PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Wijziging bestemming collectes m.i.v. 01-02-2020 Wijziging bestemming collectes m.i.v. 01-02-2020

De kerkenraad heeft ons gevraagd of het na de verkoop van de kerk en pastorie aan de Ds. L. Dijkstrastraat nog nodig is om twee collectes te houden voor Beheer en Kerk zoals dit nu het geval is. Strikt genomen is het niet meer nodig om een extra collecte te houden voor Beheer, dit is nu de tweede collecte tijdens de eredienst. Dit omdat we, in de toekomst, géén gebouwen meer in eigendom hebben,  en vanaf 2017 zijn gaan huren. Echter, kijkend naar de jaarlijkse begroting en jaarrekening waarin de inkomsten en de uitgaven worden verantwoord, blijkt dat onze gemeente nu al te weinig inkomsten heeft om alle uitgaven te bekostigen. Dat betekent dat we interen op het eigen vermogen van de gemeente.
De huidige twee collectes brengen samen ruim € 7.500,= op. Per collecte € 3.750,=. Dit laat zien hoe belangrijk de beide collectes voor de instandhouding van onze gemeente zijn. Ondanks dat de kerk nog niet verkocht is heeft de kerkenraad besloten om beide collectes te handhaven.
Ook heeft de kerkenraad het voorstel van het college van kerkrentmeesters aangenomen om de naam van de huidige collectes te wijzigen.
De bestemming van de tweede collecte wordt gewijzigd in Pastoraat, dit is ter dekking van de kosten van onze eigen predikanten en de overige voorgangers.
De naam van de uitgangscollecte wordt gewijzigd in Eredienst. Hieronder vallen de kosten van kerkdiensten en kerkelijke activiteiten zoals koren, kindernevendienst, kerkdienst gemist, organisten, bloemengroet, wijkwerk en gemeenteavonden. Deze naamswijziging gaat in op zondag 2 februari 2020.
                                                          

Hartelijke groet namens het college van kerkrentmeesters

 
 
Rekeningnummer Kerkbalans Rekeningnummer Kerkbalans

Hartelijk dank voor het overmaken van uw bijdrage Kerkbalans dit jaar. Binnen onze gemeente wordt de bijdrage op dit moment op diverse rekeningen overgemaakt. Het College van Kerkrentmeesters wil graag het aantal rekeningen, om kosten te besparen, terugbrengen. De eerste stap is het opheffen van alle rekeningen bij de ING. Op termijn willen we ook de overige rekeningen opheffen. Daarvoor hebben we uw medewerking nodig. Zou u willen nazien op welk rekeningnummer uw bijdrage bij ons binnenkomt? Indien dit afwijkt van NL60 RABO 0373 7170 83 t.n.v. CVK Bovensmilde willen wij u verzoeken om het door u gebruikte rekeningnummer te wijzigen in dit nummer. Dan zal uw volgende betaling direct ontvangen worden op het gewenste bankrekeningnummer. Dit wijzigen kan op de volgende manieren:
• In uw eigen internetbankieren omgeving bij uw eigen bank
• Indien u uw bank toestemming heeft gegeven voor een periodieke overschrijving, dient u bij uw eigen bank het juiste rekeningnummer voor Kerkbalans door te geven.
Indien u hierover nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Lambert Boer, administrateur Kerkbalans, 06 – 13491718, lboer@live.nl of met Jeanet Hasslacher, ouderling-kerkrentmeester, 06 – 11098883, hasslacher@hetnet.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking!
                                                                      
Een hartelijke groet van uw kerkrentmeesters
 
 
Telefoonnummer zondagmorgen bij calamiteiten Telefoonnummer zondagmorgen bij calamiteiten

Nu we in de Waterstaatskerk onze diensten houden vinden we het toch belangrijk om bij calamiteiten bereikbaar te zijn tijdens de dienst op zondagmorgen. Ons telefoonnummer is: 0592-213089.
De rest van de week zijn we dus niet op dit nummer bereikbaar.
Hartelijke groet van Géke en Gré
 
 
Organisatie bezorging kerkblad Organisatie bezorging kerkblad

Als u dit leest......is het weer goed gegaan. Huh? Wat dan? De bezorging van het kerkblad.
Elke 2 of 3 weken krijgt u het kerkblad in de bus. Weet u hoe dat gaat?
Ik (Jaap) haal de kerkbladen uit Smilde en ik verdeel het in 3 porties. Deze 3 porties wordt door 3 mensen naar de bezorgers van het kerkblad gebracht. En die bezorgers zorgen ervoor dat u het kerkblad altijd in de bus krijgt.
Dat doen die 3 mensen al jaren. Vele jaren. Zij zouden het fijn vinden als er ook eens iemand anders hen helpt, bijvoorbeeld omdat ze op vakantie willen of een keertje niet kunnen in verband met ziekte.
Er hebben zich al 2 mensen spontaan gemeld. Dat is fijn. We zijn op zoek naar nog een paar. Het kost je iets meer dan 1 à 2 uur in de 2/3 weken. Zo goed als niets dus. 
Het zou fijn zijn als er wat meer mensen willen mee helpen.
Wilt u meer weten of zich aanmelden? Dat kan. U kan contact opnemen met Jaap Doek,
tel. 06-57844348 of 0592-412377.
Met een groet mede namens de kerkenraad, Jaap Doek en Karin Kappen
 
 
College van kerkrentmeesters College van kerkrentmeesters
Het scheppen van materiële en financiele voorwaarden is de taak van het college van Kerkrentmeesters, welke zijn gedelegeerd door de kerkenraad.
Ze hebben onder andere de zorg voor het kerkgebouw, beheren van de gronden, ledenbestand, de financiën, kosterzaken, ledenadministratie en het beheren van archieven.

In onze gemeente zijn er drie Ouderling-Kerkrentmeesters, die allen deel uit maken van de kerkenraad.
Omdat de Ouderling-Kerkrentmeesters dit allemaal niet alleen kunnen nemen zij deel aan de werkgroep Beheer, waarin een aantal zeer enthousiaste werkgroepleden in zitten met ieder een eigen taak. Deze taken hebben een variërend karakter van grasmaaien tot en met het maken van financiële jaarstukken.


Thema
De gebouwen zijn op dit moment een belangrijk punt van aandacht. We maken gebruik van de Waterstaatskerk aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde. We huren het van de eigenaar,  Stichting Het Drentse Landschap/Stichting oude Drentse kerken. Het Kruispunt en de kosterwoning aan de Ds. Dijkstrastraat worden verkocht. Dit is een proces wat veel aandacht van ons vraagt.

Communicatie
Het college van kerkrentmeesters probeert op verschillende wijzen te communiceren met de kerkgemeente, na het maandelijkse overleg wordt een kort verslagje in het kerkblad geplaatst en via de website worden zaken gemeld die niet kunnen wachten op het eerstvolgende kerkblad.

De communicatie naar de kerkgemeente is voor de werkgroep van groot belang omdat wij vinden dat we elkaar goed op de hoogte moeten houden van alle ontwikkelingen van onze kerkgemeenschap.

Het college wordt gevormd door:
Boele Siepel, voorzitter en Ouderling-Kerkrentmeester
Renate Nagelhout, secretaris en Ouderling-Kerkrentmeester
Jeanet Hasslacher, penningmeester en Ouderling-Kerkrentmeester
Lambert Boer, ledenadministratie, kerkbalans
Grè Suurd, dagelijkse financiële zaken en coördinator voor de koster
Dirk Vos, onderhoud gebouwen
Roel Vording, Techniek
Piet Boer, afronding verkoop Dijstrastraat
Johan Pinkster, afronding verkoop Dijkstrastraat
Annet Huizing, notulist
 
Kosterzaken Kosterzaken
De koster is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken in de kerk aan de Hoofdweg..
lees meer »
 
Kerkblad Smilde info Kerkblad Smilde info
Samen met de Protestantse Kerkgemeenten Hoogersmilde en Smilde wordt 22 keer per jaar het Kerkblad Smilde uitgegeven.
Dit kerkblad bevat buiten de drie gemeenten om ook algemene kerkelijke informatie.
Voor meer info: lees verder->>
lees meer »
 
Jaarrekening en begroting Jaarrekening en begroting
De meest recente Jaarrekening en begroting liggen ter inzage.
Deze kunnen op verzoek aan gemeenteleden worden toegezonden.
Verzoek indienen bij de voorzitter.
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.