PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
DIACONIE DIACONIE
De Diaconie
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen, de bediening van de armen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen in maatschappelijke nood. De diaconie wordt ook wel aangeduid als "De handen van en in de kerk". Diakenen zijn er om de gemeente te inspireren en te helpen een diaconale gemeente te zijn. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn dan ook kernwoorden in het beleid van de diaconie. Iedere christelijke gemeente heeft de taak om mensen die dat nodig hebben te helpen en te ondersteunen. Het kan gaan om hulp aan personen, maar ook om bijdragen aan projecten. Meestal gebeurt dit met geld, maar soms met bijvoorbeeld voedsel of kleding. De aandacht van de diaconie gaat in het bijzonder uit naar mensen die in de problemen zitten, vanwege bijvoorbeeld geldgebrek, ziekte, verslaving, isolement, dakloosheid of hun verblijfsstatus. De diaconie helpt vooral daar, waar anderen niet (meer) helpen. Soms is die steun eenmalig, soms wordt hij gedurende een langere periode gegeven. Iedereen kan voor deze ondersteuning in aanmerking komen, wel of geen lid van de PG Bovensmilde, in binnen en buitenland. Geografisch zijn deze projecten verdeeld in wereldwijd, landelijk en lokaal met de aandachtspunten gehandicapten, jeugd, werkloosheid, armoede, rampen, ouderen, eredienst, werelddiaconaat, asielzoekers, vluchtelingen, dak- en thuislozen. Veel van deze landelijke- en wereldwijde projecten worden geïnitieerd door het landelijke Kerkinactie.
 1. Het College bestaat uit de volgende personen:
  1. Donna Appelo, voorzitter.
  2. Hieke Herben, secretaris
  3. Jan Post, financiele zaken, lid ZWO
  4. Wilma Noorda, 2e secretaris
  5. Lammie Snippe, algem. lid
  6. Roel Vording, afgevaardigd naar Pastoraat en Erediensten.
  7. Reint Brink is penningmeester van de diaconie. (Is geen diaken).

Het diaconaat is een zaak van de gehele gemeente en is niet alleen van de werkgroep diaconie. De werkgroep diaconie geeft echter leiding aan het diaconaal handelen.

Het College van Diakenen bestaat uit tenminste 6 belijdende leden van onze gemeente en is vertegenwoordigd met 1 diaken in de kerkenraad.Ten behoeve van de uitvoering van het diaconaat komen diakenen minstens 10 maal per jaar in vergadering bijeen.
Het College van Diakenen heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter zorgt voor de algehele coördinatie en fungeert als spreekbuis. De secretaris zorgt voor de verslaglegging, het opstellen van de agenda en het rondzenden van de post. De penningmeester zorgt voor de begroting van de diaconie (en daarbinnen de ZWO), bewaakt de uitgavenstroom en legt verantwoording af door middel van de jaarrekening.
Verder is het College van Diakenen vertegenwoordigt in de werkgroep Adviesraad Minimabeleid alwaar zij de diaconie vertegenwoordigt en waar nodig ondersteuning verleent.
Het college van diakenen is vertegenwoordigd in de ZWO  en heeft een contact persoon voor de werkgroepen: eredienst en pastoraat.

Eredienst

De collectes
Het meest zichtbare deel van de diaconale activiteiten is de inzameling van de gaven van de gemeenteleden tijdens de kerkdienst. Er dienen minimaal twee diakenen voor de gaven zorg te dragen, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afhandeling.
We volgen het collecterooster dat op voordracht van het College van Diakenen en conform de richtlijnen van de PKN te Utrecht  in de kerkenraad wordt  samengesteld. De bestemmingen zijn voor de diaconie, pastoraat en eredienst. Het collecterooster van de diaconie wordt medebepaald door landelijke collectes, gecoördineerd door Kerkinactie, die gehouden worden op de door hen vastgelegde data.

De diaconie kan, wanneer het bij de collecte om een bijzondere doel gaat, een korte toelichting geven voorafgaand aan de Inzameling van de gaven.

Heilig Avondmaal
Verder draagt de diaconie zorg voor de voorbereiding, het klaarmaken en het dienen aan de tafel tijdens de viering van het avondmaal.
Er zijn 5 ambtsdragers aanwezig, 2 ouderlingen en 3 diakenen. De ouderling van dienst bedient de hele kerkzaal met de beker druivensap.


 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.