen m.n. op dit punt liep de vergadering enorm uit. Vanwege de tijd, ook om alle genoemde punten en vragen van de synodeleden serieus te onderzoeken, werd besloten tot een extra synodevergadering op 22 juni. Wel werd besloten akkoord te gaan met het uitwerken van het voorstel om voor de vorming van kerngemeenten aan te haken bij het bestaande ordinantie-artikel 2-5-2 over buitengewone gemeenten.

De Bijbel in het midden
Over het geloofsgesprek en de rol van de Bijbel had prof. Wisse in de vorige vergadering een lezing gehouden. Er is een boekje van verschenen om te gebruiken in de kerk, wat prof. Wisse werd aangeboden.

Kerk en seksueel misbruik
Dit thema stond als laatste op de agenda. Na veel hoofd- en regelwerk, werd nu ons hart aangesproken. Uitgangspunt vormde de nota Schuilplaats in de wildernis over misbruik in pastorale relaties uit 1999. Ds. Bloemert, van de werkgroep seksueel misbruik, legde uit dat in twee decennia veel is gebeurd in kerken en de samenleving. Van onthullingen over het misbruik in de RKK tot Me Too. De kerk kiest onomwonden voor de slachtoffers van misbruik en vertrouwen. De inzet is: behouden van mensen bij de gemeenschap, zowel de slachtoffers, de aangeklaagden en veroordeelde daders. Vroeg of laat komt ook vergeving aan de orde. Dit vraagt allemaal grote zorgvuldigheid. Naar de toekomst toe blijft het gaan om thema’s als werken aan een cultuur van veiligheid, preventie, ruimte voor de verhalen van pijn. Voor verkenning van het thema ging de synode in kleine groepen uiteen om onder leiding van leden van de werkgroep aan de hand van een casus de haken en ogen van kerkelijk beleid rond misbruik te verkennen. Absoluut een aandachtspunt voor iedere kerkenraad: de do’s and don’ts als er signalen binnenkomen. 
                                                                                                                     
Karin Kappen
 

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.