PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
ANBI dicaonie

ANBI dicaonie
Algemene gegevens diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Nederland     
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente  te Bovensmilde
Telefoonnummer (facultatief): 0592-413042
RSIN/Fiscaal nummer: 824131691
Website adres: http://bovensmilde.protestantsekerk.net
E-mail: scriba.pgbs@gmail.com
Adres: Hoofdweg 186
Postcode: 9421 PD
Plaats: Bovensmilde
Postadres: Rozenstraat 41
Postcode: 9421 RM
Plaats: Bovensmilde

 De Protestantse gemeente te Bovensmilde is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).

De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op www.protestantsekerk.nl/kerkorde

De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op Protestantse gemeente te Bovensmilde.

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 18 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 6 leden, een administrateur en een penningmeester. Zij is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11. art. 3).

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.

1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 

2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoor-zaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Kerk is in te zien op www.protestantsekerk.nl/visienota

Bij over ons vindt u het beleidsplan 2014-2017 van onze gemeente.

Korte samenvatting van het beleidsplan:
In onze kerk draait het om relaties met God, met elkaar en met de wereld.

Tussen deze relaties is een samenhang en die moet in alle onderdelen van de organisatiestructuur terug te zien zijn.

Ons fundament  is gegrond in de onvoorwaardelijke liefde van God.

Deze liefde is geopenbaard in Jezus Christus, in zijn leven en sterven en opstanding.

Hem willen we navolgen in zijn liefde voor mens en wereld, dichtbij en ver weg.

Beloningsbeleid

De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. Deze regeling is te vinden op www.protestantsekerk.nl/arbeidsvoorwaarden

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan op de website onder Diaconaat.

Het college van Diakenen is verantwoordelijk voor de besteding van de ingezamelde gelden overeenkomsten de bepalingen zoals verwoord in de kerkorde.

De Diaconie draagt zorg voor de inzameling van de verplichte landelijke collecten en draagt de opbrengsten af aan de landelijke organen.

De Diaconie participeert in de Acktie kerkbalans en vraagt via deze Actie om een bijdrage voor  het diakonaal en missionair aandeel buitenland.

Ingeval van rampen wereldwijd draagt de Diaconie de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van een extra financiele inzameling.

Daarnaast beheert het College van Diakenen 1,8 hectare landbouw grond die in periodes van 4 jaar verpacht worden.

De pachtopbrengsten  worden jaarlijks ingebracht in de exploitatiebegroting.

Naast de financiele verantwoordelijkheden is het College van Diakenen verantwoordelijk voor :
 
 • De Diaconie regelt jaarlijks de schrijfactie voor gevangenen en ondersteunt deze actie in financiele zin. (Paasgroet) 
 • De diaconie verzorgt jaarlijks dat er eetaardappelen gepoot worden t.b.v. de voedselbank Midden Drenhe en rooit deze aardappelen zelf. Dit vindt plaats op het land van een gemeentelid, akkerbouwer. Elk jaar wordt iemand anders gevraagd.
 • Eventuele bijzondere wensen vanuit de voedselbank worden voor zover mogelijk  gerealiseerd.
 • De Diaconie neemt jaarlijks deel aan de actie Walk voor Water en ondersteunt deze actie ook in financiele zin.   
 • Een financiele bijdrage  ten behoeve van de Provinciale Advies en Projectenlijst.
 • Onder de verantwoordelijkheid van de Diaconie valt ook de commissie voor zending,werelddiaconaat en ontwikkelingssamewerking.

De activiteiten van de z.w.o. commissie zijn verwoord in het beleidsplan van de commissie en jaarlijks word een activiteitenkalender opgesteld.

De Z.W.O. commissie bestaat uit 8 leden met een administrateur en vergadert minstens zes maal per jaar

De activiteiteiten van de Zendingcommissie bestaan uit :
 • de verzorging van de Elisabethbode.   
 • De organisatie van de collectanten met de zendingsbusjes
 • De organisatie van een jaarlijkse dienstenmarkt voor een goed doel
 • De organisatie van de jaarlijkse zendingszondag.    
 • De organisatie van de jaarlijkse verspreiding van het kerkstnummer van de Elisabethbode  
 • Het verzamelen van oude postzegels .  
 • Indien nodig en gevraagd het organiseren van informatieavonden over specifieke z.w.o. gerelateerde onderwerpen.
De voorgenomen bestedingen van het College van Diakenen en de z.w.o. commissie worden jaarlijks vermeld in de begroting die ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de kerkenraad en de kerkleden.

Het plaatselijk werk vertoont een grote mate van continuiteit.

Staat van baten en lasten met toelichting

 De kolom Rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.
    
 • de maandelijkse inzameling van voedsel voor de plaatselijke voedselbank.    
 • twee maal per jaar wordt ere en inzameling gehouden bij de plaatselijke supermarkt onder de bezoekers voor extra voedingsmiddelen. Deze acties vinden plaats voor de paasdagen en voor de kerstdagen.
 •     
 • Jaarlijks regels het College van Diakenen de aanmelding en eventueel het vervoer van vakantiegasten naar het Roosevelthuis in Doorn    
 • Jaarlijks  draagt de Diaconie bij in de kosten voor kerstpaketten ten behoove van de minima in de burgelijke gemeente.    
 • De kosten voor attenties  met betrekking  gemeenteleden die hiervoor in aanmerking komen worden betaald uit de  Diaconiebegroting.    
 • De kosten voor de viering van het Heilig Avondmaal worden betaald vanuit de Diaconiebegroting.    
 • Eventuele persoonlijke ondersteuning zowel in fysieke zin als in financiele zin  voor inwoners van de burgelijke gemeente vallen indien ze vallen onder de daarvoor geldende bepalingen onder der verantwoordelijkheid van de Diaconie.    
 • De sponsoring van een adoptiekind via Plan Nederland worden betaald vanuit de Diaconiebegroting.    
 • De diaconie ondersteunt in financiele zin het recreatiewerk op de vlakbij gelegen camping Witterzomer.
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.