PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
algemene info algemene info
Algemene informatie van de werkgroep Erediensten o.a:
Samenstelling; het doel; de taken; uitgangspunt; de vorm; in en om de eredienst; aktie 2015 en 2016............
lees verder >>
lees meer »
 
Zingen in de kerk (aug.2020) Zingen in de kerk (aug.2020)

Oh…wat wordt dat gemist. En dan is het mooi dat het weer een beetje mag.
In de kerkdienst is medegedeeld dat de werkgroep erediensten een voorstel bij de kerkenraad heeft ingediend om gebruik te maken van de mogelijkheden om in de dienst te gaan zingen.
Volgens de richtlijnen van de PKN is het in ons kerkgebouw veilig genoeg om maximaal 10 minuten per dienst te zingen, inclusief eventuele voorzangers. Uiteraard onder de voorwaarden van goede ventilatie (dat doen we vooraf door alle deuren minstens een half uur tegen elkaar open te zetten), schoonmaken van gebouw en de dingen die we gebruiken (o.a. stoelen). En we houden afstand van elkaar.

Hoe is de beslissing tot stand gekomen?
We hebben de kerkenraad gevraagd naar de mening over zingen. De kerkenraad heeft overwegend positief gereageerd op ons voorstel, een aantal kerkenraadsleden zouden liever nog enige tijd wachten.
Daarnaast hebben enkele gemeenteleden ook hun mening gegeven over zingen.
We weten dat gemeenteleden het heel jammer vonden en vinden dat er niet gezongen mocht worden en sommigen daarom niet de dienst bezoeken. Maar we weten ook dat niet iedereen daar mee eens is. Helaas is het onmogelijk om iedereen het naar de zin te maken.

A.s. zondag beginnen we met het zingen van een aantal liederen door de gemeente, waarbij we de 10 minuten-regel zeker niet willen overschrijden. Wij willen daarbij u verzoeken om ingetogen te zingen! De overige liederen horen we van alleen het orgel of van het internet. We hopen dat we hiermee het gemeente zijn kunnen intensiveren.
                          Groet van Hans van der Laan (namens de kerkenraad en werkgroep Erediensten)

 
 
De bloemen en de pastorale mededelingen in de online kerkdiensten De bloemen en de pastorale mededelingen in de online kerkdiensten

Mensen vroegen zich af waarom er geen pastorale mededelingen zijn en waarom er niet verteld wordt naar wie de bloemen gaan. Omdat we nu tijdelijk op het (meer) openbare YouTube kanaal uitzenden hebben we gemeend dat we de regels voor de  privacy met enige voorzichtigheid moeten hanteren. De pastorale mededelingen worden in het kerkblad gemeld en ook wie de bloemen heeft ontvangen in de afgelopen kerkdiensten. Mocht er sprake zijn van een overlijden dan zullen we in overleg met de familie van de overledene wel of niet een in memoriam uitspreken tijdens de kerkdienst.
 
 
Schriftlezers Schriftlezers

Met het vertrek van ds. Gert Wybe van der Werff vertrekt ook Aart de Goojer.
Voor de plaats van Aart zoeken wij een nieuwe schriftlezer!
Vindt u het lezen door gemeenteleden waardevol en durft u het aan om de schriftlezing aan de gemeente voor te lezen, geeft u dan op! De groep die ooit begonnen is met 10 lezers heeft inmiddels nog 7 lezers en na het vertrek van Aart nog 6 lezers. We zouden het jammer vinden dat we moeten besluiten te stoppen omdat het aantal lezers te klein wordt.
                                                          
Namens de werkgroep erediensten, Hans van der Laan

 
 
Mee voorbereiden aan de diensten rond Pasen 2020? Mee voorbereiden aan de diensten rond Pasen 2020?

Vorig jaar hebben we voor het eerst met een groepje gemeenteleden de vieringen van de Paascyclus voorbereid. Dit hield in: nadenken over de vorm en de teksten en liederen samen uitzoeken. Dit was een goede ervaring en ook voor ons als voorgangers inspirerend. Voelt u/jij er ook voor deze vieringen, die nu op 9 tot en met 12 april vallen, mee voor te bereiden? Het vraagt om 4 à 5 bijeenkomsten op een tijdstip dat de hele groep kan. Aanmelden bij ds. Diete Kits of ds. Gert Wybe van der Werff.
 
 
Kerstbroodmaaltijd…..reserveren datum Kerstbroodmaaltijd…..reserveren datum

Zoals elk jaar wordt er ook dit jaar weer een kerstbroodmaaltijd georganiseerd. We komen er op terug wat u precies van ons kunt verwachten. Er zijn wel een aantal dingen die we kunnen verklappen:
- de datum is donderdag 19 december
- we starten om 17.00 uur
- er is een kerstboom
- er is een verhaal
- we zingen mooie liederen
- er is genoeg eten en drinken

Er ontbreekt nog wel iets…..namelijk …gasten. En daarom melden we de datum van
19 december nu al. Dan kunt u dat reserveren in uw agenda.
Tot later!
                                                                                  
Groet van Géke, Gré, Harry, Jakob en Gerda

 
 
Oppasdienst Oppasdienst

Oppasdienst
In tegenstelling tot wat in het nieuwe jaarboekje staat hoeft u NIET, indien u van de oppasdienst gebruik wilt maken, op zaterdagochtend  voor 11.00 uur dit aan mij door te geven.
U heeft inmiddels in het kerkblad kunnen lezen onder het kopje KERKDIENSTEN: indien  nodig aanwezig.
Er hebben zich 2 mensen opgegeven mocht oppas nodig zijn. Vrijwilligers kunnen zich nog altijd opgeven.
                       
Hartelijke groet, namens de cie. Erediensten, Géke van Sleen, tel. 06-10293755
 
 
Info over de startzondag 2019 “Een goed verhaal”: uw hulp gevraagd! Info over de startzondag 2019 “Een goed verhaal”: uw hulp gevraagd!

Nog een keer als reminder: startzondag “Een goed verhaal”: uw hulp gevraagd!
Begin juli kwamen we als voorbereidingscie. bij elkaar om te brainstormen over de startzondag in september. We haken aan bij het landelijke thema “Een goed verhaal”.
lees meer »
 
De Paascyclus in de Stille Week en Pasen - 2019 De Paascyclus in de Stille Week en Pasen - 2019

Ook dit jaar hebben we als predikanten met andere gemeenteleden, t.w. Gerda Breukelaar, Aart de Goojer, Nico Meilof en Sjoerd Post, de paascyclus samen voorbereid. De opmerkingen van deelnemers n.a.v. de vieringen vorig jaar hebben we daarbij meegenomen en hopen dat deze vieringen weer recht doen aan de bijzondere betekenis van de Stille Week en Pasen. Om u tijdig te informeren vertellen we in dit kerkblad over de eerste drie vieringen en in het volgende kerkblad over de viering op Paasmorgen. 
Pasen vieren is meegaan op een meerdaagse reis, waar verschillende gebeurtenissen een plaats hebben en gevierd worden. Pasen is teveel voor één dag. In één doorgaande viering gedenken we het lijden, sterven en de opstanding van Jezus Christus. Door vanaf de donderdag voor Pasen bij elke gebeurtenissen in Jezus' laatste dagen afzonderlijk stil te staan, kan de betekenis daarvan diep tot ons doordringen.
Op Witte Donderdag beginnen we met de viering van het heilig Avondmaal, denkend aan de laatste keer dat Jezus die met zijn leerlingen hield, en blijft het één doorlopende viering op de dagen erna tot in de Paasnacht met de viering van Jezus’ opstanding.
Aan de eerste twee vieringen zal Marianne Karssen muzikale medewerking geven met fluitmuziek.
 
 
Bijbelstudie groep 2 Bijbelstudie groep 2

Als groep starten we 31 maart om 19.30 uur.
We gaan naar Aly in Kloosterveen; graag verzamelen om 19.15 uur bij de Waterstaatskerk.
Ons thema: Is het PAASFEEST WERELDNIEUWS? Dit n.a.v. Matth.28: 1-10 en 16-20.
Inmiddels is het groepje van deelnemers al een groep geworden.
We zijn met elkaar enthousiast; er is een fijne inzet om bij Bijbelmomenten stil te staan.
Informatie: Gerda Breukelaar, tel. 0629288919
 
 
2019 Veertigdagentijd en Pasen: EEN NIEUW BEGIN 2019 Veertigdagentijd en Pasen: EEN NIEUW BEGIN

Pasen is het feest van het nieuwe begin.
We zien het buiten in de natuur: in de lente wordt alles weer groen, alsof de wereld opnieuw begint. Na een donkere winter komt alles weer tot leven. Alles begint weer te groeien.
De narcissen bloeien. Je ziet dat bomen en struiken alweer blaadjes krijgen.
Er komt van alles uit de grond. Nieuw leven. Maar Pasen is veel meer dan een lente-feest.
Gelukkig wel….
Ook in de bijbelverhalen gaat het over een nieuw begin. Steeds opnieuw wordt in de evangeliën verteld dat Jezus mensen een nieuwe begin laat maken. Als het donker aanbreekt over zijn eigen leven, als Jezus gekruisigd wordt en sterft, laat God hem opstaan uit de dood. Dat is een nieuw begin voor Jezus zelf en voor ons allemaal. Ons hele geloof stoelt op de betekenis van Pasen: God zal altijd een nieuw begin maken, zelfs na de donkerste nacht en in de verschrikkelijkste zonde.
Dat is zo iets bijzonders, dat geloof is er niet zomaar, dat is onderhevig aan twijfel, dat kent bergen en dalen. Vergezichten en dieptepunten. Kortom, dat geloof is er niet zomaar. Niet voor niets is er daarom een voorbereidingsperiode voor Pasen: de Veertigdagentijd. Zo genoemd naar de 40 dagen en nachten die ook Jezus nodig had om zich voor te bereiden op de weg die hij ging.
Dat verhaal (dit jaar gelezen uit Lucas 4: 1- 13) lezen we op de 1e zondag van de veertig dagen.
Deze veertig dagen zijn we op 6 maart met Aswoensdag begonnen. En we tellen 6 weken tot aan Pasen, de zondagen niet meegerekend (4 + 6 x 6 = 40).
Vanouds een tijd van inkeer en boetedoening, van nadenken over jezelf, over je leven, of je op de goede weg bent, over je geloof, over je relatie met anderen, je relatie met de wereld. Veel mensen vasten, ontzeggen zich in deze periode iets en leggen geld apart voor een goed doel (misschien het doel van ZWO en de dienstenmarkt?). Van je eigen overvloed delen met hen die minder bedeeld zijn. Anderen verdwijnen een poos van de sociale media om ruimte te creëren bij zichzelf en bij God te komen. Meditatie, stilte, het is goed om van tijd tot tijd stil te staan bij wezenlijke dingen, de zin van het bestaan, de grote vragen…
In de kerkdienst en tijdens de kindernevendienst lezen we dezelfde verhalen uit de bijbel. Elke zondag staat er een bepaald woord/thema centraal dat met dit verhaal te maken heeft.
Daarnaast willen we het langzaam groeien naar een nieuw begin zichtbaar maken.
 
 
Geen lied voor de dienst meer  Geen lied voor de dienst meer 

In het voorjaar van 2013 kwam het nieuwe Liedboek uit en vanaf de eerste Adventszondag van dat jaar hebben we wekelijks een onbekend of minder bekend lied ingeoefend voor de dienst. Tijdens de laatste vergadering van de Werkgroep Eredienst hebben we de balans eens opgemaakt. Een groot aantal liederen zijn in de afgelopen jaren bekender geworden of behoren zelfs tot de toppers (zoals lied 416 “Ga met God en Hij zal met je zijn”). Naast het deel van het liedrepertoire dat meeging uit het oude liedboek zijn we dan ook wat bekend geworden met een nieuw repertoire aan liederen.
De werkgroep meent dat daarmee het aparte oefenmoment voor de dienst nu afgeschaft kan worden. Als een lied nog onbekend is zal het gewoon tijdens de dienst door de organist een keer duidelijk worden voorgespeeld. Dit geeft ook de voorganger de gelegenheid het lied zo nodig vooraf toe te lichten. Met ingang van zondag 10 maart, de eerste zondag in de Veertigdagentijd, vervalt het lied voor de dienst.
Namens de werkgroep Eredienst, ds. Gert Wybe van der Werff 
 
 
De Paascyclus 2019 samen voorbereiden De Paascyclus 2019 samen voorbereiden

Het Kerstfeest ligt achter ons en we leven toe naar het grote feest van Pasen, dat dit jaar op 21 april valt. Zoals we vorig jaar met een groep mensen ons verdiept hebben in de voorbereiding op Pasen en Pasen, zo willen we dat dit jaar opnieuw doen.
Graag nodigen we u/jou uit om met ons mee te denken en de vieringen van Pasen voor te bereiden. Het zou mooi zijn wanneer we in week 9 (vanaf maandag 25 februari) een eerste keer bij elkaar kunnen komen. Heeft u/ heb jij belangstelling om mee te doen, laat dit dan weten aan één van ons.
(via email of telefoon of persoonlijk).
Nieuw is dat we het begin van de 40-dagentijd willen markeren door op Aswoensdag 6 maart een korte vesper te houden in de kerk. Ook daar willen we samen naar kijken hoe we dit vorm zullen geven.
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff

 
 
Wie is Jezus? Wie is Jezus?
Wie is Jezus voor mij? (uit: de Startzondag van 23 september)


Nadat de beide dominees elkaar hadden verteld wie Jezus voor hen is tijdens hun gesprek in de startdienst keken we naar diverse beelden van Jezus en werd aan ons allen de vraag gesteld: wie is Jezus voor jou? Een groot aantal mensen schreef dit op en al deze uitspraken werden verzameld op een groot bord voor in de kerk.
Bijzonder om te lezen wat men schreef. Hieronder volgt een verzameling:
Jezus is een vriend. Redder.Hij is een gids, door de verhalen krijg ik richting en uitleg in mijn leven. Hij geeft rust. Hij is het Voorbeeld hoe ik met mijzelf en anderen om ‘moet’ gaan. Geweldloos persoon. Jezus is mijn houvast (N.B. dit werd zeer vaak genoemd!). Degene die mij bij de hand vat en mij meeneemt door het leven. De weg, krachtgever. Degene die mij vóór doet om geen meeloper te zijn, die mij lef (= het hart) geeft om het anders te zeggen. Dat gaat met vallen en opstaan, maar dat mag. Ik probeer Hem telkens opnieuw na te volgen. Jezus geeft mij door God kracht om door te gaan in moeilijke dagen. Door liefde wijst Jezus de weg, o.a. door het avondmaal. De herder. Jezus is de poort of brug naar de onvoorwaardelijke liefde van God en vraagt mij die liefde met anderen te delen. Jezus is een van ons. Een verlichte geest, een mensenzoon die boven de mensen uitsteekt. Jezus is het voorbeeld van tolerantie, verdraagzaamheid en liefde voor je naaste. Vertrouwenspersoon, Zaligmaker, Redder. Leermeester. Iemand zonder vooroordelen. Tegen onrecht, profeet. Troost.
Jezus is voor mij: God dichtbij, God en mens tegelijk, Hij kent mij, Hij heeft mij onvoorwaardelijk lief. Hij is de uitgestoken hand. De Bron van hoe mensen met elkaar zouden moeten leven. Op Jezus kun je bouwen. Een man van gerechtigheid en principes. Jezus is voor mij niet zozeer een beeltenis, maar een manier van leven die mij soms niet meevalt. Door Jezus vertrouw ik erop dat alles goedkomt.
Ook was iemand die schreef: momenteel een vraagteken. Heel eerlijk om dat op te schrijven. Wel fijn dat diegene in de dienst aanwezig is. Iemand anders schreef: Jezus is voor mij niet de beelden die ik zag, wel de muziek erbij. Het is een momentopname. Mijn Jezusbeeld is wisselend.
Tot slot was er iemand die bleef zitten met de vraag waar wij als dominees niet verder op ingegaan waren, te weten: Waarom mag eigenlijk niet verteld worden dat Jezus de Messias is?
Immers, we lazen in Marcus 8: 29-30: Toen vroeg Jezus zijn leerlingen: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ​Petrus​ antwoordde: ‘U bent de ​Messias. Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.
Hieronder een poging om kort aan te duiden wat er met dit Messiasgeheim wordt bedoeld:

Iets over ‘het Messiasgeheim’ bij Marcus
(met dank aan Geert Van Oyen, Interpretatie 19,1 (2011), blz.11-14)

Het zogenaamde ‘Messiasgeheim’ hoort bij Marcus’ vertelling. Je kunt het niet één-op-één terug projecteren op de historische Jezus. In dat geval is de kwestie niet ‘Waarom wil Jezus zijn identiteit geheimhouden?’ maar: ‘Waarom vertelt Marcus het verhaal op deze manier?’ 

Marcus (het oudste evangelie) verkondigt het verhaal over Jezus en zijn boodschap als een mysterie. Hij doet dat d.m.v. paradoxen, dat wil zoveel zeggen dat Marcus gedachten bij elkaar brengt die onmogelijk (of heel moeilijk) samen te denken zijn.
Bijvoorbeeld: Jezus is zoon van God, maar zelf wil hij dat nauwelijks geweten hebben en hij vraagt zich af waarom God hem verlaten heeft (15:34); hij is de gekruisigde dode, maar hij is ook de levende (16:6-7); insiders worden buitenstaanders en outsiders worden nieuwe ‘familieleden’ (3:30-35); hij spreekt eenvoudig en openlijk voor iedereen, maar zelfs zijn leerlingen begrijpen hem niet (4:13;8:17- 21); hij verkondigt dat wie zijn leven wil behouden, het zal verliezen (8:35) en dat wie de belangrijkste wil zijn de minste moet worden en de dienaar of slaaf van allen (9:35;10:43-44); vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten (10:31); de vader van een bezeten jongen heeft geloof, maar erkent zijn ongeloof (9:24); zijn leerlingen delen alles met hem en zijn voortdurend in zijn nabijheid, maar allen laten ze hem in het vooruitzicht van zijn lijden in de steek (14:50);vrouwen krijgen het goede nieuws van de opstanding te horen, maar ze worden bang, vluchten weg en zeggen aan niemand iets (16:8).

Al deze elementen samen tonen aan dat er meer aan de hand is dan een verborgen geheim over de identiteit van Jezus dat moet worden onthuld. Men spreekt daarom tegenwoordig ook wel van de ‘mystieke’ dimensie van Marcus. De evangelist moet zijn tekst hebben geschreven vanuit het besef dat de inhoud van het ‘evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God’ (1:1) een revolutionaire betekenis had. Die omwenteling manifesteert zich op diverse domeinen:
het godsbeeld van Israël, waarbij heil aan de machtelozen wordt beloofd, is radicaal doorgetrokken; de betekenis van Jezus Christus maakt duidelijk hoe menselijk God in de wereld aanwezig is; de oproep aan de volgelingen om te dienen en de macht van de wereld achter zich te laten (10:40-45) is ongehoord en wijst op de verantwoordelijkheid van de mens zelf: hij/zij moet het goede nieuws in praktijk brengen. In het verlengde van Israëls geschiedenis klinkt hier iets totaal nieuws: Het inzicht in het paradoxale karakter van het evangelie toont aan hoe allesomvattend dit mysterie is. Het raakt het Godsbeeld en de betekenis van Jezus, het stelt de vraag naar de relatie tussen Jezus en de volgelingen, het daagt uit om na te denken over hoe het Koninkrijk van God (1:14-15) hier op aarde kan worden gevestigd. Kortom: het is zo totaal anders dan de verwachtingen die men had bij de komst van de Messias. Geen triomftocht….en toch ook weer wel…maar langs de weg van en door het lijden. Een antiheld, een loser…en een overwinnaar tegelijk! Is dat wel te begrijpen? Niemand is in staat dit te vatten en tegelijk gaat er van de tekst van Marcus een sterk appèl uit om dat toch telkens opnieuw te proberen. Door zijn verhaal als een mysterie op te bouwen heeft de tekst een bijzonder effect op het denken en doen van de lezers. Marcus destabiliseert zijn lezers, hij brengt ze uit evenwicht. Hun vanzelfsprekendheden worden ter discussie gesteld. Ze moeten nadenken over de relatie tussen God, Jezus, en henzelf. Ze worden uitgedaagd om hun vanzelfsprekende leefwijze onder de loep te nemen, zich om te keren en op zoek te gaan naar wat God wil en niet naar wat de mensen willen. Kortom, zeg niet: U bent de Messias! zonder dat deze belijdenis inhoudelijk gevuld wordt.
Anders is het een nietszeggende kreet, een woord zonder daad…..
Ds. Diete Kits
 
 
Collecteren in de kerkdiensten vanaf september 2018 Collecteren in de kerkdiensten vanaf september 2018

Op de laatste kerkenraadsvergadering is besproken dat we in de knel komen met het aantal ambtsdragers welke dienst doen en collecteren.
De kerkenraad heeft het volgende besloten. We draaien voortaan (vanaf september) met 3 ambtsdragers. De kerkrentmeesters en diakenen komen in 1 groep. Daarvan worden steeds 2 geselecteerd voor de dienst op de zondag en de overige diensten. Uit de groep ouderlingen komt de ouderling van dienst. De ouderling van dienst doet ook mee met het collecteren. Kinderen mogen natuurlijk ook helpen.
Dus we zitten voortaan met 3 ambtsdragers voorin. Met uitzondering bij het Heilig Avondmaal, dan blijven 5 ambtsdragers dienst doen.
                                                                                                          
ans van der Laan, scriba

 
 
Zingt de Heer een nieuw lied! Zingt de Heer een nieuw lied!

Dat is de juichkreet van de vijfde zondag na Pasen, zondag Cantate. Zo hieven Mozes en Mirjam een nieuw lied aan nadat ze hadden gezien dat de Heer het leger van de Farao ten onder had doen gaan in de vloed. Een verhaal dat bij Pasen hoort, waarop dan ook onze juichkreet klinkt, als we  horen van het wonder van de Opstanding!
We hebben, sinds we met Advent 2013 begonnen met voor de dienst een nieuw lied uit het  liedboek te gaan zingen, al heel wat onbekende liederen ons eigen gemaakt. Ik tel bijna 100 liederen. Nu telt het nieuwe liedboek wel 1016 liederen (en a, b, c dan nog niet meegeteld), waarvan meer dan de helft ook in het oude liedboek stond en een aantal liederen voor onze gewone diensten niet geschikt zijn omdat ze andere instrumenten voor begeleiding nodig hebben of medewerking van een koor vereisen. We zijn dus wel al een flink eind op weg met onbekende liederen vertrouwd te worden. Het vraagt wel om goed voorspel van de organist èn samenspel met de beeldschermbediener en organist om het nieuwe lied onaangekondigd ook meteen goed neer te zetten. Maar over het algemeen pakt onze gemeente de wijs goed op en als het dan nog eens tijdens de dienst gezongen wordt, dan klinkt het vaak als was het al lang bekend!
Al hoor ik nog wel eens de verzuchting: maar die oude liederen zijn toch ook mooi? Ongetwijfeld en gelukkig zijn die er ook voor een groot deel gebleven en anders diepen we die nog eens uit het oude liedboek op. Maar mij komt het voor, dat sommige nieuw geschreven liederen in de taal van nu, het geloofsgeheim zó verrassend verwoorden dat ik mij opnieuw aangesproken voel. En zeker zal dat gelden voor de komende generaties, voor wie anders de kloof tussen wat in de kerk gezegd en gezongen wordt en hun dagelijkse leven nog groter wordt dan die helaas al is.
Met de komst van het beeldscherm menen velen het niet meer nodig te vinden zelf een liedboek aan te schaffen. Dat is jammer, want liederen vragen om herhaling en doordenking om goed verstaan te worden. Het huidige liedboek heeft niet voor niets als onderschrift: zingen en bidden in huis en kerk. Op het beeldscherm verschijnt ook niet de naam van de componist en de dichter, waarmee de kennis áchter het lied ook minder dreigt te worden (misschien is dat nog eens te realiseren overigens).
Maar naast nieuwe liederen zijn er ook oude en vertrouwde liederen die u naar uw mening misschien te weinig meer hoort. Daarom stel ik u voor, ook namens mijn collega, de komende tijd aan een van ons uw favoriete lied (uit welke bundel dan ook afkomstig) door te geven. Wij zullen dat dan als we voorgaan op een passend moment in de dienst opnemen. Noemt u het ons bij het verlaten van de kerk of bel of mail het.
Ooit was ook het ons meest vertrouwde lied nieuw en een goed lied blijft altijd ons opnieuw bezielen!
Ds. Gert Wybe van der Werff
 
 
Over het rode antependium Over het rode antependium

Met Pinksteren hing het rode antependium aan de hoge kansel en over de tafel. Bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in juni zal ook rood de kleur zijn. Verder past rood bij gedenkdagen van martelaren als Stefanus (26 dec.) en “onnozele kinderen” (kindermoord te Betlehem, 28 dec.), maar dan moet er op die dagen wel net een dienst zijn. Rood is de kleur van het (martelaars)bloed, van de liefde en van vuur.
Naar het vuur van Pinksteren vooral verwijst ds. Sienie Wiersma-Smelt in haar beschrijving van het rode antependium in onze kerk: “Alle aandacht valt het eerst op de witte duif die in volle vaart de atmosfeer doorbreekt en met uitgespreide vleugels neerstrijkt op de aarde. Tegelijkertijd schieten zoveel vurige tongen als vlammen omhoog, dat de hele aarde in vuur en vlam staat. De duif is hier het symbool van de Heilige Geest, die bij de doop van Christus in de Jordaan in deze gedaante op Hem neer daalt. Ook de vurige tongen zijn het symbool van de Heilige Geest. Dit naar aanleiding van het Pinksterfeest in Jeruzalem in Bijbelse tijd. De aarde is boordevol vuur van de Heilige Geest. Deze wil onze harten laten branden van liefde, ons verstand verlichten en ons kracht geven om te leven.
Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.” (lied 687:2)
Ds. Gert Wybe van der.Werff
 
 
 
Over het witte antependium Over het witte antependium

Sinds Pasen hangt alle zondagen van de Paastijd tot en met “Wezenzondag” (zondag voor Pinksteren) het witte antepedium (betekent letterlijk “voorhangsel”) over de avondmaalstafel en aan de hoge kansel. Wit is de kleur van het nieuwe leven met Christus, dus van de Opstanding, van feest, licht. Reinheid en nieuwheid. Het is daarom de kleur van de hoogtijdagen: Pasen, Hemelvaart, Kerst, Zondag van de heilige Drievuldigheid of Trinitatis (zondag na Pinksteren) en de zondagen na Pasen en Kerst. Bij het huwelijk kan de kleur wit of rood zijn en bij een begrafenis wit of paars. In de beschrijving van de kleden van de hand van ds. Sienny Wiersma-Smelt - zij schonk destijds de kleden aan de (toenmalige) Hervormde kerk – staat als toelichting bij het witte antependium: In het midden zien we de goudgele zon als symbool van Christus die verschijnt als het licht voor de wereld.
Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde. (Gz.169:4 oude liedboek)
De opkomende zon voor Christus die uit de dood is opgestaan en het kwaad heeft overwonnen. De Zonne der gerechtigheid komt omhoog uit het water van de doop en de dood en klimt op tot het nieuwe leven zoals de groene olijftak in de snavel van de duif dat laat zien en tot de eeuwige vrede zoals de duif met de gouden contouren dat toont.
Christus is onze vrede
Hij die onze bondgenoot
geworden is, heeft in zijn dood
de dood voor ons verslagen. (Gz. 203:4, olb)
De goudgele cirkel verbeeldt ook de wereldbol en is zo teken van de wereldwijde uitstraling van het evangelie. Ook stelt het de wereldbol voor die uit het water van de zondvloed oprijst. Het symboliseert dan de eeuwige trouw van God, die ons redt uit nood en dood en die nooit loslaat van wat Zijn hand begon. De duif en de olijftak betekenen dan het nieuwe leven en de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zullen overwinnen,
Geweldiger dan water en dan wind
Is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed. (Ps.93:3)
Ds. Gert Wybe van der Werff
 
 
het paarse antependium het paarse antependium
Over het paarse antependium
In de kast op de orgelgalerij waarin de antependia worden bewaard (meervoud van ante-pendium; betekent letterlijk “voorhangsel” en  zijn de kleden die over de avondmaalstafel liggen en aan de hoge kansel hangen) vond ik een beschrijving van de kleden van de hand van ds. Sienny Wiersma-Smelt. Zij heeft destijds de kleden aan de (toenmalige) Hervormde kerk geschonken, zo is mij verteld. Het papier is al die jaren keurig bewaard gebleven en het lijkt me aardig van haar toelichting bij het kleed, waar we nu tot in de Stille Week naar kijken, weer kennis te nemen.
Paars is de kleur van inkeer en ingetogenheid, boete, rouw. Het is naast de kleur voor de Veertigdagentijd als voorbereidingstijd op Pasen ook die van de voorbereidingstijd op Kerst: Advent. Het kan als kleur bij begrafenissen worden gebruikt, naast wit. Over de afbeelding op dit kleed schrijft ds. Wiersma-Smelt: In het centrum staat het Christusmonogram: de X en de P. Het zijn de Griekse beginletters van de naam Christus. De X=Ch. De P=r. De korenaren en de druiventros zijn verbonden met Christus. Hij is voor ons als brood om van te leven en wijn om feest te vieren. Zijn lichaam dat gebroken is als brood en zijn bloed dat vergoten is als wijn redt ons van zonden. Wij eten en drinken en worden ons bewust van onze zwakheden en van de genade van Christus. Wij delen het met elkaar en zijn in dankbaarheid en vreugde bijeen.
Want o Heer, ik zeg “kom”en Gij komt,
Ik zeg “kom” en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond. (Gz. 51:3 = lied 840)
Ds. Gert Wybe van der Werff
 
 
Palmpasen 2018 Palmpasen 2018
Vast over Palmpasen
Op 25 maart vieren we Palmpasen; dit jaar niet samen met de school, maar wel met een brede uitnodiging naar de kinderen van de basisscholen. CBS De Wingerd biedt de gelegenheid aan de leerlingen Palmpasenstokken op school te maken voor deze dienst. Voor de kinderen die niet op deze school zitten en in de optocht mee willen lopen zullen er versierde stokken klaar staan. Mocht je het leuker vinden zelf een stok te versieren, dan liggen er vanaf komende zondag stokken in de kerk om mee te nemen of vraag anders aan ondergetekende en je krijgt er een thuis.
Ds. Gert Wybe van der Werff (driewerff@gmail.com)
 
 
Een eigen huispaaskaars Een eigen huispaaskaars

In de paasnachtviering zal een nieuwe Paaskaars de kerk worden binnengedragen.
Ook de jeugdkerk krijgt een nieuwe kleine paaskaars (met dezelfde afbeelding als die van de Paaskaars in de kerk). Mocht het zo zijn dat u thuis een dergelijke huispaaskaars wilt hebben, dan is er de mogelijkheid om die te bestellen; met te kiezen lengte tussen de 20 en 60 cm. Misschien ook een mooi cadeau voor iemand die wel wat licht kan gebruiken. U kunt dit kenbaar maken door dat in te vullen op een lijst die m.i.v. zondag 25 februari in de hal van de kerk ligt. Van harte aanbevolen.
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
 
 
Op weg naar Pasen in de Veertigdagentijd: Ik zorg voor jou (2018) Op weg naar Pasen in de Veertigdagentijd: Ik zorg voor jou (2018)

De weg naar Pasen is een tijd van voorbereiding. De lezingen uit de Schrift die we op de zondagen in deze tijd volgen zijn eigenlijk etappen op deze weg. Oorspronkelijk waren deze lezingen gekozen om de geloofsleerlingen in te wijden, hen zo te leren op weg naar hun doop in de Paasnacht. Want ze snijden belangrijke thema’s aan: woestijn, vasten, roeping, de berg, de rol die Thora en Profeten spelen, de demonische tegenkrachten ook in het eigen hart, delen van brood en de vraag wie Jezus is.
Het project van de kindernevendienst heeft als thema aan de Veertigdagentijd verbonden: Ik zorg voor jou. De weg die Jezus gaat op weg naar Pasen is vol van moeilijkheden. Zijn leven wordt in toenemende mate bedreigd, maar hij weet dat hij niet alleen is. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia spreken hem op de berg moed in en met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor zijn Zoon blijft zorgen.
Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Zoals de hemelse Vader zorgt voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.
Het project wordt verbeeld door een “zorgkoffer”, waar elke zondag een voorwerp uit wordt gehaald dat een bepaald aspect van zorg, gekoppeld aan het verhaal van die zondag, naar voren haalt. Elke zondag wordt een afbeelding van het verhaal op een poster van een grote bloem voor in de kerk geplakt. En heel concreet wordt het thema gemaakt door de kinderen elke week een kaart te laten versturen naar iemand die wel wat steun kan gebruiken. Het projectlied is gebaseerd op een lied dat we kennen uit Geroepen om te zingen:
“Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht” 
 
 
Samen Pasen voorbereiden Samen Pasen voorbereiden
Pasen samen voorbereiden
Het Kerstfeest ligt achter ons en we leven toe naar het grote feest van Pasen, dat dit jaar op 1 april valt. In de terugblik op de diensten rond Pasen vorig jaar hebben we al aangekondigd de Paascyclus dit jaar graag samen met gemeenteleden voor te bereiden. Het lijkt ons goed daarvoor ons eerst in de achtergrond van deze bijzondere vieringen te verdiepen. Waar staan we precies bij stil als we samenkomen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag (de Paaswake) en Paasmorgen? En welke tradities hebben zich rond deze vieringen in de loop der eeuwen gevormd en welke volgen we hier? Maar ook: wat betekent Pasen vieren voor mij persoonlijk en wat spreekt me het meest aan als ik dit vier? Vanuit deze kennis en ervaringen kunnen we dan met elkaar de vieringen in 2018 vorm gaan geven. We denken aan 6 bijeenkomsten van anderhalf uur, te beginnen in de laatste week van januari. (3 keer achtergrondinfo/persoonlijk en 3 keer voor het voorbereiden van de vieringen). Het tijdstip lijkt ons het beste in overleg met de deelnemers vast te stellen. Heeft u/ heb jij belangstelling om mee te doen, laat dit dan weten aan één van ons.
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
 
 
 
Over de viering van het heilig Avondmaal Over de viering van het heilig Avondmaal
Over de viering van het heilig Avondmaal
Al lang stond de wijze van viering van het heilig Avondmaal op de agenda om te bespreken.

(klik op lees meer>> voor meer informatie)
lees meer »
 
kerstbroodmaaltijd 2017..

kerstbroodmaaltijd 2017..

Op 19 december werd de traditionele kerstbroodmaaltijd voor de wat oudere gemeenteleden gehouden in de kerk aan de Hoofdweg.
In een sfeervol verlichtte kerk kwamen ruim 70 mensen bij elkaar om samen te praten; te eten; te zingen en te luisteren naar een meditatie.
De meditatie werd gehouden door Willemijn Piksen.
Het “oude kerstverhaal” werd gelezen en we zongen uit volle borst, de voor ons zo bekende kerstliederen, mee met het orgel, dat door Johanna Vos werd bespeeld.
Na de meditatie, zo u wilt, overdenking van het kerstverhaal, volgde de broodmaaltijd.
Het was voortreffelijk! Heerlijke soep. De huisbakker: fam. De Boer, had zijn best gedaan . Lekkerrrrrr.
Jan de Boer, kort geleden nog ernstig ziek, las een oud Drents kerstverhaal voor.
Alle lof voor de organisatie en vrijwilligers, die deze broodmaaltijd hebben verzorgd.
Persoonlijk vond ik tot nu toe dat ik nog niet toe was aan een broodmaaltijd voor ouderen , zo rond de feestdagen.
Nou, ik kan u vertellen: Henk en ik hopen in 2018weer mee te doen.
Ook namens Henk wens ik u allen

             gezegende feestdagen en een vredevol 2018 toe.
 
Lammie de Bruin- van Veen
 
 
Statenbijbel uit Het Kruispunt Statenbijbel uit Het Kruispunt
Statenbijbel uit Het Kruispunt
Beste gemeenteleden, de kerkenraad heeft besloten dat de Bijbel die op de kansel in Het Kruispunt ligt terug gaat naar de familie Schilt. Met het verhuizen naar de kerk aan de Hoofdweg wordt deze Bijbel niet meer gebruikt als Bijbel op de kansel. De Bijbel die ooit in het Kerkgebouw lag is nu weer in gebruik. U heeft het vast wel zien liggen.
De familie Schilt heeft de Statenbijbel ooit geschonken aan de Gereformeerde kerk in Bovensmilde en zij vinden het fijn deze weer terug te mogen ontvangen van onze gemeente.
                                                                                             
Groet van de kerkenraad

 
 
Advent 2017 Advent 2017
Advent: een boek vol verwachting
Wij zien in deze tijd voor Kerst uit naar de komst van de Heer. Dat is niet alleen de verwachting van de kerk, maar daar keek Israël al sinds eeuwen naar uit. Vooral in de tijd van de ballingschap vroeg het volk zich af: wanneer komt Hij om ons te redden?
In het Adventsproject met de kindernevendienst staan lezingen uit het boek Jesaja centraal. Jesaja schreef om de mensen van zijn tijd moed in te spreken. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere is dat Jesaja over het verdriet en de angst die de mensen in zijn dagen voelden, heen kijkt naar de dagen die nog komen. Hij ziet dat God voor de mensen blijft zorgen, dat Hij zal komen om zijn volk te redden.
Dat Advent dit ook voor ons mag gaan betekenen: bij alles wat gebeurt en ons verontrust vertrouwen blijven houden in de Heer die komt. In alles bedacht zijn op de toekomst die God voor ons schept!
Zoals het projectlied begint:
Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.
 
 
De allereerste keer De allereerste keer
De allereerste keer
Laatst ging ik voor in de Adventskerk in Assen. Dat was lang geleden en mijn gedachten gingen nog langer terug, naar de 2e adventszondag in1989. Ik liep stage bij ds. Jaap Goorhuis en vandaag zou ik voor de allereerste keer de kerkdienst leiden. Spannend en leuk en eng en mooi tegelijk. Ik weet nog precies waar het over ging en zal het nooit vergeten. Die allereerste keer. Dat zal het ook voor stagiaire Willemijn zijn op zondag 10 december, 2e advent. Wat een toeval!. Ik denk dat ik een beetje weet hoe ze zich voelt. Samen hebben we gesproken over de opzet van de dienst, maar inhoudelijk is het nu aan haar. Graag nodig ik u uit om daarbij aanwezig te zijn. In de loop van de tijd dat ik haar heb leren kennen, weet ik dat ze open staat voor feedback, opbouwende kritiek. En dat is een mooie eigenschap, want daar kun je alleen maar van leren en verder groeien. Of er gelegenheid is om na te praten weet ik nu nog niet. U hoort het wel.
Ds. Diete Kits
 
 
Meedenken over de vieringen van de Paascyclus Meedenken over de vieringen van de Paascyclus
Meedenken over de vieringen van de Paascyclus
Nu ik dit schrijf moeten deze vieringen nog plaatsvinden; elk jaar weer een hele voorbereiding, maar ook altijd weer inspirerend om het speciale dat deze vieringen in de Stille Week kenmerken. Het lukte gelukkig weer een koortje samen te stellen, al vielen er door persoonlijke omstandigheden al snel twee leden af en viel het de overgebleven stemmen (met name de vrouwen, nu opeens in de minderheid!) daarom niet mee. Hulde voor hun inzet daarom! Of het volgend jaar weer zal lukken is de vraag en zo zijn er meer vragen die we met meer belangstellenden willen delen rond deze vieringen. Hoe hebt u/jij de vieringen in de Stille Week dit jaar ervaren en wilt u/jij samen met ons (de werkgroep eredienst en de predikanten) meedenken hoe we het volgend jaar kunnen gaan doen?
In de loop van mei komen we bij elkaar, laat mij of een van de werkgroepsleden weten of u/jij erbij wil zijn.
Namens de werkgroep eredienst, ds. Gert Wybe van der Werff
 
 
Paaskoor 2017 Paaskoor 2017
Gelegenheidskoor in de diensten rond Pasen
Ook dit jaar willen we de bijzondere diensten rond Pasen muzikaal opluisteren door gemeentezang in afwisseling met of samen met koorzang. Thysia Betting is weer bereid gevonden dirigente te zijn en we repeteren vanaf  21 februari elke dinsdagavond tot aan Pasen. Wie zingt er mee? U/jij kunt zich opgeven bij ds. Gert Wybe van der Werff.
 
 
Startzondag 18 september 2016 Startzondag 18 september 2016
STARTzondag 18 september
'Deel je leven’ is het thema dat de landelijke kerk ons dit jaar aanreikt voor de Startzondag, die bij ons plaats vindt op 18 september. Als intro op dit thema staat op de website (www.protestantsekerk.nl/startzondag) te lezen:
“ We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s, met gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen.
Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s. Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen.
We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.”
Het thema sluit mooi aan bij waar we in onze gemeente al een tijd aandacht aan geven: aan Meer met Elkaar, nieuwe vormen van pastoraat en dienst aan het dorp.
Vanuit de verschillende werkgroepen werken mensen mee aan deze aftrap van het nieuwe seizoen, en daarnaast is de inbreng van andere gemeenteleden meer dan welkom. Wie helpt er mee aan de dienst en/of het verdere programma van de STARTzondag? Geef u/je op bij de scribae of ondergetekende.
                                                                                              Ds. Gert Wybe van der Werff

 
 
De viering van Pasen De viering van Pasen
De viering van Pasen
We mogen dachten wij terugzien op mooie diensten in de Stille Week en Pasen. Velen hebben hieraan meegewerkt. In het bijzonder mogen dit jaar de deelnemers aan het gelegenheidskoor wel bedankt worden, die in hun kleine bezetting en ook nog geplaagd door ziekte, onder leiding van Thysia Betting alle zeilen hebben bijgezet om toch een goed resultaat te boeken. Met extra repetities, waarvoor ook Nico Meilof zich voor de begeleiding met het orgel altijd beschikbaar toonde. Ook de inzet van al onze hulpkosters droeg bij aan een probleemloos verloop van de anders-dan-gewone liturgie! Johanna Vos, Harrie Nieman en Jannie Raaphorst tekenden weer voor stijl- en betekenisvolle  liturgische schikkingen. Het Veertigdagentijd project met de voetstappen, waar de kindernevendienstleiding zich vooral mee bezig heeft gehouden, bleek een aansprekende vorm te zijn om ons-onderweg- zijn uit te drukken. De voetstappen hebben we nog een week extra laten hangen. Degenen die alles op de beamer zetten en deze bedienden hebben zich weer goed van hun taak gekweten. Fijn dat de mensen die niet naar de kerk konden komen alles via internet toch konden volgen en meebeleven. Helaas kon de viering op Witte Donderdag maar gedeeltelijk worden uitgezonden en niet terug bekeken. Dit bleek aan een fout van organisatie kerkdienst gemist te liggen: er was geen rekening gehouden met de vele diensten op die dag en daardoor te weinig servers ingeschakeld. Goed om te weten dat we dus met velen in dit land de viering van Pasen op Witte Donderdag begonnen zijn. We hebben al de nodige reacties ontvangen op de diensten en blijven natuurlijk open staan voor suggesties en tips om het volgend jaar beter en of anders te doen.

De predikanten

 
 
eredienst eredienst
De viering van de eerste dag van de week:
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5: liedkeuze
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11: de dienst van het Woord
deel 12
deel 13
deel 14: schriftlezen in de eredienst
deel 15: het Schriftezang
deel 16
de Preek ( deel 1)
deel 17: de Preek (deel 2)
deel 18: geloofsbeleidenis
deel 19: gebeden en voorbede
deel 20: De dienst van het antwoord: collecte of inzameling der gaven

http://deel 21 Doop, deel 1
 
 

Oud Papier Actie
datum en tijdstip 03-10-2020 om vanaf 9.00 uur
meer details

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om
meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 04-10-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

activiteiten
datum en tijdstip 05-10-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.