PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
algemene info algemene info

Algemene informatie van de werkgroep Erediensten o.a:
Samenstelling; het doel; de taken; uitgangspunt; de vorm; in en om de eredienst; aktie 2015 en 2016............
lees verder >>

lees meer »
 
24 december ná de Kerstnachtdienst: Wie helpt mee te organiseren? 24 december ná de Kerstnachtdienst: Wie helpt mee te organiseren?


 
Al jaren is het traditie om na de Kerstnachtdienst elkaar te ontmoeten bij vuurpotten, glühwein, chocolademelk en kerstbrood. Iets dat door velen zeer wordt gewaardeerd. Nadat de familie Brink dit zeker zo’n 15 jaar heeft gedaan, moest een en ander het afgelopen jaar in zeer korte tijd gerealiseerd worden. Vandaar dat ik het nu tijdig wil aankaarten en roep daarbij uw hulp in!
Namens de kerkenraad zoek ik mensen die taakjes voor hun rekening willen nemen. Zoals daar zijn:
- coördinatie van onderstaande taken (niet uitvoeren dus!)
- regelen kraam en opbouwen van de kraam (we hebben altijd al een leverancier)
- kraam gezellig inrichten met lichtjes etc. etc.
- inkoop chocomelk, glühwein, kerstbrood en boter
- smeren kerstbrood
- kaarsen in glaspotten buiten de kerk
- vuurkorven (leveren)
- droog hout ( leveren)
- vuurkorven aansteken en brandende houden
- warm maken van de glühwein en de chocomelk
- achter de kraam staan om uit te delen
- opruimen 
 
Voor de inkoop heeft zich al iemand aangemeld en ook voor het kerstbrood smeren.
 
Ik zal zorgen voor het inhoudelijke gedeelte tijdens de Kerstnachtdienst samen met het koor
‘El Elohim’ uit Assen. Zorgt u ervoor dat het na de dienst buiten ook goed toeven is?
Ik hoop werkelijk op reacties van u, zodat we niet een week voordien zullen afkondigen dat het niet doorgaat. Schiet mij aan, (of bel of mail). Of anders scriba Hans van der Laan of voorzitter Karin Kappen. Laten we er samen voor zorgen dat deze mooie traditie doorgang kan vinden!
Namens de kerkenraad, ds. Diete Kits
 

 
Advent 2018: Tijd om op weg te gaan Advent 2018: Tijd om op weg te gaan


Advent is de tijd van verwachten, uitzien naar de komst van het Licht. We leven toe naar Kerst, waarop we vieren de komst van Gods’ Zoon naar ons toe. Een feest vraagt om voorbereiding, om je ook innerlijk in te stellen op wat komen gaat, wil het echt ook echt feest worden in je hart. Het is tijd om op weg te gaan.
We sluiten in het Advents- en Kerstproject daarbij aan bij een oude traditie in Frankrijk. In de Provence bestaat al een paar eeuwen het ambacht van Santons maken: “kleine heiligen”. De Santons verbeelden de dorpelingen uit een denkbeeldig dorpje in de Provence, die allemaal onderweg zijn naar de stal waar het kindje Jezus is geboren. Ze nemen iets mee voor het kind, dat past bij wie zij zijn. Zo neemt de molenaar meel mee, de bakker brood, de wijnboer druiven, de oude vrouw een wollen deken.
Zo kun je ook jezelf de vraag stellen: als ik op weg ga naar het Kind, wat zou ik hem willen geven? Wat past bij mij of wat is voor mij zo belangrijk voor wie ik ben en wat ik doe?
De kindernevendienstleiding is, samen met anderen die hun creativiteit hierin uit willen leven, begonnen met Santons te maken: van klei, breiend, van papier – het maakt niet uit. We hopen dat het druk wordt bij de kerststal die we in de kerk gaan opbouwen!
Op de zondagen in Advent volgen we de bekende verhalen uit Lukas 1.

 
Alvast over het Advent- en Kerstproject 2018: kleine heiligen Alvast over het Advent- en Kerstproject 2018: kleine heiligen


U kent ze misschien wel: de kleine poppetjes van klei die gewone mensen uitbeelden met de kleding van hun beroep of een bepaald attribuut. Santons worden ze genoemd, wat “kleine heiligen” betekent. Het komt uit de Franse Provence, waar het maken van Santons al eeuwen een ambacht is die van vader op zoon en tegenwoordig ook op dochter wordt doorgegeven. De Santons verbeelden de dorpelingen uit een denkbeeldig dorpje in de Provence, die allemaal onderweg zijn naar de stal waar het kindje Jezus is geboren. Ze nemen iets mee voor het kind, dat past bij wie zij zijn. Zo neemt de molenaar meel mee, de bakker brood, de wijnboer druiven, de oude vrouw een wollen deken.
In het Advents- en Kerstproject wil de kindernevendienstleiding de Santons centraal stellen en dit niet alleen voor de kinderen maar voor en met de hele gemeente. Omdat dit wat meer voorbereiding vraagt begin ik er nu al over, dat u vast erover na kunt denken.
De bedoeling is dat wij zelf Santons gaan maken. Dat kan van klei, maar ook van hout, door te breien, punniken, schilderen of op andere manier, net wat u/jou het beste ligt. De Santon die je maakt heeft iets te maken met wat voor jezelf belangrijk is en wat je daarmee aan Jezus kunt geven. In de Advents- en Opstandingskerk te Assen, waar dit project eerder werd gedaan, maakte bijvoorbeeld iemand een lezende vrouw op een bankje, omdat het haar liefhebberij is. Weer iemand anders maakte zichzelf met haar vier kleinkinderen.
Daarnaast hebben we een kerststal nodig als de plek waar de Santons heen op weg zijn en hun plekje vinden naast Jozef en Maria, het kind in de kribbe en de overige stalbewoners. Wie heeft zin hieraan te werken?
Het maken van een Santon kunt u/jij individueel thuis doen of het kan heel inspirerend zijn samen te gaan knutselen op een paar bijeenkomsten in de kerk in december. Voor het werken met klei zoeken we nog iemand die daar wat ervaring mee heeft en instructies kan geven.
Begint u/jij al ideeën te krijgen? Graag horen we of u/jij op één of andere wijze mee wil doen aan dit project. Ook andere suggesties om dit project vorm te geven zijn welkom, want het is van en voor ons samen! Reacties via mail of telefoon kunnen naar de leiding van de kindernevendienst of naar een van de predikanten.
Zo bereiden wij ons voor op Kerst. In het woord Santon komt de kerstgedachte op een bijzondere manier tevoorschijn: in “kleine heilige” zit een tegenstelling; bij heilig denk je aan iets groots, maar “kleine heilige” wil zeggen dat het grote en grootse in het kleine te vinden is. In het gewone. Dus ook in de gewone mens. Anders gezegd: dit project laat zien hoe bijzonder gewone mensen zijn.
Namens Leonie Blomsma, Jos Brink, Hieke Herben, Renate Herben, Marjan Kappen, ds. Diete Kits en Stijntje de Ruiter,
Ds. Gert Wybe van der Werff
 

 
Wie is Jezus? Wie is Jezus?

Wie is Jezus voor mij? (uit: de Startzondag van 23 september)


Nadat de beide dominees elkaar hadden verteld wie Jezus voor hen is tijdens hun gesprek in de startdienst keken we naar diverse beelden van Jezus en werd aan ons allen de vraag gesteld: wie is Jezus voor jou? Een groot aantal mensen schreef dit op en al deze uitspraken werden verzameld op een groot bord voor in de kerk.
Bijzonder om te lezen wat men schreef. Hieronder volgt een verzameling:
Jezus is een vriend. Redder.Hij is een gids, door de verhalen krijg ik richting en uitleg in mijn leven. Hij geeft rust. Hij is het Voorbeeld hoe ik met mijzelf en anderen om ‘moet’ gaan. Geweldloos persoon. Jezus is mijn houvast (N.B. dit werd zeer vaak genoemd!). Degene die mij bij de hand vat en mij meeneemt door het leven. De weg, krachtgever. Degene die mij vóór doet om geen meeloper te zijn, die mij lef (= het hart) geeft om het anders te zeggen. Dat gaat met vallen en opstaan, maar dat mag. Ik probeer Hem telkens opnieuw na te volgen. Jezus geeft mij door God kracht om door te gaan in moeilijke dagen. Door liefde wijst Jezus de weg, o.a. door het avondmaal. De herder. Jezus is de poort of brug naar de onvoorwaardelijke liefde van God en vraagt mij die liefde met anderen te delen. Jezus is een van ons. Een verlichte geest, een mensenzoon die boven de mensen uitsteekt. Jezus is het voorbeeld van tolerantie, verdraagzaamheid en liefde voor je naaste. Vertrouwenspersoon, Zaligmaker, Redder. Leermeester. Iemand zonder vooroordelen. Tegen onrecht, profeet. Troost.
Jezus is voor mij: God dichtbij, God en mens tegelijk, Hij kent mij, Hij heeft mij onvoorwaardelijk lief. Hij is de uitgestoken hand. De Bron van hoe mensen met elkaar zouden moeten leven. Op Jezus kun je bouwen. Een man van gerechtigheid en principes. Jezus is voor mij niet zozeer een beeltenis, maar een manier van leven die mij soms niet meevalt. Door Jezus vertrouw ik erop dat alles goedkomt.
Ook was iemand die schreef: momenteel een vraagteken. Heel eerlijk om dat op te schrijven. Wel fijn dat diegene in de dienst aanwezig is. Iemand anders schreef: Jezus is voor mij niet de beelden die ik zag, wel de muziek erbij. Het is een momentopname. Mijn Jezusbeeld is wisselend.
Tot slot was er iemand die bleef zitten met de vraag waar wij als dominees niet verder op ingegaan waren, te weten: Waarom mag eigenlijk niet verteld worden dat Jezus de Messias is?
Immers, we lazen in Marcus 8: 29-30: Toen vroeg Jezus zijn leerlingen: ‘En wie ben ik volgens jullie?’ ​Petrus​ antwoordde: ‘U bent de ​Messias. Hij verbood hun op strenge toon om met iemand hierover te spreken.
Hieronder een poging om kort aan te duiden wat er met dit Messiasgeheim wordt bedoeld:

Iets over ‘het Messiasgeheim’ bij Marcus
(met dank aan Geert Van Oyen, Interpretatie 19,1 (2011), blz.11-14)

Het zogenaamde ‘Messiasgeheim’ hoort bij Marcus’ vertelling. Je kunt het niet één-op-één terug projecteren op de historische Jezus. In dat geval is de kwestie niet ‘Waarom wil Jezus zijn identiteit geheimhouden?’ maar: ‘Waarom vertelt Marcus het verhaal op deze manier?’ 

Marcus (het oudste evangelie) verkondigt het verhaal over Jezus en zijn boodschap als een mysterie. Hij doet dat d.m.v. paradoxen, dat wil zoveel zeggen dat Marcus gedachten bij elkaar brengt die onmogelijk (of heel moeilijk) samen te denken zijn.
Bijvoorbeeld: Jezus is zoon van God, maar zelf wil hij dat nauwelijks geweten hebben en hij vraagt zich af waarom God hem verlaten heeft (15:34); hij is de gekruisigde dode, maar hij is ook de levende (16:6-7); insiders worden buitenstaanders en outsiders worden nieuwe ‘familieleden’ (3:30-35); hij spreekt eenvoudig en openlijk voor iedereen, maar zelfs zijn leerlingen begrijpen hem niet (4:13;8:17- 21); hij verkondigt dat wie zijn leven wil behouden, het zal verliezen (8:35) en dat wie de belangrijkste wil zijn de minste moet worden en de dienaar of slaaf van allen (9:35;10:43-44); vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten (10:31); de vader van een bezeten jongen heeft geloof, maar erkent zijn ongeloof (9:24); zijn leerlingen delen alles met hem en zijn voortdurend in zijn nabijheid, maar allen laten ze hem in het vooruitzicht van zijn lijden in de steek (14:50);vrouwen krijgen het goede nieuws van de opstanding te horen, maar ze worden bang, vluchten weg en zeggen aan niemand iets (16:8).

Al deze elementen samen tonen aan dat er meer aan de hand is dan een verborgen geheim over de identiteit van Jezus dat moet worden onthuld. Men spreekt daarom tegenwoordig ook wel van de ‘mystieke’ dimensie van Marcus. De evangelist moet zijn tekst hebben geschreven vanuit het besef dat de inhoud van het ‘evangelie van Jezus Christus, de Zoon van God’ (1:1) een revolutionaire betekenis had. Die omwenteling manifesteert zich op diverse domeinen:
het godsbeeld van Israël, waarbij heil aan de machtelozen wordt beloofd, is radicaal doorgetrokken; de betekenis van Jezus Christus maakt duidelijk hoe menselijk God in de wereld aanwezig is; de oproep aan de volgelingen om te dienen en de macht van de wereld achter zich te laten (10:40-45) is ongehoord en wijst op de verantwoordelijkheid van de mens zelf: hij/zij moet het goede nieuws in praktijk brengen. In het verlengde van Israëls geschiedenis klinkt hier iets totaal nieuws: Het inzicht in het paradoxale karakter van het evangelie toont aan hoe allesomvattend dit mysterie is. Het raakt het Godsbeeld en de betekenis van Jezus, het stelt de vraag naar de relatie tussen Jezus en de volgelingen, het daagt uit om na te denken over hoe het Koninkrijk van God (1:14-15) hier op aarde kan worden gevestigd. Kortom: het is zo totaal anders dan de verwachtingen die men had bij de komst van de Messias. Geen triomftocht….en toch ook weer wel…maar langs de weg van en door het lijden. Een antiheld, een loser…en een overwinnaar tegelijk! Is dat wel te begrijpen? Niemand is in staat dit te vatten en tegelijk gaat er van de tekst van Marcus een sterk appèl uit om dat toch telkens opnieuw te proberen. Door zijn verhaal als een mysterie op te bouwen heeft de tekst een bijzonder effect op het denken en doen van de lezers. Marcus destabiliseert zijn lezers, hij brengt ze uit evenwicht. Hun vanzelfsprekendheden worden ter discussie gesteld. Ze moeten nadenken over de relatie tussen God, Jezus, en henzelf. Ze worden uitgedaagd om hun vanzelfsprekende leefwijze onder de loep te nemen, zich om te keren en op zoek te gaan naar wat God wil en niet naar wat de mensen willen. Kortom, zeg niet: U bent de Messias! zonder dat deze belijdenis inhoudelijk gevuld wordt.
Anders is het een nietszeggende kreet, een woord zonder daad…..
Ds. Diete Kits
 

 
Collecteren in de kerkdiensten vanaf september 2018 Collecteren in de kerkdiensten vanaf september 2018


Op de laatste kerkenraadsvergadering is besproken dat we in de knel komen met het aantal ambtsdragers welke dienst doen en collecteren.
De kerkenraad heeft het volgende besloten. We draaien voortaan (vanaf september) met 3 ambtsdragers. De kerkrentmeesters en diakenen komen in 1 groep. Daarvan worden steeds 2 geselecteerd voor de dienst op de zondag en de overige diensten. Uit de groep ouderlingen komt de ouderling van dienst. De ouderling van dienst doet ook mee met het collecteren. Kinderen mogen natuurlijk ook helpen.
Dus we zitten voortaan met 3 ambtsdragers voorin. Met uitzondering bij het Heilig Avondmaal, dan blijven 5 ambtsdragers dienst doen.
                                                                                                          
ans van der Laan, scriba

 

 
Zingt de Heer een nieuw lied! Zingt de Heer een nieuw lied!


Dat is de juichkreet van de vijfde zondag na Pasen, zondag Cantate. Zo hieven Mozes en Mirjam een nieuw lied aan nadat ze hadden gezien dat de Heer het leger van de Farao ten onder had doen gaan in de vloed. Een verhaal dat bij Pasen hoort, waarop dan ook onze juichkreet klinkt, als we  horen van het wonder van de Opstanding!
We hebben, sinds we met Advent 2013 begonnen met voor de dienst een nieuw lied uit het  liedboek te gaan zingen, al heel wat onbekende liederen ons eigen gemaakt. Ik tel bijna 100 liederen. Nu telt het nieuwe liedboek wel 1016 liederen (en a, b, c dan nog niet meegeteld), waarvan meer dan de helft ook in het oude liedboek stond en een aantal liederen voor onze gewone diensten niet geschikt zijn omdat ze andere instrumenten voor begeleiding nodig hebben of medewerking van een koor vereisen. We zijn dus wel al een flink eind op weg met onbekende liederen vertrouwd te worden. Het vraagt wel om goed voorspel van de organist èn samenspel met de beeldschermbediener en organist om het nieuwe lied onaangekondigd ook meteen goed neer te zetten. Maar over het algemeen pakt onze gemeente de wijs goed op en als het dan nog eens tijdens de dienst gezongen wordt, dan klinkt het vaak als was het al lang bekend!
Al hoor ik nog wel eens de verzuchting: maar die oude liederen zijn toch ook mooi? Ongetwijfeld en gelukkig zijn die er ook voor een groot deel gebleven en anders diepen we die nog eens uit het oude liedboek op. Maar mij komt het voor, dat sommige nieuw geschreven liederen in de taal van nu, het geloofsgeheim zó verrassend verwoorden dat ik mij opnieuw aangesproken voel. En zeker zal dat gelden voor de komende generaties, voor wie anders de kloof tussen wat in de kerk gezegd en gezongen wordt en hun dagelijkse leven nog groter wordt dan die helaas al is.
Met de komst van het beeldscherm menen velen het niet meer nodig te vinden zelf een liedboek aan te schaffen. Dat is jammer, want liederen vragen om herhaling en doordenking om goed verstaan te worden. Het huidige liedboek heeft niet voor niets als onderschrift: zingen en bidden in huis en kerk. Op het beeldscherm verschijnt ook niet de naam van de componist en de dichter, waarmee de kennis áchter het lied ook minder dreigt te worden (misschien is dat nog eens te realiseren overigens).
Maar naast nieuwe liederen zijn er ook oude en vertrouwde liederen die u naar uw mening misschien te weinig meer hoort. Daarom stel ik u voor, ook namens mijn collega, de komende tijd aan een van ons uw favoriete lied (uit welke bundel dan ook afkomstig) door te geven. Wij zullen dat dan als we voorgaan op een passend moment in de dienst opnemen. Noemt u het ons bij het verlaten van de kerk of bel of mail het.
Ooit was ook het ons meest vertrouwde lied nieuw en een goed lied blijft altijd ons opnieuw bezielen!
Ds. Gert Wybe van der Werff
 

 
Over het rode antependium Over het rode antependium


Met Pinksteren hing het rode antependium aan de hoge kansel en over de tafel. Bij de bevestiging van nieuwe ambtsdragers in juni zal ook rood de kleur zijn. Verder past rood bij gedenkdagen van martelaren als Stefanus (26 dec.) en “onnozele kinderen” (kindermoord te Betlehem, 28 dec.), maar dan moet er op die dagen wel net een dienst zijn. Rood is de kleur van het (martelaars)bloed, van de liefde en van vuur.
Naar het vuur van Pinksteren vooral verwijst ds. Sienie Wiersma-Smelt in haar beschrijving van het rode antependium in onze kerk: “Alle aandacht valt het eerst op de witte duif die in volle vaart de atmosfeer doorbreekt en met uitgespreide vleugels neerstrijkt op de aarde. Tegelijkertijd schieten zoveel vurige tongen als vlammen omhoog, dat de hele aarde in vuur en vlam staat. De duif is hier het symbool van de Heilige Geest, die bij de doop van Christus in de Jordaan in deze gedaante op Hem neer daalt. Ook de vurige tongen zijn het symbool van de Heilige Geest. Dit naar aanleiding van het Pinksterfeest in Jeruzalem in Bijbelse tijd. De aarde is boordevol vuur van de Heilige Geest. Deze wil onze harten laten branden van liefde, ons verstand verlichten en ons kracht geven om te leven.
Wij delen in het vuur
dat neerstrijkt op de hoofden,
de vonk die overspringt
op allen die geloven.
Vuurvogel van de vloed,
duif boven de Jordaan,
versterk in ons de gloed,
wakker het feestvuur aan.” (lied 687:2)
Ds. Gert Wybe van der.Werff
 
 

 
Over het witte antependium Over het witte antependium


Sinds Pasen hangt alle zondagen van de Paastijd tot en met “Wezenzondag” (zondag voor Pinksteren) het witte antepedium (betekent letterlijk “voorhangsel”) over de avondmaalstafel en aan de hoge kansel. Wit is de kleur van het nieuwe leven met Christus, dus van de Opstanding, van feest, licht. Reinheid en nieuwheid. Het is daarom de kleur van de hoogtijdagen: Pasen, Hemelvaart, Kerst, Zondag van de heilige Drievuldigheid of Trinitatis (zondag na Pinksteren) en de zondagen na Pasen en Kerst. Bij het huwelijk kan de kleur wit of rood zijn en bij een begrafenis wit of paars. In de beschrijving van de kleden van de hand van ds. Sienny Wiersma-Smelt - zij schonk destijds de kleden aan de (toenmalige) Hervormde kerk – staat als toelichting bij het witte antependium: In het midden zien we de goudgele zon als symbool van Christus die verschijnt als het licht voor de wereld.
Maar God heeft naar ons omgezien!
Wij, in de nacht verdwaalden,
hoe zou het ons vergaan, indien
Hij ons niet achterhaalde,
indien niet in de duisternis
het licht dat Jezus Christus is
gelijk de morgen straalde. (Gz.169:4 oude liedboek)
De opkomende zon voor Christus die uit de dood is opgestaan en het kwaad heeft overwonnen. De Zonne der gerechtigheid komt omhoog uit het water van de doop en de dood en klimt op tot het nieuwe leven zoals de groene olijftak in de snavel van de duif dat laat zien en tot de eeuwige vrede zoals de duif met de gouden contouren dat toont.
Christus is onze vrede
Hij die onze bondgenoot
geworden is, heeft in zijn dood
de dood voor ons verslagen. (Gz. 203:4, olb)
De goudgele cirkel verbeeldt ook de wereldbol en is zo teken van de wereldwijde uitstraling van het evangelie. Ook stelt het de wereldbol voor die uit het water van de zondvloed oprijst. Het symboliseert dan de eeuwige trouw van God, die ons redt uit nood en dood en die nooit loslaat van wat Zijn hand begon. De duif en de olijftak betekenen dan het nieuwe leven en de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zullen overwinnen,
Geweldiger dan water en dan wind
Is in de hoogte God die overwint.
Geweldig is de Here die zijn voet
plant op de nek van deze watervloed. (Ps.93:3)
Ds. Gert Wybe van der Werff
 

 
het paarse antependium het paarse antependium

Over het paarse antependium
In de kast op de orgelgalerij waarin de antependia worden bewaard (meervoud van ante-pendium; betekent letterlijk “voorhangsel” en  zijn de kleden die over de avondmaalstafel liggen en aan de hoge kansel hangen) vond ik een beschrijving van de kleden van de hand van ds. Sienny Wiersma-Smelt. Zij heeft destijds de kleden aan de (toenmalige) Hervormde kerk geschonken, zo is mij verteld. Het papier is al die jaren keurig bewaard gebleven en het lijkt me aardig van haar toelichting bij het kleed, waar we nu tot in de Stille Week naar kijken, weer kennis te nemen.
Paars is de kleur van inkeer en ingetogenheid, boete, rouw. Het is naast de kleur voor de Veertigdagentijd als voorbereidingstijd op Pasen ook die van de voorbereidingstijd op Kerst: Advent. Het kan als kleur bij begrafenissen worden gebruikt, naast wit. Over de afbeelding op dit kleed schrijft ds. Wiersma-Smelt: In het centrum staat het Christusmonogram: de X en de P. Het zijn de Griekse beginletters van de naam Christus. De X=Ch. De P=r. De korenaren en de druiventros zijn verbonden met Christus. Hij is voor ons als brood om van te leven en wijn om feest te vieren. Zijn lichaam dat gebroken is als brood en zijn bloed dat vergoten is als wijn redt ons van zonden. Wij eten en drinken en worden ons bewust van onze zwakheden en van de genade van Christus. Wij delen het met elkaar en zijn in dankbaarheid en vreugde bijeen.
Want o Heer, ik zeg “kom”en Gij komt,
Ik zeg “kom” en Gij komt en uw bloed wordt wijn
en uw lichaam brood voor wie hongerig zijn
en uw naam wordt een lied in mijn mond. (Gz. 51:3 = lied 840)
Ds. Gert Wybe van der Werff
 

 
Palmpasen 2018 Palmpasen 2018

Vast over Palmpasen
Op 25 maart vieren we Palmpasen; dit jaar niet samen met de school, maar wel met een brede uitnodiging naar de kinderen van de basisscholen. CBS De Wingerd biedt de gelegenheid aan de leerlingen Palmpasenstokken op school te maken voor deze dienst. Voor de kinderen die niet op deze school zitten en in de optocht mee willen lopen zullen er versierde stokken klaar staan. Mocht je het leuker vinden zelf een stok te versieren, dan liggen er vanaf komende zondag stokken in de kerk om mee te nemen of vraag anders aan ondergetekende en je krijgt er een thuis.
Ds. Gert Wybe van der Werff ()
 

 
Een eigen huispaaskaars Een eigen huispaaskaars


In de paasnachtviering zal een nieuwe Paaskaars de kerk worden binnengedragen.
Ook de jeugdkerk krijgt een nieuwe kleine paaskaars (met dezelfde afbeelding als die van de Paaskaars in de kerk). Mocht het zo zijn dat u thuis een dergelijke huispaaskaars wilt hebben, dan is er de mogelijkheid om die te bestellen; met te kiezen lengte tussen de 20 en 60 cm. Misschien ook een mooi cadeau voor iemand die wel wat licht kan gebruiken. U kunt dit kenbaar maken door dat in te vullen op een lijst die m.i.v. zondag 25 februari in de hal van de kerk ligt. Van harte aanbevolen.
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
 

 
Op weg naar Pasen in de Veertigdagentijd: Ik zorg voor jou (2018) Op weg naar Pasen in de Veertigdagentijd: Ik zorg voor jou (2018)


De weg naar Pasen is een tijd van voorbereiding. De lezingen uit de Schrift die we op de zondagen in deze tijd volgen zijn eigenlijk etappen op deze weg. Oorspronkelijk waren deze lezingen gekozen om de geloofsleerlingen in te wijden, hen zo te leren op weg naar hun doop in de Paasnacht. Want ze snijden belangrijke thema’s aan: woestijn, vasten, roeping, de berg, de rol die Thora en Profeten spelen, de demonische tegenkrachten ook in het eigen hart, delen van brood en de vraag wie Jezus is.
Het project van de kindernevendienst heeft als thema aan de Veertigdagentijd verbonden: Ik zorg voor jou. De weg die Jezus gaat op weg naar Pasen is vol van moeilijkheden. Zijn leven wordt in toenemende mate bedreigd, maar hij weet dat hij niet alleen is. God zorgt voor hem. Er zijn engelen bij Jezus in de woestijn, Mozes en Elia spreken hem op de berg moed in en met Pasen zal blijken dat zijn Vader ook in de donkerste nacht voor zijn Zoon blijft zorgen.
Vanuit die hemelse zorg laat Jezus ook zien hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen. Met de kinderen ontdekken we in deze periode dat je op veel manieren voor iemand kunt zorgen. Zoals de hemelse Vader zorgt voor Jezus, zo zorgt Jezus voor mensen die hij tegenkomt en zo kunnen wij ook voor elkaar zorgen.
Het project wordt verbeeld door een “zorgkoffer”, waar elke zondag een voorwerp uit wordt gehaald dat een bepaald aspect van zorg, gekoppeld aan het verhaal van die zondag, naar voren haalt. Elke zondag wordt een afbeelding van het verhaal op een poster van een grote bloem voor in de kerk geplakt. En heel concreet wordt het thema gemaakt door de kinderen elke week een kaart te laten versturen naar iemand die wel wat steun kan gebruiken. Het projectlied is gebaseerd op een lied dat we kennen uit Geroepen om te zingen:
“Ik zal er zijn voor jou
zo heeft de Heer gezegd.
Ik zal er zijn voor jou
met vrede en met recht” 
 

 
Samen Pasen voorbereiden Samen Pasen voorbereiden

Pasen samen voorbereiden
Het Kerstfeest ligt achter ons en we leven toe naar het grote feest van Pasen, dat dit jaar op 1 april valt. In de terugblik op de diensten rond Pasen vorig jaar hebben we al aangekondigd de Paascyclus dit jaar graag samen met gemeenteleden voor te bereiden. Het lijkt ons goed daarvoor ons eerst in de achtergrond van deze bijzondere vieringen te verdiepen. Waar staan we precies bij stil als we samenkomen op Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag (de Paaswake) en Paasmorgen? En welke tradities hebben zich rond deze vieringen in de loop der eeuwen gevormd en welke volgen we hier? Maar ook: wat betekent Pasen vieren voor mij persoonlijk en wat spreekt me het meest aan als ik dit vier? Vanuit deze kennis en ervaringen kunnen we dan met elkaar de vieringen in 2018 vorm gaan geven. We denken aan 6 bijeenkomsten van anderhalf uur, te beginnen in de laatste week van januari. (3 keer achtergrondinfo/persoonlijk en 3 keer voor het voorbereiden van de vieringen). Het tijdstip lijkt ons het beste in overleg met de deelnemers vast te stellen. Heeft u/ heb jij belangstelling om mee te doen, laat dit dan weten aan één van ons.
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
 
 

 
Over de viering van het heilig Avondmaal Over de viering van het heilig Avondmaal

Over de viering van het heilig Avondmaal
Al lang stond de wijze van viering van het heilig Avondmaal op de agenda om te bespreken.

(klik op lees meer>> voor meer informatie)

lees meer »
 
kerstbroodmaaltijd 2017..

kerstbroodmaaltijd 2017..


Op 19 december werd de traditionele kerstbroodmaaltijd voor de wat oudere gemeenteleden gehouden in de kerk aan de Hoofdweg.
In een sfeervol verlichtte kerk kwamen ruim 70 mensen bij elkaar om samen te praten; te eten; te zingen en te luisteren naar een meditatie.
De meditatie werd gehouden door Willemijn Piksen.
Het “oude kerstverhaal” werd gelezen en we zongen uit volle borst, de voor ons zo bekende kerstliederen, mee met het orgel, dat door Johanna Vos werd bespeeld.
Na de meditatie, zo u wilt, overdenking van het kerstverhaal, volgde de broodmaaltijd.
Het was voortreffelijk! Heerlijke soep. De huisbakker: fam. De Boer, had zijn best gedaan . Lekkerrrrrr.
Jan de Boer, kort geleden nog ernstig ziek, las een oud Drents kerstverhaal voor.
Alle lof voor de organisatie en vrijwilligers, die deze broodmaaltijd hebben verzorgd.
Persoonlijk vond ik tot nu toe dat ik nog niet toe was aan een broodmaaltijd voor ouderen , zo rond de feestdagen.
Nou, ik kan u vertellen: Henk en ik hopen in 2018weer mee te doen.
Ook namens Henk wens ik u allen

             gezegende feestdagen en een vredevol 2018 toe.
 
Lammie de Bruin- van Veen
 

 
Statenbijbel uit Het Kruispunt Statenbijbel uit Het Kruispunt

Statenbijbel uit Het Kruispunt
Beste gemeenteleden, de kerkenraad heeft besloten dat de Bijbel die op de kansel in Het Kruispunt ligt terug gaat naar de familie Schilt. Met het verhuizen naar de kerk aan de Hoofdweg wordt deze Bijbel niet meer gebruikt als Bijbel op de kansel. De Bijbel die ooit in het Kerkgebouw lag is nu weer in gebruik. U heeft het vast wel zien liggen.
De familie Schilt heeft de Statenbijbel ooit geschonken aan de Gereformeerde kerk in Bovensmilde en zij vinden het fijn deze weer terug te mogen ontvangen van onze gemeente.
                                                                                             
Groet van de kerkenraad

 

 
Advent 2017 Advent 2017

Advent: een boek vol verwachting
Wij zien in deze tijd voor Kerst uit naar de komst van de Heer. Dat is niet alleen de verwachting van de kerk, maar daar keek Israël al sinds eeuwen naar uit. Vooral in de tijd van de ballingschap vroeg het volk zich af: wanneer komt Hij om ons te redden?
In het Adventsproject met de kindernevendienst staan lezingen uit het boek Jesaja centraal. Jesaja schreef om de mensen van zijn tijd moed in te spreken. Zijn boek lijkt wel wat op een dagboek: het gaat over dingen die gebeuren en hoe mensen zich daarbij kunnen voelen. Maar het bijzondere is dat Jesaja over het verdriet en de angst die de mensen in zijn dagen voelden, heen kijkt naar de dagen die nog komen. Hij ziet dat God voor de mensen blijft zorgen, dat Hij zal komen om zijn volk te redden.
Dat Advent dit ook voor ons mag gaan betekenen: bij alles wat gebeurt en ons verontrust vertrouwen blijven houden in de Heer die komt. In alles bedacht zijn op de toekomst die God voor ons schept!
Zoals het projectlied begint:
Jesaja schreef zijn tijd voorbij,
zo geeft hij hoop aan jou en mij.
Lees mee en blijf niet langer staan
bij hoe het altijd is gegaan.
 

 
De allereerste keer De allereerste keer

De allereerste keer
Laatst ging ik voor in de Adventskerk in Assen. Dat was lang geleden en mijn gedachten gingen nog langer terug, naar de 2e adventszondag in1989. Ik liep stage bij ds. Jaap Goorhuis en vandaag zou ik voor de allereerste keer de kerkdienst leiden. Spannend en leuk en eng en mooi tegelijk. Ik weet nog precies waar het over ging en zal het nooit vergeten. Die allereerste keer. Dat zal het ook voor stagiaire Willemijn zijn op zondag 10 december, 2e advent. Wat een toeval!. Ik denk dat ik een beetje weet hoe ze zich voelt. Samen hebben we gesproken over de opzet van de dienst, maar inhoudelijk is het nu aan haar. Graag nodig ik u uit om daarbij aanwezig te zijn. In de loop van de tijd dat ik haar heb leren kennen, weet ik dat ze open staat voor feedback, opbouwende kritiek. En dat is een mooie eigenschap, want daar kun je alleen maar van leren en verder groeien. Of er gelegenheid is om na te praten weet ik nu nog niet. U hoort het wel.
Ds. Diete Kits
 

 
Meedenken over de vieringen van de Paascyclus Meedenken over de vieringen van de Paascyclus

Meedenken over de vieringen van de Paascyclus
Nu ik dit schrijf moeten deze vieringen nog plaatsvinden; elk jaar weer een hele voorbereiding, maar ook altijd weer inspirerend om het speciale dat deze vieringen in de Stille Week kenmerken. Het lukte gelukkig weer een koortje samen te stellen, al vielen er door persoonlijke omstandigheden al snel twee leden af en viel het de overgebleven stemmen (met name de vrouwen, nu opeens in de minderheid!) daarom niet mee. Hulde voor hun inzet daarom! Of het volgend jaar weer zal lukken is de vraag en zo zijn er meer vragen die we met meer belangstellenden willen delen rond deze vieringen. Hoe hebt u/jij de vieringen in de Stille Week dit jaar ervaren en wilt u/jij samen met ons (de werkgroep eredienst en de predikanten) meedenken hoe we het volgend jaar kunnen gaan doen?
In de loop van mei komen we bij elkaar, laat mij of een van de werkgroepsleden weten of u/jij erbij wil zijn.
Namens de werkgroep eredienst, ds. Gert Wybe van der Werff
 

 
Paaskoor 2017 Paaskoor 2017

Gelegenheidskoor in de diensten rond Pasen
Ook dit jaar willen we de bijzondere diensten rond Pasen muzikaal opluisteren door gemeentezang in afwisseling met of samen met koorzang. Thysia Betting is weer bereid gevonden dirigente te zijn en we repeteren vanaf  21 februari elke dinsdagavond tot aan Pasen. Wie zingt er mee? U/jij kunt zich opgeven bij ds. Gert Wybe van der Werff.
 

 
Startzondag 18 september 2016 Startzondag 18 september 2016

STARTzondag 18 september
'Deel je leven’ is het thema dat de landelijke kerk ons dit jaar aanreikt voor de Startzondag, die bij ons plaats vindt op 18 september. Als intro op dit thema staat op de website (www.protestantsekerk.nl/startzondag) te lezen:
“ We delen ons leven met velen. Met gezin, met vrienden, met collega’s, met gemeenteleden. We gaan relaties aan en verbinden ons met mensen, binnen maar zeker ook buiten de kerk. We verbinden ons met de gemeenschap om ons heen.
Je leven delen begint klein. In het leven van alledag, thuis in het gezin, op het werk met collega’s. Maar we delen ons leven ook in de kerk, waar de generaties in gesprek gaan over hun ideeën en vragen, over hun leven en geloof. En buiten de kerk, met de mensen die op ons pad komen.
We delen in vreugde en in verdriet. We delen in twijfel en in geloof. We delen met mensen die we zelf uitzoeken maar ook met mensen die we niet zelf uitzoeken maar ons nodig hebben.”
Het thema sluit mooi aan bij waar we in onze gemeente al een tijd aandacht aan geven: aan Meer met Elkaar, nieuwe vormen van pastoraat en dienst aan het dorp.
Vanuit de verschillende werkgroepen werken mensen mee aan deze aftrap van het nieuwe seizoen, en daarnaast is de inbreng van andere gemeenteleden meer dan welkom. Wie helpt er mee aan de dienst en/of het verdere programma van de STARTzondag? Geef u/je op bij de scribae of ondergetekende.
                                                                                              Ds. Gert Wybe van der Werff

 

 
De viering van Pasen De viering van Pasen

De viering van Pasen
We mogen dachten wij terugzien op mooie diensten in de Stille Week en Pasen. Velen hebben hieraan meegewerkt. In het bijzonder mogen dit jaar de deelnemers aan het gelegenheidskoor wel bedankt worden, die in hun kleine bezetting en ook nog geplaagd door ziekte, onder leiding van Thysia Betting alle zeilen hebben bijgezet om toch een goed resultaat te boeken. Met extra repetities, waarvoor ook Nico Meilof zich voor de begeleiding met het orgel altijd beschikbaar toonde. Ook de inzet van al onze hulpkosters droeg bij aan een probleemloos verloop van de anders-dan-gewone liturgie! Johanna Vos, Harrie Nieman en Jannie Raaphorst tekenden weer voor stijl- en betekenisvolle  liturgische schikkingen. Het Veertigdagentijd project met de voetstappen, waar de kindernevendienstleiding zich vooral mee bezig heeft gehouden, bleek een aansprekende vorm te zijn om ons-onderweg- zijn uit te drukken. De voetstappen hebben we nog een week extra laten hangen. Degenen die alles op de beamer zetten en deze bedienden hebben zich weer goed van hun taak gekweten. Fijn dat de mensen die niet naar de kerk konden komen alles via internet toch konden volgen en meebeleven. Helaas kon de viering op Witte Donderdag maar gedeeltelijk worden uitgezonden en niet terug bekeken. Dit bleek aan een fout van organisatie kerkdienst gemist te liggen: er was geen rekening gehouden met de vele diensten op die dag en daardoor te weinig servers ingeschakeld. Goed om te weten dat we dus met velen in dit land de viering van Pasen op Witte Donderdag begonnen zijn. We hebben al de nodige reacties ontvangen op de diensten en blijven natuurlijk open staan voor suggesties en tips om het volgend jaar beter en of anders te doen.

De predikanten

 

 
eredienst eredienst

De viering van de eerste dag van de week:
deel 1
deel 2
deel 3
deel 4
deel 5: liedkeuze
deel 6
deel 7
deel 8
deel 9
deel 10
deel 11: de dienst van het Woord
deel 12
deel 13
deel 14: schriftlezen in de eredienst
deel 15: het Schriftezang
deel 16
de Preek ( deel 1)
deel 17: de Preek (deel 2)
deel 18: geloofsbeleidenis
deel 19: gebeden en voorbede
deel 20: De dienst van het antwoord: collecte of inzameling der gaven

http://deel 21 Doop, deel 1

 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00 uur
16 december, derde Advent
Lucas 1: 39 – 46. De twee vrouwen , Maria en Elisabeth, ontmoeten elkaar en zijn verheugd! Deze zondag heet ook “Gaudete”, Verheug je, want de Heer is nabij (Filippenzen 4: 4). De ongeboren kinderen hebben nog geen naam. In dit verhaal gaat het om de beide aanstaande moeders: Elisabeth, degene die niet meer meetelde, geeft toekomst en Maria, degene die haar waardigheid verloor door zwanger te raken ziet weer toekomst. Als ze elkaar ontmoeten barst Maria uit in een loflied en verzetslied tegelijk! Een lied dat door de eeuwen heen nog steeds klinkt en gezongen moet worden: Mijn ziel maakt groot de Heer!
Ds. Diete Kits en ds. Gert Wybe van der Werff
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.