PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Visie van onze gemeente Visie van onze gemeente
Een tijdje geleden hebben wij de visie in het kerkblad geplaatst. Een aantal van u heeft daarop gereageerd en wij hebben die reacties verwerkt. Dank daarvoor.
De visie is nu definitief vastgesteld en is gepubliceerd op de website van de kerk.

En wat hadden we dit graag met u willen uitwerken op de gemeentedag van 29 augustus j.l.. Maar zoals bij veel dingen…corona gooide roet in het eten.
Gaan we dan niets meer doen met die visie? Nee, we gaan aan de slag. Samen met u.
De 4 werkgroepen/colleges gaan u benaderen om mee te werken en samen met u kijken hoe we de visie kunnen gaan laten leven en onze dromen kunnen gaan waarmaken. Want dat is een visie: een droom, een doorkijkje naar de toekomst. En waar de meeste dromen bedrog zijn, is dat die van de visie niet.
Dus beste mensen, help ons mee de dromen uit te laten komen en doe mee als u wordt benaderd.
SAMEN ZIJN WE IMMERS DIE LEVENDE GEMEENTE.
                                              
Met een groet vanuit het hart, namens de kerkenraad, Karin Kappen


 
 
Visie van onze kerkgemeente...concept mei 2020 Visie van onze kerkgemeente...concept mei 2020

We zijn als kerkenraad al een tijdje bezig om een visie voor onze gemeente te ontwikkelen. In een visie staat waar je als gemeente voor gaat. Het gaat dus om ambities. De tijd staat immers niet stil en dat geldt ook voor ons als gemeente. We zijn bezig geweest met vragen als:
  • Hoe ziet onze kerkelijke gemeente er over 10 jaar uit?
  • Welke bijdrage levert de Protestantse Gemeente Bovensmilde dan nog aan de maatschappij?
  • Welke ontwikkelingen zien wij bv. in ledenaantal, leden-opbouw, financiële zaken?
  • Wat betekent het voor ons als het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden voor de kerkenraad?
     
Zo maar vragen waar we mee aan de slag zijn geweest.

De visie is zo goed als klaar. Het was ons plan om dat op de gemeenteavond in april met u te bespreken. Het corona-virus heeft roet in dat proces gegooid. Net zoals in veel dingen.
Maar we willen wel door als kerkenraad. Want de visie hebben we ook nodig i.v.m. het vertrek van Ds. Gert Wybe van der Werff.

De visie is tot stand gekomen in samenwerking met kerkenraad, predikanten en een voorbereidingsgroep waarbij ook gemeenteleden zijn betrokken.
We zijn gestart met het onderzoeken van onze sterktes en zwaktes. En een onderzoek naar kansen en bedreigingen. Hierbij hebben we ongeveer 10 jaar vooruit gekeken. Daarna is de visie geformuleerd als resultaat van een bijeenkomst met de kerkenraad en de voorbereidingsgroep op 3 maart 2020.


Heeft u dan helemaal geen stem meer in dit? Natuurlijk wel. We gaan in het najaar met u in gesprek over de visie en wat dat betekent in de praktijk, voor ons allemaal. We zullen dat doen tijdens een gemeenteavond. Nogmaals, we hadden dit graag in april met u willen bespreken. Maar omdat we wel verder willen, gebruiken we nu het kerkblad om u te informeren.


En ik nodig u uit om te reageren. Dus als u vragen heeft of iets mist….neem dan gerust contact met mij op.

En dan nu de visie
De Protestantse gemeente Bovensmilde staat open voor iedereen. We zijn een zelfstandige geloofsgemeenschap die het beste voor heeft met iedereen en willen daarom midden in de samenleving staan. We zijn een optimistische christelijke gemeente en staan open voor vernieuwing.

Onze kerkdiensten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Zingeving en omzien naar elkaar staan centraal in onze geloofsbeleving. Daarbij geven we ruimte aan eigentijdse vormen van kerkdiensten. Het kerkgebouw in Bovensmilde is daarbij een belangrijk middel: een plaats dichtbij voor religie en cultuur, waar aandacht is voor elkaar.

Als gemeenschap kijken we naar elkaar om. We hebben oprechte aandacht voor elkaar zodat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Daarbij werken we op een pastorale manier die bij onze gemeente past.

We zijn een gemeenschap die klaar staat als mensen het moeilijk hebben, en waar mensen om hulp durven te vragen als zij dat nodig hebben. We werken actief mee aan het inzamelen van middelen voor goede doelen: lokaal, als iemand hulp nodig heeft, maar ook verder weg. We werken samen met andere partijen om armoede te verminderen.

Om deze waardevolle rol in de samenleving te kunnen vervullen, streven we ernaar financieel zelfstandig te blijven in Bovensmilde, zodat we fysiek aanwezig kunnen blijven met onze kerkdiensten en activiteiten. Samen met een predikant welke betrokken is bij onze gemeente.

Een warme groet vanuit het hart namens de gehele kerkenraad,
                                                           Karin Kappen (kappen1995@gmail.com 06-30125900)

Het verslag van de avond (kerkenraad 03-03-2020) is hieronder opgenomen.

input visie uit brede kerkenraad en concept visie

Steekwoorden:
Zelfstandig blijven, goed bezoekwerk, kerkgang eigen dorp, saamhorigheid, dienstbaarheid, het Woord, zichtbaarheid, solidariteit, vernieuwend zijn, optimistisch zijn, bezinning bieden, rust bieden, eigentijdse vertaling bijbelse boodschap, eigen gebouw hebben, eigen predikant hebben, “open” kerk zijn, ontmoeting, luisteren naar de ander, de wekelijkse kerkdienst.

Ik hoop dat onze kerk over 10 jaar…
Ik hoop dat onze kerk over 10 jaar nog bestaat, met een redelijk bezoekersaantal en een eigen predikant. Dat de kerk midden in het dorp staat: open en centraal, inclusief geloofsbeleving en waar mensen omzien naar elkaar.

Ik hoop dat onze kerk over 10 jaar nog zelfstandig in Bovensmilde is, waarbij we streven naar goed contact met alle leden.

Ik hoop dat we over 10 jaar de weg die we nu zijn ingeslagen verder hebben bewandeld. Dat het dorp ons ziet als een waardevol/onmisbaar onderdeel van de samenleving.

Ik hoop dat onze kerk over 10 jaar een plaats voor heel Bovensmilde is – een plaats van zingeving in de breedste zin van het woord: met religie, cultuur en aandacht voor elkaar.

We willen een […] zijn die over 10 jaar…
We willen een College van Kerkrentmeesters zijn die over 10 jaar over voldoende financiële middelen beschikt om een zelfstandige kerk te kunnen zijn in Bovensmilde. We streven daarbij naar onder andere sponsoring van bedrijven en bijdragen uit de hele burgerlijke gemeente.

We willen een pastoraat zijn die over 10 jaar inzichtelijk heeft wie eenzaam zijn en wat daar de reden van is, en voldoende bezoekcapaciteit heeft. We willen als hele gemeente pastoraal bezig zijn: wisselwerking met doorgeven van problemen en ziekte. Daarbij willen we dat er een goed (digitaal) naslagwerk aanwezig is, en dat we werken op een wijze die binnen onze gemeente past.

We willen een Diaconie zijn die over 10 jaar goed zicht heeft waar hulp nodig is, en daardoor participeert in het bestrijden van armoede. Een Diaconie die midden in het dorp staat met mogelijk verdere uitbouw van de huidige activiteiten, waar mensen durven aankloppen om hulp.

We willen een werkgroep erediensten zijn die over 10 jaar kerkdiensten organiseert die gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Een ‘speelse’ kerk met ruimte voor eigentijdse vormen binnen het kader van een duidelijke orde van dienst. Is het op zondagochtend? Misschien wel, misschien niet…

 
 
Waar staan wij als gemeente voor? - Beleidsplan Waar staan wij als gemeente voor? - Beleidsplan
Beleidsplan 2014-2017 PG Bovensmilde
Uitgangspunt:
De kerk vormt een gemeenschap van mensen.
Mensen leven en bestaan in relaties.
Als kerkgemeenschap hebben we een relatie met:  (meer informatie zie:)
 
Bericht van de stagiaire Willemijn Piksen Bericht van de stagiaire Willemijn Piksen

Ik ben nu drie keer met veel plezier in deze gemeente voorgegaan. Het was heel leerzaam en mooi om te doen. Op 13 mei zal ik weer voorgaan. Dat duurt nog even, maar ik kijk er al naar uit!
De komende drie weken zult u me even niet zien. Ik ga vanuit mijn studie een missionaire-diaconale training volgen, de ene helft van de week in Rotterdam en de andere helft in Groningen in de vorm van workshops. In Rotterdam zal ik aan de slag gaan bij de Pauluskerk, een geloofsgemeenschap die als motto heeft: ‘helpen waar geen helper is’. In de Pauluskerk kunnen mensen aan de rand van de samenleving voor van alles terecht: een kop soep, ontmoeting met anderen en advies (voor bijvoorbeeld uitgeprocedeerde asielzoekers). Om zo de negatieve spiraal waarin je als mens terecht kan komen om te buigen.
Ik hoop veel te gaan leren over hoe je de taak van de kerk in de samenleving kunt opvatten. Mocht u geïnteresseerd zijn in mijn ervaringen, dan ga ik als ik weer terug ben graag met u in gesprek!
                                                                                 
Hartelijke groet, Willemijn Piksen
 
Bericht van de stagiaire Willemijn Bericht van de stagiaire Willemijn
Bericht van de stagiaire Willemijn Piksen
Op mijn achttiende besloot ik theologie te gaan studeren. Hoewel ik toen nog helemaal niet zeker wist of ik gemeentepredikant wilde worden, was dat wel wat ik vanaf het begin voor ogen had. Dat is nu meer dan vijf jaar geleden. In die tijd heb ik zo nu en dan gefantaseerd over hoe het nou zou zijn om voor te gaan in een kerkdienst. Inmiddels heb ik mijn eerste kerkdienst achter de rug en hoeft het niet meer bij fantaseren te blijven. Mijn eerste dienst was een mooie ervaring! Ik heb veel warme reacties van gemeenteleden gehad. Het is fijn om te merken dat iedereen zo meeleeft en dat me de ruimte wordt gegeven om te leren. Nu kijk ik alweer vooruit naar mijn volgende kerkdienst, op zondag 7 januari 2018. Ik hoop dat ik u dan (weer) in de kerk zie! Tot dan!
Hartelijke groet, Willemijn Piksen
 
nieuwe ambstdrager nieuwe ambstdrager
Bevestiging nieuwe ambtsdragers
Op zondagmorgen 11 juni worden de nieuwe ambtsdragers bevestigd. Hans van der Laan zal bevestigd worden als scriba en Lammie Snippe als diaken. Als pastoraal medewerker zal Lammie de Bruin geïnstalleerd worden.
Aftredende zijn: Jan Bos en Alex Raaphorst als diaken, Taaytje en Bert Daling als scriba en Cees de Jong en Erna Raaphorst als pastoraal medewerker.
Bert en Taaytje Daling, scriba’s
 
 
Predikant in opleiding: Willemijn Piksen stelt zich aan u voor Predikant in opleiding: Willemijn Piksen stelt zich aan u voor
Predikant in opleiding: Willemijn Piksen stelt zich aan u voor

Meer informatie staat onder de knop << lees meer>>
lees meer »
 
zomer 2016 zomer 2016
Terugblikken en vooruitkijken
Zo, klaar. Dat was wat ik gisteravond dacht na het dichtdoen van mijn laptop op de bank bij Bert en Taaytje. De laatste kerkenraadsvergadering voor de zomervakantie. Deze keer niet in de kerk omdat we wilden nagenieten en napraten met wat lekkers dat we allemaal hebben meegebracht.
Het was een fijne vergadering waarin weer veel dingen aan de orde zijn geweest. Mooi dat we hierover samen in harmonie kunnen praten en zeggen wat we willen en moeten.
Rond deze tijd kijk ik altijd terug en vooruit. En dan zie ik dat we als gemeente mooie en natuurlijk ook minder mooie dingen hebben beleefd. Er zijn veel wensen vervuld. Fijn dat je mensen blij mag maken. En heeft u al die verhalen gelezen van de Goede Buur Pen? De ‘kerkdienst gemist’ voorziet ook in een behoefte. Wist u dat er een APP voor op de tablet of telefoon beschikbaar is? Werkt goed hoor. Er zijn veel activiteiten geweest, zoals bv de jeugdsoos. Ook minder mooie dingen, zoals ziekte en overlijden. Dat hoort bij het leven, maar toch…als je er in zit is het niet oké. De aandacht die je krijgt voelt wel goed.
En vooruitkijkend zie ik al weer dat er nagedacht wordt over de Startdienst en het thema voor volgend jaar. DEEL JE LEVEN. Past goed met waar wij mee bezig zijn. Het einde van het jaar en begin 2017 zal in het teken staan van de verhuizing naar de kerk aan de Hoofdweg. Spannend en bijzonder. Onzekere tijden voor ons. Gelukkig doen we het met de zekerheid en het vertrouwen dat God dichtbij ons is. Nou genoeg gemijmerd, weer aan de slag. Ik heb een dag vrij en mijn dag staat gevuld met enorm veel klusjes. Ik wens u allen een fijne tijd met veel mooi weer toe. Tot ziens!!
                                                                                                          Groet van Karin Kappen
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.