PKN
Protestantse Gemeente Bovensmilde
 
Visie van onze kerkgemeente...concept mei 2020 Visie van onze kerkgemeente...concept mei 2020

We zijn als kerkenraad al een tijdje bezig om een visie voor onze gemeente te ontwikkelen. In een visie staat waar je als gemeente voor gaat. Het gaat dus om ambities. De tijd staat immers niet stil en dat geldt ook voor ons als gemeente. We zijn bezig geweest met vragen als:
  • Hoe ziet onze kerkelijke gemeente er over 10 jaar uit?
  • Welke bijdrage levert de Protestantse Gemeente Bovensmilde dan nog aan de maatschappij?
  • Welke ontwikkelingen zien wij bv. in ledenaantal, leden-opbouw, financiële zaken?
  • Wat betekent het voor ons als het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden voor de kerkenraad?
     
Zo maar vragen waar we mee aan de slag zijn geweest.

De visie is zo goed als klaar. Het was ons plan om dat op de gemeenteavond in april met u te bespreken. Het corona-virus heeft roet in dat proces gegooid. Net zoals in veel dingen.
Maar we willen wel door als kerkenraad. Want de visie hebben we ook nodig i.v.m. het vertrek van Ds. Gert Wybe van der Werff.

De visie is tot stand gekomen in samenwerking met kerkenraad, predikanten en een voorbereidingsgroep waarbij ook gemeenteleden zijn betrokken.
We zijn gestart met het onderzoeken van onze sterktes en zwaktes. En een onderzoek naar kansen en bedreigingen. Hierbij hebben we ongeveer 10 jaar vooruit gekeken. Daarna is de visie geformuleerd als resultaat van een bijeenkomst met de kerkenraad en de voorbereidingsgroep op 3 maart 2020.


Heeft u dan helemaal geen stem meer in dit? Natuurlijk wel. We gaan in het najaar met u in gesprek over de visie en wat dat betekent in de praktijk, voor ons allemaal. We zullen dat doen tijdens een gemeenteavond. Nogmaals, we hadden dit graag in april met u willen bespreken. Maar omdat we wel verder willen, gebruiken we nu het kerkblad om u te informeren.


En ik nodig u uit om te reageren. Dus als u vragen heeft of iets mist….neem dan gerust contact met mij op.

En dan nu de visie
De Protestantse gemeente Bovensmilde staat open voor iedereen. We zijn een zelfstandige geloofsgemeenschap die het beste voor heeft met iedereen en willen daarom midden in de samenleving staan. We zijn een optimistische christelijke gemeente en staan open voor vernieuwing.

Onze kerkdiensten zijn laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen. Zingeving en omzien naar elkaar staan centraal in onze geloofsbeleving. Daarbij geven we ruimte aan eigentijdse vormen van kerkdiensten. Het kerkgebouw in Bovensmilde is daarbij een belangrijk middel: een plaats dichtbij voor religie en cultuur, waar aandacht is voor elkaar.

Als gemeenschap kijken we naar elkaar om. We hebben oprechte aandacht voor elkaar zodat iedereen zich gezien en gehoord voelt. Daarbij werken we op een pastorale manier die bij onze gemeente past.

We zijn een gemeenschap die klaar staat als mensen het moeilijk hebben, en waar mensen om hulp durven te vragen als zij dat nodig hebben. We werken actief mee aan het inzamelen van middelen voor goede doelen: lokaal, als iemand hulp nodig heeft, maar ook verder weg. We werken samen met andere partijen om armoede te verminderen.

Om deze waardevolle rol in de samenleving te kunnen vervullen, streven we ernaar financieel zelfstandig te blijven in Bovensmilde, zodat we fysiek aanwezig kunnen blijven met onze kerkdiensten en activiteiten. Samen met een predikant welke betrokken is bij onze gemeente.

Een warme groet vanuit het hart namens de gehele kerkenraad,
                                                           Karin Kappen (kappen1995@gmail.com 06-30125900)

Het verslag van de avond (kerkenraad 03-03-2020) is hieronder opgenomen.

input visie uit brede kerkenraad en concept visie

Steekwoorden:
Zelfstandig blijven, goed bezoekwerk, kerkgang eigen dorp, saamhorigheid, dienstbaarheid, het Woord, zichtbaarheid, solidariteit, vernieuwend zijn, optimistisch zijn, bezinning bieden, rust bieden, eigentijdse vertaling bijbelse boodschap, eigen gebouw hebben, eigen predikant hebben, “open” kerk zijn, ontmoeting, luisteren naar de ander, de wekelijkse kerkdienst.

Ik hoop dat onze kerk over 10 jaar…
Ik hoop dat onze kerk over 10 jaar nog bestaat, met een redelijk bezoekersaantal en een eigen predikant. Dat de kerk midden in het dorp staat: open en centraal, inclusief geloofsbeleving en waar mensen omzien naar elkaar.

Ik hoop dat onze kerk over 10 jaar nog zelfstandig in Bovensmilde is, waarbij we streven naar goed contact met alle leden.

Ik hoop dat we over 10 jaar de weg die we nu zijn ingeslagen verder hebben bewandeld. Dat het dorp ons ziet als een waardevol/onmisbaar onderdeel van de samenleving.

Ik hoop dat onze kerk over 10 jaar een plaats voor heel Bovensmilde is – een plaats van zingeving in de breedste zin van het woord: met religie, cultuur en aandacht voor elkaar.

We willen een […] zijn die over 10 jaar…
We willen een College van Kerkrentmeesters zijn die over 10 jaar over voldoende financiële middelen beschikt om een zelfstandige kerk te kunnen zijn in Bovensmilde. We streven daarbij naar onder andere sponsoring van bedrijven en bijdragen uit de hele burgerlijke gemeente.

We willen een pastoraat zijn die over 10 jaar inzichtelijk heeft wie eenzaam zijn en wat daar de reden van is, en voldoende bezoekcapaciteit heeft. We willen als hele gemeente pastoraal bezig zijn: wisselwerking met doorgeven van problemen en ziekte. Daarbij willen we dat er een goed (digitaal) naslagwerk aanwezig is, en dat we werken op een wijze die binnen onze gemeente past.

We willen een Diaconie zijn die over 10 jaar goed zicht heeft waar hulp nodig is, en daardoor participeert in het bestrijden van armoede. Een Diaconie die midden in het dorp staat met mogelijk verdere uitbouw van de huidige activiteiten, waar mensen durven aankloppen om hulp.

We willen een werkgroep erediensten zijn die over 10 jaar kerkdiensten organiseert die gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen. Een ‘speelse’ kerk met ruimte voor eigentijdse vormen binnen het kader van een duidelijke orde van dienst. Is het op zondagochtend? Misschien wel, misschien niet…

 
terug
 
 

Koffie drinken 1/2 uur voor aanvang van de eredienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om
meer details

Eredienst, aanmelding via kerkbovensmilde@gmail.com of 06-30125900
datum en tijdstip 16-08-2020 om 9.30 uur
1e rondg. collecte        : Kerk in Actie-Zomerzending
2e rondg. collecte        : Pastoraat
Uitg. collecte               : Eredienst
Kindernevendienst      : Rosalie Smit
Oppasdienst               : Indien nodig aanwezig


Rwanda - Kerk als plek van hoop, hulp en verzoening
De Presbyteriaanse kerk in Rwanda heeft bijzondere aandacht voor jongeren, armen en slachtoffers van de genocide. De kerk betrekt jongeren actief bij het gemeenteleven en geeft hen een eigen plek in de kerk. Ook krijgen zij begeleiding bij de uitdagingen in hun dagelijks leven, zoals werkloosheid, armoede en geweld, en krijgen ze training om hun talenten te versterken. De kerk biedt ook trainingen aan de veelal arme gemeenteleden. Zij leren nieuwe landbouwmethoden aan om hun levensomstandigheden te kunnen verbeteren. Voor daders en slachtoffers van de genocide organiseert de kerk zogenaamde 'Lichtgroepen' waarin zij leren om met elkaar te kunnen samenleven. Collecteer mee voor hoop, hulp en verzoening in Rwanda.

Beide zondagen is de tweede collecte voor: Pastoraat en de derde voor Eredienst.
Bij het uitgaan van de dienst kunt u de gaven geven, er staan 3 schalen gereed.
Voor diegenen die niet in de kerk zijn: zie onderstaande mogelijkheid:
Uw giften voor de 1e collecte graag overmaken op rekening: NL43RABO0373736401 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Bovensmilde.
Uw giften voor de tweede en derde collecte graag overmaken naar het College van Kerkrentmeesters.
Rekeningnr.: NL48 RABO 0373 7171 05 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Bovensmilde
Het heeft onze voorkeur om het bedrag voor een aantal weken in één keer over te maken, dit om de bankkosten laag te houden. Onze hartelijke dank namens de Diaconie en de Kerkrentmeesters.
  meer details

Kerkdienst
datum en tijdstip 16-08-2020 om zomertijd 9.30 wintertijd 10.00 uur
meer details

Voedselbank
datum en tijdstip 06-09-2020 om
meer details

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.