PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
algemene info algemene info
WERKGROEP EREDIENSTEN 
              
Samenstelling                    
Diete Kits (toerusting), Meesterswijk 5, tel. 0592-412697
Hans van der Laan (voorzitter), Rozenstraat 41 , tel. 0592-413042
Nico Meilof, Kanaalweg 99, tel. 0592-412739
Géke van Sleen (contactpersoon werkgroepen), Rozenstraat 23, tel.  06-10293755
                                                          
Inleiding
In de kerkenraadstructuur van de Protestantse Gemeente Bovensmilde draagt de Werkgroep erediensten sinds het kerkelijk seizoen 2007-2008 de verantwoordelijkheid voor de organisatie en de invulling van de erediensten.
 
In de eredienst wordt op verschillende manieren met gebruikmaking van moderne hulpmiddelen het evangelie uitgedragen.
Kernwoorden hierbij zijn:
Interactie
Bijzondere diensten
Betrokkenheid
Laagdrempeligheid
 
Het doel
De werkgroep erediensten stelt zich ten doel verschillende soorten diensten te houden
en de betrokkenheid in en bij de diensten te bevorderen.
 
De taken van de werkgroep omvatten:
 • Een inhoudelijke bezinning op vorm en inhoud van de erediensten en het adviseren van de kerkenraad hierover
 • Het opstellen van een jaarrooster erediensten ( voorgangers, schriftlezers, kosters, etc)
 • Het organiseren van bijzondere (avond)diensten en de Kerstnachtdienst
 • De activiteiten van de kindernevendienst en aansteken van de Paaskaars
 • Het regelen van de kinderoppasdienst
 • De aankleding van de eredienst met liturgische bloemstukken
 • De begeleiding van de diensten door de organisten
 • Het maken van presentaties voor de beamer en het bedienen van de beamer tijdens erediensten, rouw- en trouwdiensten
 • Het live kijken of terugzien van kerkdiensten via www.kerkdienstgemist.nl  
 • Het verzorgen van schriftlezingen
 • Verzorgen bloemendienst in de kerk  
De hierboven genoemde werkzaamheden worden grotendeels uitgevoerd door een aantal bestaande  subgroepen. Het merendeel van deze subgroepen functioneert daarbij zelfstandig binnen de afspraken van het jaarlijkse werkplan.
Voor elke subgroep is één van de leden van de werkgroep als contactpersoon aangewezen. De predikant vervult in de werkgroep de rol van toeruster en adviseur.
 
Het uitgangspunt
Uitgangspunt in de eredienst is het gedenken van Gods handelen met en voor mensen. Bij de invulling van de lezingen en gebeden in de erediensten wordt het rooster van het kerkelijk jaar gevolgd. Het middelpunt daarvan vormt Pasen:  het feest van de opgestane Christus. In de zondagse eredienst wordt in het kerkelijke rooster ook aansluiting gezocht bij solidariteitsprojecten (b.v. actie schoenmaatjes) en projecten gericht op de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren (zoals de projecten tijdens de advents- en veertigdagentijd).
 
De vorm
De eredienst staat altijd in het spanningsveld van traditie en vernieuwing. Ook in Bovensmilde hebben wij hiermee te maken. In het algemeen wordt er vastgehouden aan de traditionele eredienst, maar er zijn de afgelopen jaren ook nieuwe impulsen gegeven. 
Er is behoefte aan nieuwe vormen en andere rituelen die aansluiten bij de verscheidenheid van de beleving van kerkgangers. Kerkleden bezoeken in  afnemende mate de zondagse eredienst. Vooral om die reden is de werkgroep aan de slag gegaan om een diversiteit aan vieringen te organiseren, zodat zoveel mogelijk kerkleden zich betrokken blijven voelen bij de eredienst. 
 
In en om de eredienst
Iedere zondagmorgen - en op kerkelijke feest- en gedenkdagen – wordt er een kerkdienst gehouden. De diensten vinden plaats in de kerk aan de Hoofdweg 186 te Bovensmilde.
De diensten beginnen vanaf de eerste zondag in april tot de eerste zondag in november om 09.30 uur. Vanaf de eerste zondag in november tot de eerste zondag in april beginnen de diensten om 10.00 uur. Alle gemeenteleden en gasten worden bij de hoofdingang welkom geheten door de dienstdoende koster.
 

Aktie 2018 
Voor 2018 heeft de werkgroep invulling gezocht voor extra's bij de diensten. Inmiddels zijn de volgende koren/groepen e.d. vastgelegd.
 
zondagmorgen 18 maart: medewerking van het koor Cantabilé uit Westerbork
 
zondagmorgen 1 april (1e paasdag): medewerking van een trompettist
 
zondagmorgen 8 april: Drentse dienst met medewerking van cantorij “Met An Doen”
 
zondagmorgen 27 mei: medewerking van de zanggroep Resin uit Hooghalen
 
zondagmorgen 7 oktober: medewerking van muziekvereniging OBK uit Bovensmilde
 
zondagmorgen 25 november: medewerking van het zangkwartet Nieuwe Pekela
 
zondagavond 24 december (kerstnachtdienst): medewerking van het koor El Elohim
 
Tot slot: eigen inbreng
Als werkgroep zijn wij altijd op zoek naar mensen die met ons mee willen denken over de invulling van de erediensten. Of mensen die goede ideeën hebben of aanvullingen, of….vult u zelf maar in.

Zo mag en kan ook u op eigen en/of bescheiden wijze bijdragen aan de erediensten in Bovensmilde.
Schroom niet en laat het ons weten als u ergens iets heeft gelezen, gehoord of zelf hebt ervaren rondom een kerkdienst dat u heeft geraakt en dat wellicht ook in Bovensmilde kan worden ingebracht.
 
 
 

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.