PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
DIACONIE DIACONIE
De Diaconie
Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Het betekent dienst, dienen, de bediening van de armen. Vanaf het allereerste begin heeft de kerk dit als een van haar belangrijkste taken gezien: het dienen van je naaste, van de mensen in maatschappelijke nood. De diaconie wordt ook wel aangeduid als "De handen van en in de kerk". Diakenen zijn er om de gemeente te inspireren en te helpen een diaconale gemeente te zijn. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn dan ook kernwoorden in het beleid van de diaconie. Iedere christelijke gemeente heeft de taak om mensen die dat nodig hebben te helpen en te ondersteunen. Het kan gaan om hulp aan personen, maar ook om bijdragen aan projecten. Meestal gebeurt dit met geld, maar soms met bijvoorbeeld voedsel of kleding. De aandacht van de diaconie gaat in het bijzonder uit naar mensen die in de problemen zitten, vanwege bijvoorbeeld geldgebrek, ziekte, verslaving, isolement, dakloosheid of hun verblijfsstatus. De diaconie helpt vooral daar, waar anderen niet (meer) helpen. Soms is die steun eenmalig, soms wordt hij gedurende een langere periode gegeven. Iedereen kan voor deze ondersteuning in aanmerking komen, wel of geen lid van de PG Bovensmilde, in binnen en buitenland. Geografisch zijn deze projecten verdeeld in wereldwijd, landelijk en lokaal met de aandachtspunten gehandicapten, jeugd, werkloosheid, armoede, rampen, ouderen, eredienst, werelddiaconaat, asielzoekers, vluchtelingen, dak- en thuislozen. Veel van deze landelijke- en wereldwijde projecten worden geïnitieerd door het landelijke Kerkinactie.
 1. Het College bestaat uit de volgende personen:
  1. Donna Appelo, voorzitter.
  2. Hieke Herben, secretaris
  3. Jan Post, financiele zaken, lid ZWO
  4. Wilma Noorda, 2e secretaris
  5. Lammie Snippe, algem. lid
  6. Roel Vording, afgevaardigd naar Pastoraat en Erediensten.
  7. Reint Brink is penningmeester van de diaconie. (Is geen diaken).

Het diaconaat is een zaak van de gehele gemeente en is niet alleen van de werkgroep diaconie. De werkgroep diaconie geeft echter leiding aan het diaconaal handelen.

Het College van Diakenen bestaat uit tenminste 6 belijdende leden van onze gemeente en is vertegenwoordigd met 1 diaken in de kerkenraad.Ten behoeve van de uitvoering van het diaconaat komen diakenen minstens 10 maal per jaar in vergadering bijeen.
Het College van Diakenen heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. De voorzitter zorgt voor de algehele coördinatie en fungeert als spreekbuis. De secretaris zorgt voor de verslaglegging, het opstellen van de agenda en het rondzenden van de post. De penningmeester zorgt voor de begroting van de diaconie (en daarbinnen de ZWO), bewaakt de uitgavenstroom en legt verantwoording af door middel van de jaarrekening.
Verder is het College van Diakenen vertegenwoordigt in de werkgroep Adviesraad Minimabeleid alwaar zij de diaconie vertegenwoordigt en waar nodig ondersteuning verleent.
Het college van diakenen is vertegenwoordigd in de ZWO  en heeft een contact persoon voor de werkgroepen: eredienst en pastoraat.

Eredienst

De collectes
Het meest zichtbare deel van de diaconale activiteiten is de inzameling van de gaven van de gemeenteleden tijdens de kerkdienst. Er dienen minimaal twee diakenen voor de gaven zorg te dragen, waarbij zij verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afhandeling.
We volgen het collecterooster dat op voordracht van het College van Diakenen en conform de richtlijnen van de PKN te Utrecht  in de kerkenraad wordt  samengesteld. De bestemmingen zijn voor de diaconie, pastoraat en eredienst. Het collecterooster van de diaconie wordt medebepaald door landelijke collectes, gecoördineerd door Kerkinactie, die gehouden worden op de door hen vastgelegde data.

De diaconie kan, wanneer het bij de collecte om een bijzondere doel gaat, een korte toelichting geven voorafgaand aan de Inzameling van de gaven.

Heilig Avondmaal
Verder draagt de diaconie zorg voor de voorbereiding, het klaarmaken en het dienen aan de tafel tijdens de viering van het avondmaal.
Er zijn 5 ambtsdragers aanwezig, 2 ouderlingen en 3 diakenen. De ouderling van dienst bedient de hele kerkzaal met de beker druivensap.


 
terug
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.